sahypa_banner

Haryt habarlary

Haryt habarlary

 • Jaka aýakgap matasynyň aýratynlyklary we artykmaçlyklary:

  Jaka aýakgap matasynyň aýratynlyklary we artykmaçlyklary:

  Jaka has ýeňil, inçe, has dem alýan we has berkligi bolan egriji trikota Mach maşynlarynyň aralaşýan quakkard tehnologiýasyna bil baglaýar;Üç ölçegli duýgy, kesiş, tikin we laýyklyk proseslerini azaldyp bilýän dürli ugurlarda has güýçli we dürli-dürli ...
  Koprak oka
 • Polietilen guş torlary

  Polietilen guş torlary

  Diňe guşlara garşylyk häsiýetleri bilen çäklenmän, mör-möjeklere garşylyk häsiýetleri hem bar.Esasan esasy çig mal hökmünde garrylyga garşy, UV garşylygy we beýleki himiki goşundylar bilen polietilen ýa-da polat sim ýüpüni ulanýar we sim çyzgysy arkaly mata matasyndan ýasalýar ...
  Koprak oka
 • Kölege toruny nädip saýlamaly

  Kölege toruny nädip saýlamaly

  Kölegeli tor, reňk, kölege tizligi we ini boýunça saýlanan tegelek sim kölegeli tor, tekiz sim kölegeli tor we tegelek tekiz sim kölegeli torlara bölünip bilner.1. Güneşli tor, güneşli tor diýlip hem atlandyrylýar, oba hojalygy, balykçylyk, haýwan ...
  Koprak oka
 • Gün şöhlesini nädip dogry ulanmaly?

  Gün şöhlesini nädip dogry ulanmaly?

  Gün şöhlesiniň torunda güýçli ýagtylygyň kölegesi, ýokary temperaturany peseltmek, ýagyş tupany, doň, sowuk we aýazyň öňüni almak wezipeleri bar.Gün şöhlesini nädip ulanmaly?Gün şöhlesini dogry ulanmak: 1 the Kölegeli ekrany dogry saýlamak üçin bazardaky kölegeli ekranyň reňkleri esasan gara we ...
  Koprak oka
 • Gün şöhlesiniň toruny ulanmak

  Gün şöhlesiniň toruny ulanmak

  Soňky ýyllarda gorag örtüginiň täze görnüşi hökmünde gün ekrany dürli oba hojalygy önümçiliginde we durmuşynda giňden ulanyldy.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen gün şöhleleriniň ähli görnüşleri ýurduň çar künjeginde satylýar we ulanyjylar tarapyndan gowy garşylanýar.Tomusda yssy we üýtgäp bilýär, we ...
  Koprak oka
 • Mör-möjeklere garşy toruň ulanylyşy

  Mör-möjeklere garşy toruň ulanylyşy

  1. Ykdysady peýdalar.Mör-möjekleriň öňüni alyş arassa örtügi pestisid ýa-da az mukdarda ösümlik önümçiligine ýetip biler, şeýlelik bilen derman, zähmet we çykdajy tygşytlanar.Mör-möjeklere garşy torlary ulanmak önümçiligiň bahasyny ýokarlandyrýar, ýöne mör-möjeklere garşy torlaryň uzak ömri (4-6 ýyl), uzak hyzmat ...
  Koprak oka
 • Teplisada mör-möjek toruny guranyňyzda we ulananyňyzda aşakdaky taraplara hem üns bermelidir:

  Teplisada mör-möjek toruny guranyňyzda we ulananyňyzda aşakdaky taraplara hem üns bermelidir:

  1. Ekişden ýa-da ekmezden ozal, toprakdaky parazitleriň gurçuklary we liçinkalary ýokary temperaturaly ýapyk akabany ulanmak ýa-da pes zäherli pestisidleri sepmek arkaly öldürilýär.2. Ekişiňizde dermanlary ammara getirip, keseller we zyýan berijiler bolmazdan sagdyn ösümlikleri saýlamak iň gowusydyr.3. Güýçlendirmek d ...
  Koprak oka
 • Mör-möjeklere garşy tor saýlamakda ünsi talap edýän meseleler:

  Mör-möjeklere garşy tor saýlamakda ünsi talap edýän meseleler:

  Mör-möjeklere garşy tor, ýokary dartyş güýji, UV garşylygy, ýylylyga garşylygy, suwa garşylygy, poslama garşylygy, garramaga garşylygy we beýleki häsiýetleri, zäherli we tagamsyz penjire ekranyna meňzeýär we hyzmat ediş möhleti adatça 4-6 ýyl. , 10 ýyla çenliDiňe mahabaty däl ...
  Koprak oka
 • Awtoulag tor torbasynyň ulanylyşy:

  Awtoulag tor torbasynyň ulanylyşy:

  1. Magistral tor Magistral tor, güneşleri magistralda bir ýere jemlemäge, boş ýer tygşytlamaga mümkinçilik berýär, iň esasysy bolsa, ulag sürenimizde köplenç birden tormozlaýarys.Bootükdäki zatlar bulaşyk bolsa, gaty tormoz edeniňde ylgamak aňsat, suwuklygy dökmek aňsat.Käbir ýiti t ...
  Koprak oka
 • Gün şöhlesiniň görnüşi we saýlama usuly:

  Gün şöhlesiniň görnüşi we saýlama usuly:

  Güneşli tor, güneşli tor diýlip hem atlandyrylýar, oba hojalygy, balykçylyk, maldarçylyk, ýel öwüsmegi, topragy örtmek we ş.m. üçin ýörite gorag materialy bolup, tomusda ýagtylygy, ýagyşy, çyglylygy we temperaturany ýapyp biler.Bazardaky gün şöhlesini tegelek simli gün şöhlesine, tekiz wi ...
  Koprak oka
 • Zyýan berijilerden goramak torunyň ulanylyş täsiri:

  Zyýan berijilerden goramak torunyň ulanylyş täsiri:

  1. Ykdysady peýdalar.Mör-möjeklere gözegçilik arassa örtügi ösümlik önümçiliginde pestisidleriň ulanylmagyny ýa-da az ulanylmagyny üpjün edip biler, şeýlelik bilen derman, zähmet we çykdajy tygşytlanar.Mör-möjekleriň öňüni alyş torunyň ulanylmagy önümçiligiň bahasyny ýokarlandyrsa-da, uzak ömri (4-6 ýyl) sebäpli uzak wagtlap ulanylýar (5-10 ...
  Koprak oka
 • Kölegeli toruň soraglary:

  Kölegeli toruň soraglary:

  1-nji sorag: Kölegeli tor üçin satyn alma standartlarynyň sany barmy?Jogap 1: Satyn alanyňyzda ilki bilen tegelek simli gün şöhlesiniň ýa-da tekiz simli gün şöhlesiniň bardygyny tassyklamaly.Tegelek simli gün şöhlesiniň simleri balyk çyzygyna meňzeýär we tekiz sim list görnüşinde.Dinönekeý tekiz simler ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8