sahypa_banner

önümleri

 • Pomidor / miwe we gök ekin ekmek üçin mör-möjeklere garşy tor

  Pomidor / miwe we gök ekin ekmek üçin mör-möjeklere garşy tor

  1. Mör-möjekleriň öňüni alyp biler

  Oba hojalygy önümleri mör-möjekleriň öňüni alyş torlary bilen örtülenden soň, kelem gurçugy, göwher güjük, kelem goşun gurçugy, spodoptera litura, zolakly garynja, maýmyn ýapragy mör-möjek, şire we başgalar ýaly köp zyýan berijilerden zyýanly bolup biler. Temmäki akýagyz, şire we zyýankeşleri göterýän beýleki wiruslaryň akja girmeginiň öňüni almak üçin, tomusda gök önümleriň köp ýerlerinde wirus keselleriniň ýüze çykmazlygy üçin oturdylmalydyr.

  2. Çukurdaky temperaturany, çyglylygy we topragyň temperaturasyny sazlaň

  Springazda we güýzde oňat ýylylyk izolýasiýa täsirini gazanyp we aýazyň täsirini azaldyp bilýän ak mör-möjeklere garşy tor ýapmak üçin ulanylýar.Aprel aýyndan aprel aýynyň başyna, mör-möjeklere garşy tor bilen örtülen howadaky howanyň temperaturasy açyk ýerdäkidan 1-2 ℃ ýokary, 5 sm-de ýeriň temperaturasy açyk ýerdäkidan 0,5-1 ℃ ýokarydyr. aýazyň öňüni alyp biler.

  Yssy möwsümlerde teplisa ak bilen örtülýärmör-möjek tor.Synag, iýul aýynyň yssy günlerinde, 25 sany ak mör-möjek torunyň irden we agşamynyň temperaturasynyň açyk meýdanda bolşy ýaly, güneşli günlerde günortan temperaturanyňkydan 1 about pesdigini görkezýär. açyk meýdan.

  Mundan başga-damör-möjeklere garşy torkäbir ýagyş suwlarynyň akja düşmeginiň öňüni alyp biler, meýdanyň çyglylygyny peseldip biler, keselleriň döremegini azaldyp biler we güneşli günlerde teplisadaky suwuň bugarmagyny azaldyp biler.

   

 • Houseyladyşhana üçin nepis oba hojalygy mör-möjeklere garşy tor

  Houseyladyşhana üçin nepis oba hojalygy mör-möjeklere garşy tor

  Dokary dartyş güýji, UV garşylygy, ýylylyga garşylygy, suwa garşylygy, poslama garşylygy, garramaga garşylygy we beýleki häsiýetleri, zäherli we tagamsyz mör-möjeklere garşy tor, hyzmat möhleti adatça 4-6 ýyl, 10 ýyla çenli.Diňe kölegeli torlaryň artykmaçlyklary bolman, eýsem kölegeli torlaryň kemçiliklerini hem ýeňip geçýär.Işlemek aňsat we güýçli mahabatlandyrmaga mynasypdyr.Teplisalarda mör-möjeklere garşy torlary oturtmak gaty zerurdyr.Dört rol oýnap biler: mör-möjekleriň öňüni alyp biler.Mör-möjek toruny ýapandan soň, esasan, kelem gurçuklary, göwher güjükleri we şire ýaly dürli zyýan berijilerden gaça durup biler.

 • Üzüm bagy mör-möjeklere garşy torbalar

  Üzüm bagy mör-möjeklere garşy torbalar

  Mör-möjeklere garşy tor torbasy diňe bir kölege bermek bilen çäklenmän, mör-möjekleriň öňüni almak funksiýasyna hem eýedir.Highokary dartyş güýji, UV garşylygy, ýylylyga garşylyk, suwa garşylyk, poslama garşylyk, garrylyga garşylyk we beýleki häsiýetlere eýe.Zäherli we tagamsyz.Material.Mör-möjeklere garşy torbalar esasan tomusda we güýzde üzümçilikleri, okra, baklawa, pomidor, injir, sogan, gawun, noýba we beýleki gök önümler we miweleri ekmek we ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylýar. hili.

 • Miwe we gök önümlerden mör-möjeklere garşy tor torbasy

  Miwe we gök önümlerden mör-möjeklere garşy tor torbasy

  Miwe halta tor, gorag roluny oýnaýan ösüş döwründe miwe we gök önümleriň daşyna torba goýmakdyr.Tor torbasynyň howanyň geçirijiligi gowy, miweler we gök önümler çüýremez. Miwe we gök önümleriň kadaly ösmegine-de täsir etmez.

 • Oba hojalygy ýyladyşhana miwesi we gök önüm ýokary dykyzlykly mör-möjeklere garşy tor

  Oba hojalygy ýyladyşhana miwesi we gök önüm ýokary dykyzlykly mör-möjeklere garşy tor

  Mör-möjeklere garşy tor, ýokary dartyş güýji, UV garşylygy, ýylylyga garşylygy, suwa garşylygy, poslama garşylygy, garramaga garşylygy we beýleki häsiýetleri, zäherli we tagamsyz penjire ekranyna meňzeýär, hyzmat möhleti adatça 4-6 ýyl, dowam edýär 10 ýylDiňe kölegeli torlaryň artykmaçlyklary bolman, eýsem kölegeli torlaryň kemçiliklerini hem ýeňip geçýär.Işlemek aňsat we güýçli mahabatlandyrmaga mynasypdyr.
  Teplisalarda mör-möjeklere garşy torlary oturtmak gaty zerurdyr.Dört rol oýnap biler: mör-möjekleriň öňüni alyp biler.Mör-möjek toruny ýapandan soň, esasan, kelem gurçuklary, göwher güjükleri we şire ýaly dürli zyýan berijilerden gaça durup biler.

 • Miwe we gök önümler üçin düwünsiz guşlara garşy tor

  Miwe we gök önümler üçin düwünsiz guşlara garşy tor

  Guşlara garşy toruň roly:
  1. Guşlaryň miwelere zeper ýetirmeginiň öňüni alyň.Guşlara garşy toruny bagyň üstünde ýapmak bilen, guşlar we ýetişjek miweleriň zyýanyna we tizligine gözegçilik edip bilýän bagyň içine uçup bilmezligi üçin emeli izolýasiýa päsgelçiligi emele gelýär. bagda gowy miweler ep-esli gowulaşýar.
  2. Doň çozuşyna täsirli garşy duruň.Bagda guşlara garşy tor gurlandan soň, miwä doňuň göni hüjümine garşy durup biler, tebigy betbagtçylyklaryň howpuny azaldyp biler we ýaşyl we ýokary hilli miwe öndürmek üçin berk tehniki kepillik berip biler.
  3. lightagtylygy geçirmek we orta kölege bermek funksiýalary bar.Guşlara garşy tor, ýagtylygyň ýokary geçirijiligine eýedir, bu esasan ýapraklaryň fotosintezine täsir etmeýär;Yssy tomusda guşlara garşy toruň ortaça kölegeli täsiri miweli agaçlaryň ösmegi üçin amatly şert döredip biler.

 • Bag we ferma üçin guşlara garşy tor

  Bag we ferma üçin guşlara garşy tor

  Guşa garşy tor neýlon we polietilen ýüplüklerden ýasalyp, guşlaryň belli bir ýerlere girmeginiň öňüni alýan tordyr.Oba hojalygynda giňden ulanylýan toruň täze görnüşidir.Bu tor dürli tor portlaryna eýedir we her dürli guşlara gözegçilik edip biler.Mundan başga-da, guşlaryň köpeltmek we ýaýratmak ýollaryny kesip, himiki pestisidleriň ulanylmagyny azaldyp, ýokary hilli, sagdyn we ýaşyl önümleri üpjün edip biler.

 • Gök önümler we miweler üçin arassa torba

  Gök önümler we miweler üçin arassa torba

  Reşel tor haltalary adatça zäherli, yssyz we çydamly PE, HDPE ýa-da PP materiallaryndan ýasalýar.Reňki we ululygy zerurlyklara görä düzülip bilner we sogan, kartoşka, mekgejöwen, kädi, greýpfrut we ş.m. oba hojalygynyň gök önümlerini, miwelerini we odun gaplamakda we daşamakda giňden ulanylýar. henizem güýçli we çydamly.

 • Qualityokary hilli göz ýaşlaryna çydamly zeýtun / hoz hasyly tor

  Qualityokary hilli göz ýaşlaryna çydamly zeýtun / hoz hasyly tor

  Zeýtun torlary zeýtun, badam we ş.m. ýygnamak üçin ajaýyp, diňe bir zeýtun üçin däl, eýsem, kashtan, hoz we ýaprakly miweler üçin hem peýdalydyr. Zeýtun torlary tor bilen dokalýar we esasan ýykylan miwelerde we ýygnan zeýtunlarda tebigy şertlerde ulanylýar.

 • Çydamly miweleri arassa hasyl ýygnamak

  Çydamly miweleri arassa hasyl ýygnamak

  Miwe agaçlaryny ýygnamak tor ýokary dykyzlykly polietilenden (HDPE) dokalan, ultramelewşe şöhlesi bilen durnukly bejergi, solgunlyga garşylygy we maddy güýç öndürijiligini saklaýar, gowy eşik garşylygy, ýokary berkligi, has uly basyşa çydap bilýär.Dört burçuň hemmesi goşmaça tarp üçin gök tarp we alýumin gaplar.

 • Zyýan berijileriň öňüni almak üçin ownuk miweli bag, gök önüm örtügi

  Zyýan berijileriň öňüni almak üçin ownuk miweli bag, gök önüm örtügi

  Mör-möjek torunyň roly:
  Geçirilen gözlegler, ekologiki oba hojalygynyň ösmegi üçin peýdaly we hapalanmaz oba hojalyk önümleriniň önümçilik ulgamynda esasy tehnologiýalardan biri bolan mör-möjeklere garşy torlaryň ulanylmagynyň pestisidleriň ulanylmagyny ep-esli azaldyp biljekdigini görkezdi.Mör-möjeklere garşy toruň wezipesi esasan daşary ýurt organizmleriniň öňüni almakdyr.Aperturasynyň ululygyna görä, ekinlere zyýan berýän mör-möjekleri, guşlary we gemrijileriň öňüni almakda mör-möjeklere garşy tor möhüm rol oýnap biler.
  Esasan sitrus şitleriniň we sitrus psillidleriniň we beýleki wiruslaryň we patogen wektor mör-möjekleriniň ýüze çykmagyna we ýaýramagyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Şeýle hem belli bir derejede bakteriýa we kömelek keselleriniň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler, esasanam rak keseli üçin.Mör-möjeklere garşy tor örtügi aýazyň, ýagyş tupanynyň, miweleriň düşmeginiň, mör-möjekleriň we guşlaryň we ş.m. öňüni almak üçin ulanylyp bilner, şol bir wagtyň özünde miweleriň hasyllylygyny we hilini üpjün edip, ykdysady peýdalary ýokarlandyryp biler.Şonuň üçin mör-möjeklere garşy arassa örtük miweli agaçlary ösdürip ýetişdirmegiň täze modeline öwrülip biler.

 • Tor bilen örtülen bag bagy miweleriň we gök önümleriň ösmegine kömek edýär

  Tor bilen örtülen bag bagy miweleriň we gök önümleriň ösmegine kömek edýär

  Miwe agajy mör-möjeklere garşy tor, esasy çig mal hökmünde garramaga, ultramelewşe we beýleki himiki goşundylara eýe bolan polietilenden ýasalan mata görnüşidir we ýokary dartyş güýji, ýylylyga garşylygy, suwa garşylygy, poslama garşylygy we garramagydyr garşylyk., zäherli we tagamsyz, galyndylary aňsat zyňmak we beýleki artykmaçlyklar.Soňky ýyllarda aýaz, ýagyş tupany, miweleriň gaçmagy, mör-möjekler we guşlar we ş.m. miwe agaçlaryny, nahallary we gök önüm baglaryny ýapmak üçin mör-möjeklere garşy torlary ulandy we täsiri gaty amatly.

12Indiki>>> Sahypa 1/2