sahypa_banner

habarlar

Jaka bil baglaýartutuşlygyna ýeňil, inçe, has dem alýan we has berkligi bolan egriji trikota machine maşynlarynyň özara dokalýan quakkard tehnologiýasynda;Üç ölçegli many, köwüş ýasaýarka kesmek, tikmek we ýerleşdirmek proseslerini azaldyp biljek dürli ýerlerde has güýçli we dürli-dürli bolýar.Bir gezekde emele gelen köwüş ýokarky, ýeňil, dem alýar we has laýyk gelýär.Häzirki wagtda iň ösen tehnologiýalaryň biri hökmünde, her bir quakard gollanma iňňesiniň gyşarmagyna gözegçilik etmek arkaly emele gelýär we dürli guramaçylyk gurluş dizaýnlaryny we çig ýüplük goşundylaryny birleşdirip dürli reňkler bolýar.

TheJaka ýokarkypes zähmet gymmaty, çeýeligi, ýeňilligi, dem almagy, rahatlygy we saglyga we daşky gurşawy goramak üçin zyýanly poliester materialdan ýasalýar.Jaka ýokarky bölegi diňe bir berk bolman, eýsem owadan görnüşe hem eýe.Bu materialyň kesilmegi aňsat, reňkleri açyk we güýçli we könelişen.Dokumasy amatly, ony has ýokary hilli mata öwürýär.

1. Gurluş taýdan, quakardyň ýokarky bölegi bir ýa-da iki gatlak inçe köpükden we bir ýa-da iki gatlakdan ybarat bolup, oňa ýeňil we ýumşak häsiýetleri berýär.Dykyz dokalan mata pagta, poliester we neýlon ýaly süýümlerden berk gurluşyň we gaty gurluşyň aýratynlyklary bilen dokalýar.

2. Dem alyş nukdaýnazaryndan :.Quakardýokarky köpük we meshden durýar, oňat dem alyş ukybyna eýe bolup, aýaklaryň çyglylygyny peseldip, howa aýlanyşygyny ösdürip biler.Ykjam gurluşy we birneme pes dem alyş ukyby sebäpli dykyz dokalan matalar uzak wagtlap geýenden soň aýaklarda oňaýsyzlyk döredip biler.


Iş wagty: -20anwar-10-2024