sahypa_banner

önümleri

 • Açyk UV goragly gün kölegesi arassa oba hojalygy kölegesi

  Açyk UV goragly gün kölegesi arassa oba hojalygy kölegesi

  ekerançylyk üçin gün kölegeli tor kölegeli tor

  * 100% Virgin HDPE material kölegeli mata
  * Qualityokary hilli UV durnuklaşdyrylan gorag, 50% kölege
  * Chemicalokary himiki we ýele çydamly.
  * Goýmalar: Oba hojalygy, teplisa, bagbançylyk, awtoulag duralgasy, ýapyk ösümlikler, miweli ösümlikler bagy, maldarçylyk, balyk howuzlary, guşçylyk, umumy maksatly kölege
 • kölegeli ýelkenler we torlar bag alýuminet kölegeli tor, awtoulag we itler üçin alýumin kölegeli mata

  kölegeli ýelkenler we torlar bag alýuminet kölegeli tor, awtoulag we itler üçin alýumin kölegeli mata

  Alýumin folga kölegeli tor arassa alýumin folga zolaklaryndan we aç-açan poliester film zolaklaryndan ýasalýar.Alýumin folga güneşli tor sowatmak we ýyly saklamak ýaly goşa funksiýa eýedir we ultramelewşe şöhleleriniň hem öňüni alyp biler.Simpleönekeý we meşhur sözler bilen aýdylanda, alýumin folga güneşli torlar bilen gün şöhlesiniň torlarynyň arasyndaky esasy tapawut, adaty gün şöhlesiniň torlaryndan has köp alýumin folga gatlagynyň bolmagydyr.Alýumin folga gün şöhlesiniň torunyň iň uly aýratynlygy, gün şöhlesini bütinleý diýen ýaly şöhlelendirip bilýär, gün şöhlesiniň aşagyndaky temperaturany ep-esli peseldip we daşky gurşawyň çyglylygyny saklaýar.Adaty güneşli torlar bilen deňeşdirilende, alýumin folga güneşli torlarynyň sowadyş täsiri iki esse töweregi.

 • Düşek üçin 100% poliester 3D howa mata sandwiç spaser matasy

  Düşek üçin 100% poliester 3D howa mata sandwiç spaser matasy

  Sandwiç matalary, adyndan görnüşi ýaly, sandwiç ýaly üç gatly gurluşdan ýasalýar, olar esasan sintetiki matalaryň bir görnüşi, ýöne birleşdirilen üç görnüşli mata hem sendwiç mata däl.MOLO ýüplük we aşaky gatlak, adatça dykyz dokalan tekiz ýüz.Sandwiç matalary köp funksional aýratynlyklara eýedir we sport aýakgaplarynda, sumkalarda, oturgyç örtüklerinde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • Gyzgyn satylýan ýumşak sandwiç mata mata 3d sandwiç howa adaty 3d mesh spacer mata

  Gyzgyn satylýan ýumşak sandwiç mata mata 3d sandwiç howa adaty 3d mesh spacer mata

  Sandwiç torunyň köp sanly amaly bar: sport goragçylarynda, sumkalarda, sumkalarda, aýakgaplarda, kompozitlerde, kaskalarda, şlýapalarda, elliklerde, golf örtüklerinde, öý dokma önümleri, ýassyklar, ýassyklar, düşekler, sport eşikleri, aýakgaplar, şlýapalar, sumkalar , dürli alpinizm haltalary, trolleýbus gutulary, syýahatçylyk, lukmançylyk, awtoulag içerki, sport enjamlary, gündelik zerur zatlar we beýleki ugurlar.

 • Awtoulag abzallary üçin 3d howa giňişligi Sandwiç howa torly trikota fabric matalar

  Awtoulag abzallary üçin 3d howa giňişligi Sandwiç howa torly trikota fabric matalar

  Sandwiç matalary, adyndan görnüşi ýaly, sandwiç ýaly üç gatly gurluşdan ýasalýar, olar esasan sintetiki matalaryň bir görnüşi, ýöne birleşdirilen üç görnüşli mata hem sendwiç mata däl.MOLO ýüplük we aşaky gatlak, adatça dykyz dokalan tekiz ýüz.Sandwiç matalary köp funksional aýratynlyklara eýedir we sport aýakgaplarynda, sumkalarda, oturgyç örtüklerinde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • Balyk kapasalarynda awtomatiki balyk tutmak enjamlary üçin gyzgyn satuw torlary

  Balyk kapasalarynda awtomatiki balyk tutmak enjamlary üçin gyzgyn satuw torlary

  Balyk tutulýan kapasanyň materialy plastik süýümden / neýlondan, gyrgyç kapasasy diýlip hem atlandyrylýar.Kesgitli uzyn görnüşli tersine sakgally görnüşli kapasa küýzeli balyk tutujy enjamlara degişlidir.Kafesleriň köpüsi tekiz we silindr görnüşli, käbir kapasalar aňsat götermek üçin bukulýar.Bu önüm howuzlarda, derýalarda, köllerde we beýleki suwlarda balyk, gysga we gyrgyç ýörite suw önümlerini tutmak üçin has amatlydyr.Tutmagyň derejesi gaty ýokary.Bu önümiň önümçilik prosesi ajaýyp we hili ýokary.

 • El bilen zyňmak Balyk tutmak sap bukulýan balyk tor

  El bilen zyňmak Balyk tutmak sap bukulýan balyk tor

  Tor atmagyň umumy usullary:
  1.Kastingiň iki usuly: tor kikerini we tor açylyşynyň takmynan üçden birini çep eliňiz bilen tutuň we tor kikerini sag eliňiz bilen başam barmak bilen asyň (bu tor zyňylanda iň möhüm zat. Ulanyň amatlylygy üçin tor kikerini basmak üçin başam barmagyňyz. Açmagy açyň) we soňra port portunyň galan bölegini saklaň, hereket etmek üçin amatly iki eliňiziň arasyny saklaň, bedeniň çep tarapyndan sag tarapa aýlaň we ýaýraň sag eli bilen çykar we tendensiýa görä çep eliň mesh portuny iber..Birnäçe gezek türgenleşiň we haýal öwrenersiňiz.Aýratynlygy, hapa eşik almazlygy we döşüň beýik suw çuňlugynda işledilmegi.
  2.Gurmak usuly: toruny düzeliň, iň çep bölegini galdyryň, agzdan takmynan 50 sm uzaklykda çep tirsegine asyň, tor portunyň 1/3 bölegini çep eliňiziň tekiz ujy bilen saklaň we biraz saklaň. sag eli bilen toruň 1/3 böleginden gowragy.Sag eliňizi, çep tirsegiňizi we çep eliňizi yzygiderli iberiň.Aýratynlyklary çalt, hapalanmak aňsat, çuň suw üçin, täze başlanlar üçin amatly.

 • Fishokary berklik balyk tutmak üçin gurallary El bilen atylan balyk toruny tutýar

  Fishokary berklik balyk tutmak üçin gurallary El bilen atylan balyk toruny tutýar

  El torlary, esasan, deňizlerde, derýalarda we köllerde suw hojalygy üçin ulanylýan balyk torlarydyr.Neýlon el torlary owadan görnüşiň we uzak ömrüň artykmaçlyklaryna eýedir.Arassa balyk tutmak, ownuk ýerlerde suwda balyk tutmagyň iň köp ulanylýan usullaryndan biridir.Döküm torlary suwuň ululygyna, suwuň çuňlugyna we çylşyrymly ýerlerine täsir etmeýär we çeýeligiň we balyk tutmagyň ýokary netijeliligine eýe.Esasanam derýalarda, kenarlarda, howuzlarda we beýleki suwlarda giňden ulanylýar.Bir adam ýa-da birnäçe adam tarapyndan dolandyrylyp bilner we kenarda ýa-da gämi ýaly gurallarda dolandyrylyp bilner.Şeýle-de bolsa, käbir adamlar el taşlaýyş torlarynyň sanyny ep-esli azaldýan tory nädip taşlamalydygyny bilenoklar.

   

   

 • Lighteňil we amatly quakkard aýakgap matasy

  Lighteňil we amatly quakkard aýakgap matasy

  1. Gurluş taýdan, quakardyň ýokarky bölegi bir ýa-da iki gatlak inçe köpükden we bir ýa-da iki gatlakdan ybarat bolup, oňa ýeňil we ýumşak häsiýetleri berýär.Dykyz dokalan mata pagta, poliester we neýlon ýaly süýümlerden berk gurluşyň we gaty gurluşyň aýratynlyklary bilen dokalýar.

  2. Dem alyş nukdaýnazaryndan: quakkardyň ýokarky bölegi köpükden we meshden ybarat bolup, oňat dem alyş ukybyna eýe bolup, aýaklaryň çyglylygyny peseldip, howa aýlanyşygyny ösdürip biler.Ykjam gurluşy we birneme pes dem alyş ukyby sebäpli dykyz dokalan matalar uzak wagtlap geýenden soň aýaklarda oňaýsyzlyk döredip biler.

 • Öndüriji sport aýakgaplaryny, Jaka aýakgap matalaryny göni satýar

  Öndüriji sport aýakgaplaryny, Jaka aýakgap matalaryny göni satýar

  Jaka ýokarky poliester materialdan ýasalýar, az iş bahasy, çeýeligi, ýeňilligi, dem almagy, rahatlygy we saglyga we daşky gurşawy goramak üçin zyýanly.Jaka ýokarky bölegi diňe bir berk bolman, eýsem owadan görnüşe hem eýe.Bu materialyň kesilmegi aňsat, reňkleri açyk we güýçli we könelişen.Dokumasy amatly, ony has ýokary hilli mata öwürýär.

   

 • Lighteňil we dem alýan quakkard aýakgap matasy

  Lighteňil we dem alýan quakkard aýakgap matasy

  Jaka has ýeňil, inçe, has dem alýan we has berkligi bolan egriji trikota Mach maşynlarynyň aralaşýan quakkard tehnologiýasyna bil baglaýar;Üç ölçegli many, köwüş ýasaýarka kesmek, tikmek we ýerleşdirmek proseslerini azaldyp biljek dürli ýerlerde has güýçli we dürli-dürli bolýar.Bir gezekde emele gelen köwüş ýokarky, ýeňil, dem alýar we has laýyk gelýär.Häzirki wagtda iň ösen tehnologiýalaryň biri hökmünde bu nagyş, her quakard gollanma iňňesiniň gyşarmagyna gözegçilik etmek arkaly emele gelýär we dürli guramaçylyk gurluş dizaýnlaryny we çig ýüplügi birleşdirmek arkaly dürli reňkleri alyp bolýar.

 • Qualityokary hilli altyburç düwünsiz ýük arassa ýykylmagyna garşy gorag torlary

  Qualityokary hilli altyburç düwünsiz ýük arassa ýykylmagyna garşy gorag torlary

  Tekiz toruň wezipesi ýykylan adamlary we zatlary petiklemek, ýykylmagyň we zatlaryň zeperlenmeginiň öňüni almak ýa-da azaltmak;dik toruň wezipesi adamlaryň ýa-da zatlaryň ýykylmagynyň öňüni almakdyr.Toruň güýç güýji adam bedeniniň agramyna we täsir aralygyna, gurallaryň we beýleki zatlaryň düşmegine, uzynlyk dartyşlygyna we täsir güýjüne garşy durmalydyr.

  Material: neýlon, winilon, poliester, polipropilen, polietilen we ş.m. Önüm gurmak ýönekeý, ulanmak aňsat, tor gurluşynda amatly, stresden soň agyrlyk güýjüne deň paýlanýar we göterijilik ukyby güýçli.
  Howuzlar, basseýnler, awtoulag duralgalary, ýük awtoulaglary, beýik binalaryň gurluşygy, çagalaryň dynç alyş ýerleri, sport meýdançalary we ş.m. adamlar we zatlaryň ýykylmagynyň, titremeginiň ýa-da ýykylan zatlaryň şikeslenmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.Goldaw beriji rol oýnap, ýitgi çekmeginiň öňüni alyp biler.Fallykylsa-da, howpsuzlygy üpjün edip biler.
  Transportük daşamagyň howpsuzlygy ulgamy ýokary güýçli, könelişme garşylygy, oňat çeýeligi, ýokary uzynlygy we berk berkligi bolan materiallardan ýasalýar.Gowy taşlamak, güýçli we berk.Torlar adamlaryň we zatlaryň ýykylmagynyň öňüni almak ýa-da ýykylmagyň we zatlaryň zaýalanmagynyň öňüni almak ýa-da azaltmak üçin ulanylýar.Awtoulag ýük howpsuzlygy ulgamy, esasan, ýükleri berkitmek we goramak üçin ulaglary daşamak üçin ulanylýar.Sürüjilik döwründe ýükleri durnuklaşdyrmaga, ýüküň titremesini azaltmaga we döwük we beýleki zatlaryň ýitmeginiň öňüni almaga kömek edýär.
  Tekiz toruň wezipesi ýykylan adamlary we zatlary petiklemek, ýykylmagyň we zatlaryň zeperlenmeginiň öňüni almak ýa-da azaltmak;dik toruň wezipesi adamlaryň ýa-da zatlaryň ýykylmagynyň öňüni almakdyr.Toruň güýç güýji adam bedeniniň agramyna we täsir aralygyna, gurallaryň we beýleki zatlaryň düşmegine, uzynlyk dartyşlygyna we täsir güýjüne garşy durmalydyr.

   

   

123456Indiki>>> Sahypa 1/13