page_banner

önümleri

 • Raschel net bag for vegetables and fruits

  Gök önümler we miweler üçin arassa torba

  Reşel tor haltalary adatça zäherli, yssyz we çydamly PE, HDPE ýa-da PP materiallaryndan ýasalýar.Reňki we ululygy zerurlyklara görä düzülip bilner we sogan, kartoşka, mekgejöwen, kädi, greýpfrut we ş.m. ýaly oba hojalyk gök önümlerini, miweleri we odun gaplamakda we daşamakda giňden ulanylýar. henizem güýçli we çydamly.

 • Garden orchard covering net helps fruit and vegetables grow

  Tor bilen örtülen bag bagy miweleriň we gök önümleriň ösmegine kömek edýär

  Miwe agajy mör-möjeklere garşy tor, esasy çig mal hökmünde garramaga, ultramelewşe we beýleki himiki goşundylara eýe bolan polietilenden ýasalan mata görnüşidir we ýokary dartyş güýji, ýylylyga garşylygy, suwa garşylygy, poslama garşylygy we garramagydyr garşylyk., zäherli we tagamsyz, galyndylary aňsat zyňmak we beýleki artykmaçlyklar.Soňky ýyllarda aýazyň, ýagyşyň, miwäniň gaçmagynyň, mör-möjekleriň we guşlaryň we ş.m.

 • Fruit and vegetable insect-proof mesh bag

  Miwe we gök önümlerden mör-möjeklere garşy tor torbasy

  Miwe halta tor, gorag roluny oýnaýan ösüş döwründe miwe we gök önümleriň daşyna torba goýmakdyr.Tor torbasynyň howanyň geçirijiligi gowy, miweler we gök önümler çüýremez. Miwe we gök önümleriň kadaly ösmegine-de täsir etmez.

 • Vineyard Side Net to Anti Animals

  Üzüm bagy haýwanlara garşy tor

  Üzümçilik gapdal torunyň amaly, ýokary güýji, uly aralygy, ýeňil agramy, okislenme garşylygy, amatly gurnama we giň ulanylyş aralygy bar.Esasanam daglyk, eňňitli we köp egrilen ýerler üçin.

 • Fruit and vegetable packaging mesh bag

  Miwe we gök önüm gaplaýyş torbasy

  Zäherli we tagamsyz, zyýanly maddalary öz içine almaýan, iýmitleri hapalamaýan we adamyň saglygyna howp salmaýan täze materiallar kabul edildi.Tegelek dokalýan gök önüm torbasy, adatça polietilen monofilamentden we polipropilen tekiz filamentden dokalýar;Tekiz dokalýan gök önüm torbalary adatça polipropilen tekiz ýüplükden ýasalýar;Şeýle hem uzynlykda we giňişlikde polietilen monofilamentli gök önüm torbalary bar.Polietilen dünýädäki iýmit bilen aragatnaşykda iň oňat material hökmünde ykrar edildi.Lightagty we aýdyň, çyglylyga we kisloroda çydamly.

 • Fruit (crops) picking collection net olive net

  Miwe (ekinler) ýygnaýan arassa zeýtun toruny ýygnaýar

  Miwe agaçlaryny ýygnamak tor ýokary dykyzlykly polietilenden (HDPE) dokalan, ultramelewşe şöhläniň durnukly bejergisi, öçmegine garşylygy gowy we maddy güýç öndürijiligini saklaýar, ýokary eşik garşylygy, ýokary berkligi bar, has uly basyşa çydap bilýär.Dört burçuň hemmesi goşmaça güýç üçin gök tarp we alýumin gaplardyr.

 • Strawberry support cover protect net

  Awertudana goldaw gapagy tory goraýar

  Awertudana goldaw ulgamy ýokary howa geçirijiligi bilen ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) materialy kabul edýär.Material ygtybarly, zäherli we tagamsyz.Gowy ýylylyga garşylyk we sowuga garşylyk, uzak ömri.Bu material suwy aňsatlyk bilen siňdirmeýär, şonuň üçin çilek miwesini guratmaga kömek edýär.