page_banner

önümleri

 • Multi-purpose camouflage net has good concealment

  Köp maksatly kamuflaage torunyň gowy gizlenişi bar

  Adyndan görnüşi ýaly, kamuflaage ulgamy kamuflaage we gizlemek roluny oýnaýar.Käbir ýagdaýlarda, meselem tokaýda agaçlar, şahalar we ösümlikler bar we uzakdan bir ýaşyl goňur we goňur reňk bilen garylýar.Jeňňel kamuflaage toruny ulanarys, onuň reňki tokaýyň daşky gurşaw reňkine laýyk gelýär we ony göz bilen uzakdan tapawutlandyrmak kyn.Jemgyýetiň yzygiderli ösmegi bilen kamuflaage torlaryna raýat ulanyşyna bolan isleg barha artdy.Şonuň üçin kamuflaage torlary hem işleýşinde käbir üýtgeşmeleri başdan geçirip, has giňden ýaýran we amaly bolýar.Senagat örän möhüm rol oýnaýar.

 • Wire and cable wrapping net for harness protection

  Jübütleri goramak üçin sim we kabel örtük tor

  Sim we kabel bilen örtülen tor

  Poliester köpugurly dokalan PE filamentinden ýasalýar.Simleri we kabelleri örtmek üçin ulanylyp bilner.Gowy dartyş güýji bar we gowşamagyň öňüni alýar.Täsiriň berkligini ýokarlandyryp, hyzmat ediş möhletini ýokarlandyryp, mehaniki enjamlaryň zeperlenmeginden we himiki poslamadan içki gabygy saklamak, suw bugyna degmezlik we çyglylygy yzyna gaýtarmak we elektrik geçirijisine degen elektrik togunyň heläkçiliginiň öňüni almak arkaly izolýasiýa öndürijiligini ýokarlandyryp biler.Ajaýyp temperatura garşylygy we gowy howa garşylygy.Belli bir çeýeligi we uzak ömri bilen gysyş güýji, egilmek garşylygy, titremä garşylyk, burulma garşylygy we ş.m.Lighteňil agram, oňat çeýeligi, her dürli simler we kabeller üçin amatly, poslama garşylygy.

 • Sandwich fabrics for vamp breathable mesh net fabric

  Wamp dem alýan tor tor matasy üçin sandwiç matalary

  Sandwiç matalary, adyndan görnüşi ýaly, sintetik matalaryň bir görnüşi bolan sandwiç ýaly üç gatly gurluşdan ýasalýar, ýöne birleşdirilen üç görnüşli mata hem sendwiç mata däl.MOLO ýüplük we aşaky gatlak, adatça dykyz dokalan tekiz ýüz.Sandwiç matalary köp funksional aýratynlyklara eýedir we sport aýakgaplarynda, sumkalarda, oturgyç örtüklerinde we beýleki meýdançalarda giňden ulanylýar.

 • African bath net scrub net to clean skin

  Derini arassalamak üçin afrikaly hammam torlary

  Bu asyl afrikaly hammam gubka meshidir.Ganadaky Sapo ady bilen hem bellidir.Bu material neýlondan, poliesterden we beýleki materiallardan ýasalýar, oňat berkligi, geýim garşylygy, owadan görnüşi, amatly we amaly.Vanna tory, derini täze, näzik we tekiz galdyryp, hammamdaky derini aňsatlyk bilen arassalamaga kömek edip biler.

  Uzyn we çeýe tebigaty sebäpli, kyn ýerleri arassalap bilýär.Deriniň ýüzündäki hapalary çalt siňdirip biler, ýumşak we çydamly, derä zyýan bermez, antibakterial we bakteriostatiki, gury, baý we näzik köpük saklar, uzynlygy arka aňsat degip biler we bu örän amatly hammamda ulanyň.Gözenekli gurluşyk we bu faktorlar, uzak wagtlap dowam edýän tebigaty bilen bilelikde ony pul üçin ajaýyp gymmatlyga öwürýär.

 • Shade sail for entertainment venues, parking lots, courtyards, etc

  Güýmenje meýdançalary, awtoulag duralgalary, howlular we ş.m.

  Bu HDPE materialyndan dokalan kölegeli ýelkeniň täze görnüşi.Açyk ssenariýalaryň giň topary üçin amatly, açyk meýdanda ulanmak üçin amatly.Howlular, balkonlar, baglar, howuzlar, restoranlar, söwda merkezleri, myhmanhanalar, plýaacheslar we çöl, söwda merkezleri, awtoulag duralgalary, magdanlar, jemgyýetçilik merkezleri, çagalar merkezleri, gurluşyk meýdançalary, mekdepler, açyk meýdançalar we sport meýdançalary we ş.m. Täze anti-UV prosesi arkaly bu önümiň UV garşy derejesi 95% -e ýetip biler.Mundan başga-da, önümimiziň ýeňilligini hakykatdanam duýup bilersiňiz we ulanmak has aňsat bolar ýaly, önümimizde agramyny ep-esli azaldýan aýratyn bir proses bar.

 • High quality constant temperature aluminum shade net

  Qualityokary hilli hemişelik temperatura alýumin kölegeli tor

  Alýumin güneşli tor, ösümlikleriň ösmegine kömek edýän ýagtylygyň intensiwligini peseldip biler;temperaturany peseltmek;bugarmagy saklaýar;mör-möjeklerden we kesellerden gaça duruň.Yssy gündiz, güýçli ýagtylygy netijeli görkezip biler, teplisa girýän aşa ýagtylygy azaldyp, temperaturany peseldip biler.Kölegeli torlar üçin ýa-da teplisalaryň daşynda.Güýçli dartyş güýji bar.Içerde hem ulanylyp bilner.Houseyladyşhanadaky teplisa gijelerine pes bolanda, alýumin folga infragyzyl şöhleleriň gaçmagyny görkezip biler, şeýlelik bilen ýylylygy içerde saklap we ýylylyk izolýasiýa täsirini oýnap biler.

 • Pond cover net to protect water quality reduce fallen leaves

  Suwuň hilini goramak üçin howuz örtügi, ýykylan ýapraklary azaltmak

  Howuz we basseýn gorag torunyň garramaga, okislenmä garşy, poslama garşylygy, zäherli we tagamsyz we galyndylary aňsat taşlamagyň artykmaçlyklary bar.Fallenykylan ýapraklary azaltmak bilen birlikde, ýykylmagynyň öňüni alyp we howpsuzlygy ýokarlandyryp biler.

 • Strong and durable knot-free fall safety net

  Güýçli we çydamly düwünsiz güýz howpsuzlygy tor

  Fallykylmaga garşy howpsuzlyk torunda kiçi we birmeňzeş mesler, berk tor tokly, hereket ýok, ýokary dykyzlykly pes basyşly polietilen material, ýokary güýç, ýokary eriş nokady, güýçli duz we aşgazan garşylygy, çyglylyga garşy, garrylyga garşy we uzyn hyzmat ömri.

 • Environmental protection cover soil dust net

  Daşky gurşawy goramak topragyň tozan toruny örtýär

  Gurluşyk meýdançasynyň çäge öňüni alyş tory tozanyň öňüni almak we binany örtmek üçin ulanylyp bilner.Tozan tor çig mal hökmünde ýokary dykyzlykly polietilenden (HDPE) ýasalýar we garramaga garşy serişdäniň belli bir bölegi goşulýar.Nemlendirmek, ýagyş tupanyndan goramak, ýele garşy durmak we mör-möjek mör-möjekleriniň ýaýramagyny azaltmak ýaly dürli wezipeleri bar.

 • Volleyball net for beach/swimming pool indoor and outdoor

  Içerde we açyk plýa beach / basseýn üçin woleýbol tor

  Woleýbol tor, 8,5 metr woleýbol tor çarçuwasy, uzynlygy 9,50 m, ini 1 metr, tor 10 sm inedördül, gara.Edgeokarky gyrasy 5 sm giňlikdäki ak kanwanyň goşa gatlagy bilen tikilýär.Torlar orta tarapa perpendikulýar bolan iki gapdalyndaky arassa postlara asylýar.Erkekleriň torunyň beýikligi 2,43 metr, aýallaryňky bolsa 2,24 metr.Toruň iki gapdalynda kazyýetiň gyrasyna perpendikulýar 5 sm giňlikdäki ak bellik lentasy asylýar.

 • Foldable table tennis net for indoor or outdoor play

  Oorapyk ýa-da açyk oýnamak üçin eplenýän stol tennisi tor

  Bu stol tennisi tor berk we gaty materialdan ýasalýar, oňat öndürijilige, çydamly we garramaga garşy we has ömri uzak.Dartyş güýji, täsir güýji, oňat könelişme garşylygy, uzalmagy, elastik dikeldiş ukyby, uzaldylandan soň öňki ýagdaýyna getirilmegi üçin.

 • Portable football shooting goal net

  Göçme futbol atyş maksady

  Futbol maksat çarçuwasynyň arkasyna tor, adatça berk we çydamly materialdan ýasalan, oňat çydamlylygy, gurmak aňsat bolan futbol maksady tor diýilýär we maksadyň täsirine deformasiýa bolmazdan has gowy çydap biler.11 adam üçin adaty futbol maksat tor 1278—1864 gözenekden, 5 adam üçin adaty futbol maksat torundan 639-932 gözenekden durýar.Indi futbol derwezesiniň aňyrsynda tor asylmaly.Top salnanda, emin hüjümçiniň gol salandygyny yglan etmek üçin derrew sygyrýar.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4