sahypa_banner

önümleri

 • Açyk UV goragly gün kölegesi arassa oba hojalygy kölegesi

  Açyk UV goragly gün kölegesi arassa oba hojalygy kölegesi

  ekerançylyk üçin gün kölegeli tor kölegeli tor

  * 100% Virgin HDPE material kölegeli mata
  * Qualityokary hilli UV durnuklaşdyrylan gorag, 50% kölege
  * Chemicalokary himiki we ýele çydamly.
  * Goýmalar: Oba hojalygy, teplisa, bagbançylyk, awtoulag duralgasy, ýapyk ösümlikler, miweli ösümlikler bagy, maldarçylyk, balyk howuzlary, guşçylyk, umumy maksatly kölege
 • kölegeli ýelkenler we torlar bag alýuminet kölegeli tor, awtoulag we itler üçin alýumin kölegeli mata

  kölegeli ýelkenler we torlar bag alýuminet kölegeli tor, awtoulag we itler üçin alýumin kölegeli mata

  Alýumin folga kölegeli tor arassa alýumin folga zolaklaryndan we aç-açan poliester film zolaklaryndan ýasalýar.Alýumin folga güneşli tor sowatmak we ýyly saklamak ýaly goşa funksiýa eýedir we ultramelewşe şöhleleriniň hem öňüni alyp biler.Simpleönekeý we meşhur sözler bilen aýdylanda, alýumin folga güneşli torlar bilen gün şöhlesiniň torlarynyň arasyndaky esasy tapawut, adaty gün şöhlesiniň torlaryndan has köp alýumin folga gatlagynyň bolmagydyr.Alýumin folga gün şöhlesiniň torunyň iň uly aýratynlygy, gün şöhlesini bütinleý diýen ýaly şöhlelendirip bilýär, gün şöhlesiniň aşagyndaky temperaturany ep-esli peseldip we daşky gurşawyň çyglylygyny saklaýar.Adaty güneşli torlar bilen deňeşdirilende, alýumin folga güneşli torlarynyň sowadyş täsiri iki esse töweregi.

 • Bag alýumin folga gün kölegesi arassa şöhlelendiriji kümüş gün pena bagy awnings güneşli mesh tarp açyk kölegeli diwar ekrany

  Bag alýumin folga gün kölegesi arassa şöhlelendiriji kümüş gün pena bagy awnings güneşli mesh tarp açyk kölegeli diwar ekrany

  Alýumin güneşli tor, ýagtylygyň intensiwligini peseldip, ösümlikleriň ösmegine kömek edip biler;temperaturany peseltmek;bugarmagy saklaýar;mör-möjeklerden we kesellerden gaça duruň.Yssy gündiz, güýçli ýagtylygy şöhlelendirip, teplisa girýän aşa ýagtylygy azaldyp, temperaturany peseldip biler.Kölegeli torlar üçin ýa-da teplisalaryň daşynda.Güýçli dartyş güýji bar.Içerde hem ulanylyp bilner.Greenyladyşhanadaky teplisa gijelerine az bolanda, alýumin folga infragyzyl şöhleleriň gaçmagyny görkezip biler, şeýlelik bilen ýylylygy içerde saklap we ýylylyk izolýasiýa täsirini oýnap biler.

 • Gyzgyn satuw ýyladyşhana bagy açyk alýumin folga UV güneşli tor

  Gyzgyn satuw ýyladyşhana bagy açyk alýumin folga UV güneşli tor

  Windel geçirmeýän, ýagyşdan goraýan, kesele garşy we mör-möjeklere garşy kölegeli tor, taýfun, ýagyş tupany, doň we beýleki betbagtçylykly howa sebäpli gök önümleriň ýitmegini haýalladyp bilýän ýokary mehaniki güýje eýedir.Houseyladyş kölegeli tor bilen örtülendir.Taýfun wagtynda howanyň içindäki ýeliň tizligi howanyň daşyndaky ýel tizliginiň takmynan 40% -ini düzýär we ýeliň öňüni alyş täsiri görnüp dur.Kölegeli tor bilen örtülen plastik ýyladyş, ýagyş tupanynyň ýerdäki täsirini 1/50-e çenli azaldyp biler we akabadaky ýagyş 13,29% -den 22,83% -e çenli azaldar.Kümüş-çal güneşli tor, şitlerden gaça durmagyň aç-açan täsiri bar we wiruslaryň ýaýramagyny we ýaýramagyny netijeli azaldyp biler.Arassa otagy kölegeli tor bilen örtmek, daşarky zyýankeşleriň we keselleriň zeperlenmeginiň öňüni alyp biler.Kümüş-çal kölegeli tor bilen örtülen güýz pomidorynda geçirilen synagda ösümlik wirusy keseliniň ýaýramagy 3%, 60% -i ýapylmaýar.

 • bag duralgasy kölegeli tor zawody oba hojalygy ýyladyşhanalary üçin göni gyzgyn satuw gün kölegesi tor

  bag duralgasy kölegeli tor zawody oba hojalygy ýyladyşhanalary üçin göni gyzgyn satuw gün kölegesi tor

  Kölegeli tor, kölegeli tor, kölegeli mata, PE kölegeli tor, teplisa torlary, gara kölegeli tor, güneşli tor we öý kölegesi torlary we ş.m.
  Kölegeli tor UV stabilizatorlaryny we antioksidantlary goşup, 100% gyzyl polietilen (HDPE) materialdan ýasalýar.UV-durnukly önüm.Esasan oba hojalygyny goramak kölegesinde, teplisa kölegesinde, öý bagy torunda, otag penjireleriniň gün kölegesinde, öý howlusynyň gün kölegesinde we ş.m. ulanylýar.

 • Açyk howada karport bagy gün matasy ýelkenli kölege

  Açyk howada karport bagy gün matasy ýelkenli kölege

  1. Önüm dem alýar we tomsuň yssy günlerinde-de size ajaýyp ýer berip biler.Önüm reňkli, ajaýyp, poslama garşy, göz ýaşardyjy we solmaga çydamly.Islendik görnüşde ýasalyp bilner we ýyldyrym matasynyň ulanylyş gymmaty ajaýyp.Dürli zontikler, otaglar, otaglar we dürli maşyn örtükleri üçin ýörite mata.Matanyň reňki daşky gurşaw bilen çeýe gabat gelip biler.Gowy kölege effekti bar, erkin uzalyp bilýär we gurmak aňsat.Kölegeli ýelkenler açyk meýdanlary gurşap almak we günüň UV şöhleleriniň zyýanly täsirlerinden goramak üçin niýetlenendir.Trikota fabric mata, aşagynda ep-esli sowatmak üçin howanyň erkin akmagyna mümkinçilik berýän millionlarça ýörite döredilen howa deşiklerini öz içine alýar.Iň köp satylýan kölegeli ýelkenli HDPE UV çydamly suw geçirmeýän kölegeli ýelkenli açyk bag üçin Patio Canopy Canopy Canopy Carport, gün goragy, UV goragy.
  2. Dürli görnüşdäki we ululykdaky kölegeli ýelkenleri zerur kölege ululygyna görä saýlap bolýar.
  3. Metal kirpikler her burça we ýüp bilen berkidilýär, 180gsm, ýeterlik derejede güýçli we durnukly.

 • Custöriteleşdirilen “Carport Shade” açyk meýdanda Günüň kölegesi tor

  Custöriteleşdirilen “Carport Shade” açyk meýdanda Günüň kölegesi tor

  Önümiň artykmaçlyklary we ulanylyş gerimi:

  1. Önüm dem alýar we tomsuň yssy günlerinde-de size ajaýyp ýer berip biler.Önüm reňkli, ajaýyp, poslama garşy, göz ýaşardyjy we solmaga çydamly.Islendik görnüşde ýasalyp bilner we ýyldyrym matasynyň ulanylyş gymmaty ajaýyp.Dürli zontikler, otaglar, otaglar we dürli maşyn örtükleri üçin ýörite mata.Matanyň reňki daşky gurşaw bilen çeýe gabat gelip biler.Gowy kölege effekti bar, erkin uzalyp bilýär we gurmak aňsat.Kölegeli ýelkenler açyk meýdanlary gurşap almak we günüň UV şöhleleriniň zyýanly täsirlerinden goramak üçin niýetlenendir.Trikota fabric mata, aşagynda ep-esli sowatmak üçin howanyň erkin akmagyna mümkinçilik berýän millionlarça ýörite döredilen howa deşiklerini öz içine alýar.Iň köp satylýan kölegeli ýelkenli HDPE UV çydamly suw geçirmeýän kölegeli ýelkenli açyk bag üçin Patio Canopy Canopy Canopy Carport, gün goragy, UV goragy.
  2. Dürli görnüşdäki we ululykdaky kölegeli ýelkenleri zerur kölege ululygyna görä saýlap bolýar.
  3. Metal kirpikler her burça we ýüp bilen berkidilýär, 180gsm, ýeterlik derejede güýçli we durnukly.

 • Ulaglar üçin ýöriteleşdirilen alýumin güneşli tor

  Ulaglar üçin ýöriteleşdirilen alýumin güneşli tor

  Alýumin güneşli tor, ýagtylygyň intensiwligini peseldip, ösümlikleriň ösmegine kömek edip biler;temperaturany peseltmek;bugarmagy saklaýar;mör-möjeklerden we kesellerden gaça duruň.Yssy gündiz, güýçli ýagtylygy şöhlelendirip, teplisa girýän aşa ýagtylygy azaldyp, temperaturany peseldip biler.Kölegeli torlar üçin ýa-da teplisalaryň daşynda.Güýçli dartyş güýji bar.Içerde hem ulanylyp bilner.Greenyladyşhanadaky teplisa gijelerine az bolanda, alýumin folga infragyzyl şöhleleriň gaçmagyny görkezip biler, şeýlelik bilen ýylylygy içerde saklap we ýylylyk izolýasiýa täsirini oýnap biler.

 • Ekinler / ösümlikler üçin alýumin kölegeli tor

  Ekinler / ösümlikler üçin alýumin kölegeli tor

  Kölegeli, sowadyjy we ýylylygy tygşytlamak.Häzirki wagtda meniň ýurdumda öndürilýän kölegeli torlaryň kölegeli derejesi 25% -den 75% -e çenli.Dürli reňkdäki kölegeli torlar dürli ýagtylyk geçirijilerine eýe.Mysal üçin, gara kölegeli torlaryň ýeňil geçişi kümüş-çal reňkli torlardan ep-esli pesdir.Kölegeli tor ýagtylygyň intensiwligini we ýagtylygyň yssysyny peseldýändigi sebäpli, aç-açan sowadyjy täsir edýär we daşarky temperatura näçe ýokary bolsa, sowadyş täsiri şonça-da aýdyň bolýar.Daşarky howanyň temperaturasy 35-38 ° C-e ýetende, umumy sowadyş tizligi 19,9 ° C çenli peselip biler.Yssy tomusda gün şöhlesiniň toruny ýapmak, adatça ýerüsti temperaturany 4-6 ° C peseldip biler we iň ýokary derejesi 19,9 ° C-e ýetip biler.Gün şöhlesiniň toruny ýapandan soň, gün radiasiýasy peselýär, ýeriň temperaturasy peselýär, ýeliň tizligi gowşaýar we topragyň çyglylygynyň bugarmagy azalýar, bu aç-açan guraklyga garşylygy görkezýär.Çyglylygy goramak funksiýasy.

 • Gyzyl kölegeli sap ekinleri goramak tor

  Gyzyl kölegeli sap ekinleri goramak tor

  Kölegeli tor, kölegeli tor diýlip hem atlandyrylýar, soňky 10 ýylda öňe sürlen oba hojalygy, balykçylyk, maldarçylyk, ýel goragy we toprak örtügi üçin ýörite gorag örtüginiň täze görnüşidir.Tomusda ýapylansoň, ýagtylygyň, ýagyşyň, nemlendirmegiň we sowamagyň öňüni alýar.Gyşda we ýazda ýapylansoň, belli bir ýylylygy tygşytlamak we nemlendirmek täsiri bar.
  Tomusda (iýun-awgust aýlary) gün şöhlesiniň toruny ýapmagyň esasy wezipesi yssy günüň täsiriniň, güýçli ýagyşyň täsiriniň, ýokary temperaturanyň zyýanynyň, zyýankeşleriň we keselleriň ýaýramagynyň öňüni almakdyr. zyýan berijileriň göçmegi.
  Gün şöhlesiniň torlary polietilen (HDPE), ýokary dykyzlykly polietilen, PE, PB, PVC, gaýtadan işlenen materiallar, täze materiallar, polietilen propilen we ş.m. çig mal hökmünde ýasalýar.UV stabilizatory we okislenmä garşy bejergiden soň, güýçli dartyş güýji, Garrylyga garşylyk, poslama garşylyk, radiasiýa garşylygy, ýeňil we beýleki aýratynlyklary bar.Esasan gök önümleri, hoşboý ysly gülleri, gülleri, iýilýän kömelekleri, nahallary, derman materiallaryny, ginseng, Ganoderma lucidum we beýleki ekinleri goraýjy ösdürip ýetişdirmekde, şeýle hem suw we guş ösdürip ýetişdirmekde ulanylýar we önümçiligiň gowulaşmagyna aç-açan täsir edýär.

 • Lightagtylygy we howa çalşygyny azaltmak üçin gök önüm ekinleri üçin kölegeli toruň gowy täsiri

  Lightagtylygy we howa çalşygyny azaltmak üçin gök önüm ekinleri üçin kölegeli toruň gowy täsiri

  Tomusda göni gün şöhlesiniň aşagynda ýagtylygyň intensiwligi 60000-den 100000 lýuks aralygynda bolup biler.Ekinler üçin gök önümleriň köpüsiniň ýeňil doýma nokady 30000-den 60000 lýuksdyr.Mysal üçin, burçuň ýeňil doýma nokady 30000 lýuks, baklajanyňky 40000 lýuks, hyýar 55000 lýuks.

  Artykmaç ýagtylyk ekin fotosintezine uly täsir eder, netijede kömürturşy gazynyň siňdirilmegi, aşa dem alyş güýji we ş.m. fotosinteziň “günortan dynç almagy” hadysasy tebigy şertlerde ýüze çykýar.

  Şonuň üçin kölegeli torlary degişli kölege derejesi bilen ulanmak diňe günortan düşelgesindäki temperaturany peseltmek bilen çäklenmän, ekinleriň fotosintetiki netijeliligini ýokarlandyryp, iki guşy bir daş bilen öldürip biler.

  Ekinleriň dürli yşyklandyryş zerurlyklaryny we dökülen temperaturany dolandyrmagyň zerurlygyny göz öňünde tutup, degişli kölege derejesi bilen kölegeli tor saýlamalydyrys.Arzan üçin açgöz bolmaly däldiris we islege görä saýlamaly däldiris.

  Pes ýagtylyk doýma nokady bolan burç üçin ýokary kölegeli tizlikli kölegeli tor saýlanyp bilner, mysal üçin kölegäniň ýagtylygy 30000 lýuks bolmagyny üpjün etmek üçin kölegäniň derejesi 50% ~ 70%;Sogan ýokary izohromatiki doýma nokady bolan ekinler üçin pes kölegeli tor saýlamaly, mysal üçin, kölegäniň ýagtylygynyň 50000 lýuks bolmagyny üpjün etmek üçin kölegäniň derejesi 35 ~ 50% bolmaly.

   

 • It kafesi alýumin kölegesi arassa gün goragy / yzygiderli temperatura

  It kafesi alýumin kölegesi arassa gün goragy / yzygiderli temperatura

  Alýumin folga kölegeli tor arassa alýumin folga zolaklaryndan we aç-açan poliester film zolaklaryndan ýasalýar.Alýumin folga güneşli tor sowatmak we ýyly saklamak ýaly goşa funksiýa eýedir we ultramelewşe şöhleleriniň hem öňüni alyp biler.Simpleönekeý we meşhur sözler bilen aýdylanda, alýumin folga güneşli torlar bilen gün şöhlesiniň torlarynyň arasyndaky esasy tapawut, adaty gün şöhlesiniň torlaryndan has köp alýumin folga gatlagynyň bolmagydyr.Alýumin folga gün şöhlesiniň torunyň iň uly aýratynlygy, gün şöhlesini bütinleý diýen ýaly şöhlelendirip bilýär, gün şöhlesiniň aşagyndaky temperaturany ep-esli peseldip we daşky gurşawyň çyglylygyny saklaýar.Adaty güneşli torlar bilen deňeşdirilende, alýumin folga güneşli torlarynyň sowadyş täsiri iki esse töweregi.

12Indiki>>> Sahypa 1/2