sahypa_banner

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Jaka aýakgap matasynyň aýratynlyklary we artykmaçlyklary:

  Jaka aýakgap matasynyň aýratynlyklary we artykmaçlyklary:

  Jaka has ýeňil, inçe, has dem alýan we has berkligi bolan egriji trikota Mach maşynlarynyň aralaşýan quakkard tehnologiýasyna bil baglaýar;Üç ölçegli duýgy, kesiş, tikin we laýyklyk proseslerini azaldyp bilýän dürli ugurlarda has güýçli we dürli-dürli ...
  Koprak oka
 • Dört möwsümde gün şöhlesiniň ulanylmagy

  Dört möwsümde gün şöhlesiniň ulanylmagy

  Tomus ýylyň dört möwsüminde güýçli gün şöhlesiniň we ýokary temperaturanyň möwsümidir.Gün şöhlesiniň esasy wezipesi Güni ýapmakdyr.Indi güýz, temperatura we ýagtylygyň intensiwligi kem-kemden peselýär.Käbir ýerler gün şöhlesini aýyrdy.Köp adamlar tomus geçdi diýip pikir edýärler ...
  Koprak oka
 • Mör-möjek toruny gurmak meselesi

  Mör-möjek toruny gurmak meselesi

  Mör-möjek torunyň gurulýan ýerini kesgitläň: Mör-möjeklere garşy torlar, adatça howa girelgelerinde we işleýiş şarjagazlarynda oturdylýar.Windeliň ugry birneme kesgitlenen ýerlerde, şemalyň gapdalyndaky penjirelerdäki mör-möjeklere garşy torlar, gapdal penjirelerden has gowudyr.Nat üçin ...
  Koprak oka
 • Doňga garşy toruň gurulmagy miwä täsir edýärmi?

  Doňga garşy toruň gurulmagy miwä täsir edýärmi?

  Doňga garşy toruň gurulmagy miwä täsir edýärmi?Tupan tupany uzak dowam etmese-de, köplenç güýçli tötänlik, duýdansyzlyk we sebitlilik bilen gysga wagtyň içinde oba hojalygynyň önümçiligine we adamlaryň ömrüne uly ykdysady ýitgiler getirýär.Doňmak ...
  Koprak oka
 • mör-möjek torlaryny saýlamak birnäçe meselä üns bermelidir:

  mör-möjek torlaryny saýlamak birnäçe meselä üns bermelidir:

  Häzirki wagtda köp gök önüm daýhanlary 30 mesh mör-möjeklere garşy tor ulanýarlar, käbir gök önüm daýhanlary 60 mesh mör-möjeklere garşy tor ulanýarlar.Şol bir wagtyň özünde gök önüm daýhanlary tarapyndan ulanylýan mör-möjek torlarynyň reňkleri hem gara, goňur, ak, kümüş we gök.Onda haýsy mör-möjek torlary amatly?Ilki bilen, ...
  Koprak oka
 • Teplisalarda mör-möjek torlaryny oturtmagyň roly

  Teplisalarda mör-möjek torlaryny oturtmagyň roly

  Mör-möjeklere garşy tor, ýokary dartyş güýji, UV garşylygy, ýylylyga garşylygy, suwa garşylygy, poslama garşylygy, garramaga garşylygy we beýleki häsiýetleri, zäherli we tagamsyz penjire ekranyna meňzeýär, hyzmat möhleti adatça 4-6 ýyl, dowam edýär 10 ýylDiňe ş-iň artykmaçlyklary däl ...
  Koprak oka
 • Tor çekmek, tor götermek we howuzda balyk tutmak üçin tor guýmagyň üç usulynyň gysgaça tanyşdyrylyşy

  Tor çekmek, tor götermek we howuzda balyk tutmak üçin tor guýmagyň üç usulynyň gysgaça tanyşdyrylyşy

  1. Net usuly çekiň Bu balyk tutmagyň iň köp ulanylýan usulydyr.Torlar, adatça, toruň uzynlygynyň howuzuň ininden 1,5 esse, toruň beýikligi bolsa howuzyň çuňlugyndan 2 esse köp bolmagyny talap edýär.Bu balyk tutmagyň usulynyň peýdalary: Birinjisi doly ylgamak ...
  Koprak oka
 • Üzümçiliklerde guşlaryň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin guş torlaryny gurmak möhüm çäre

  Üzümçiliklerde guşlaryň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin guş torlaryny gurmak möhüm çäre

  Guşlara garşy tor diňe bir uly meýdan üzümçilikleri üçin däl, eýsem kiçi meýdan üzümçilikleri ýa-da howly üzümleri üçin hem amatlydyr.Tor çarçuwasyny goldaň, tor çarçuwasyna neýlon simden ýasalan ýörite guşlara garşy tor goýuň, tor çarçuwasynyň töwereginde ýere asyň we guşlaryň öňüni almak üçin toprak bilen gysyň ...
  Koprak oka
 • Miwe agaçlarynyň guşlarynyň öňüni alyş torlaryny ulanmakda bu nokatlara aýratyn üns berilmelidir!

  Miwe agaçlarynyň guşlarynyň öňüni alyş torlaryny ulanmakda bu nokatlara aýratyn üns berilmelidir!

  Häzirki wagtda baglaryň 98% -den gowragy guşlara zeper ýetdi, guşlaryň zaýalanmagy sebäpli ýyllyk ykdysady ýitgi 700 million ýuana ýetýär.Alymlar guşlaryň belli bir reňk duýgusynyň bardygyny, esasanam gök, mämişi-gyzyl we sarydygyny anykladylar.Şonuň üçin ...
  Koprak oka
 • Doňdurma garşy tor bilen tanyşdyrmak we ulanmak

  Doňdurma garşy tor bilen tanyşdyrmak we ulanmak

  Doňdurma garşy tor polietilen materialdan dokalan mata.Toruň görnüşi “gowy” görnüşi, ýarym aý görnüşi, göwher görnüşi we ş.m. Tor çukury, adatça 5-10 mm.Hyzmat möhletini uzaltmak üçin antioksidantlar we ýagtylyk stabilizatorlary goşup bolýar., adaty reňk ...
  Koprak oka
 • Kölegeli sap soraglar:

  Kölegeli sap soraglar:

  1-nji sorag: Gün şöhlesini satyn alanyňyzda iňňeleriň sany satyn alyş standarty, şeýlemi?Näme üçin bu gezek satyn alan 3 pinim, 6 piniň täsiri ýaly gaty dykyz görünýär, ulanylýan material bilen baglanyşyklymy?J: Satyn alanyňyzda ilki bilen tegelek simli gün şöhlesiniň torudygyny ýa-da f ...
  Koprak oka
 • Tor mata bilen tanyşlyk:

  Tor mata bilen tanyşlyk:

  Meş, mesler bilen matany aňladýar.Toruň görnüşleri: dokalan tor, trikota m mesh we dokalan mesh.Toruň üç görnüşiniň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Dokalan tor gowy howa geçirijiligine eýedir we köplenç tomus eşiklerini öndürmekde ulanylýar.Aýakgap we ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2