sahypa_banner

önümleri

 • Balyk kapasalarynda awtomatiki balyk tutmak enjamlary üçin gyzgyn satuw torlary

  Balyk kapasalarynda awtomatiki balyk tutmak enjamlary üçin gyzgyn satuw torlary

  Balyk tutulýan kapasanyň materialy plastik süýümden / neýlondan, gyrgyç kapasasy diýlip hem atlandyrylýar.Kesgitli uzyn görnüşli tersine sakgally görnüşli kapasa küýzeli balyk tutujy enjamlara degişlidir.Kafesleriň köpüsi tekiz we silindr görnüşli, käbir kapasalar aňsat götermek üçin bukulýar.Bu önüm howuzlarda, derýalarda, köllerde we beýleki suwlarda balyk, gysga we gyrgyç ýörite suw önümlerini tutmak üçin has amatlydyr.Tutmagyň derejesi gaty ýokary.Bu önümiň önümçilik prosesi ajaýyp we hili ýokary.

 • El bilen zyňmak Balyk tutmak sap bukulýan balyk tor

  El bilen zyňmak Balyk tutmak sap bukulýan balyk tor

  Tor atmagyň umumy usullary:
  1.Kastingiň iki usuly: tor kikerini we tor açylyşynyň takmynan üçden birini çep eliňiz bilen tutuň we tor kikerini sag eliňiz bilen başam barmak bilen asyň (bu tor zyňylanda iň möhüm zat. Ulanyň amatlylygy üçin tor kikerini basmak üçin başam barmagyňyz. Açmagy açyň) we soňra port portunyň galan bölegini saklaň, hereket etmek üçin amatly iki eliňiziň arasyny saklaň, bedeniň çep tarapyndan sag tarapa aýlaň we ýaýraň sag eli bilen çykar we tendensiýa görä çep eliň mesh portuny iber..Birnäçe gezek türgenleşiň we haýal öwrenersiňiz.Aýratynlygy, hapa eşik almazlygy we döşüň beýik suw çuňlugynda işledilmegi.
  2.Gurmak usuly: toruny düzeliň, iň çep bölegini galdyryň, agzdan takmynan 50 sm uzaklykda çep tirsegine asyň, tor portunyň 1/3 bölegini çep eliňiziň tekiz ujy bilen saklaň we biraz saklaň. sag eli bilen toruň 1/3 böleginden gowragy.Sag eliňizi, çep tirsegiňizi we çep eliňizi yzygiderli iberiň.Aýratynlyklary çalt, hapalanmak aňsat, çuň suw üçin, täze başlanlar üçin amatly.

 • Fishokary berklik balyk tutmak üçin gurallary El bilen atylan balyk toruny tutýar

  Fishokary berklik balyk tutmak üçin gurallary El bilen atylan balyk toruny tutýar

  El torlary, esasan, deňizlerde, derýalarda we köllerde suw hojalygy üçin ulanylýan balyk torlarydyr.Neýlon el torlary owadan görnüşiň we uzak ömrüň artykmaçlyklaryna eýedir.Arassa balyk tutmak, ownuk ýerlerde suwda balyk tutmagyň iň köp ulanylýan usullaryndan biridir.Döküm torlary suwuň ululygyna, suwuň çuňlugyna we çylşyrymly ýerlerine täsir etmeýär we çeýeligiň we balyk tutmagyň ýokary netijeliligine eýe.Esasanam derýalarda, kenarlarda, howuzlarda we beýleki suwlarda giňden ulanylýar.Bir adam ýa-da birnäçe adam tarapyndan dolandyrylyp bilner we kenarda ýa-da gämi ýaly gurallarda dolandyrylyp bilner.Şeýle-de bolsa, käbir adamlar el taşlaýyş torlarynyň sanyny ep-esli azaldýan tory nädip taşlamalydygyny bilenoklar.

   

   

 • Deňiz hyýar gabyk balygy we ş.m. üçin suwda ýüzýän kapas tor

  Deňiz hyýar gabyk balygy we ş.m. üçin suwda ýüzýän kapas tor

  Deňiz suw hojalygy, deňiz suw ykdysady haýwanlaryny we ösümliklerini ösdürip ýetişdirmek üçin kenarýaka ýalpak joşgunly jaýlary ulanýan önümçilik işidir.Şol sanda deňiz deňiz suw hojalygy, gelgit tekiz suw hojalygy, duralga suw hojalygy we ş.m.Deňizde ýüzýän kapasalaryň torlary, balykdan gaçmazdan balygy saklap bilýän gaty we berk materiallardan ýasalýar.Diwarlaryň çozuşynyň öňüni alyp bilýän tor diwary birneme galyň.Suwuň süzgüç öndürijiligi gowy, duşmanlar tarapyndan hüjüm edilmegi we zaýalanmagy aňsat däl, deňiz suwundaky çyglylyk zerarly zaýalanmaz.

 • Dokary dartyş güýji düwünsiz balykçylyk tor

  Dokary dartyş güýji düwünsiz balykçylyk tor

  Düwürtiksiz toruň aýratynlyklary:

  “Knotless Net” -iň materialy, adatça, neýlon we poliesterdir.Maşyn dokalandan soň, tor bilen toruň arasynda düwün ýok, we tutuş üstü gaty tekiz we arassa, bu önümiň iň uly aýratynlygy arassalamak aňsat.Adatça, düwünli torlaryň bakteriýalaryny düwünli ýerde saklamak aňsat, bu arassa ýeriň arassalygyna täsir eder we tutuş toruň hapa görünmegine sebäp bolar.arassalamak.

  Düwünsiz torlary ulanmak:

  düwünsiz torlar köplenç balykçylyk pudagynda, esasanam balykçylaryň durmuşynda ulanylýar we olar hem giňden ulanylýargolf meýdançalary.Olar poslama, okislenmä, ýagtylyga we güýçli çydamlydyr.Gaty berk tor düwünleriniň aýratynlyklary, takyk ululygy, könelmegine garşylyk we dartyş güýji we çydamlylygy bar. Bu stadionlar ýaly dürli ýerlerde ulanylýar.gorag diwary, Ulanyjynyň isleglerine görä dürli sport torlary gaýtadan işlenip bilner.

 • Çalt guratmak üçin köp funksiýaly asma tegelek guratma tor

  Çalt guratmak üçin köp funksiýaly asma tegelek guratma tor

  Tegelek bukulýan guratma kafesi, döwmek, deformasiýa we şlak etmek aňsat däl güýçli we çydamly materiallardan ýasalýar.Täze guradyjy plastmassa tekiz tor zäherli we ekologiýa taýdan arassa, ulanmak ygtybarly.Ultra dykyz tor gurluşy çybynlaryň dişlenmeginden täsirli bolup, bakteriýalaryň ýaýramagyny azaldyp biler.Bedeniň howa çalşygynyň dizaýny, şemalladyş täsiri gowy, howanyň guramagy çaltlaşdyrylýar we çişmek aňsat däl.Balyk, miweler we gök önümler ýaly gury önümleri guradyp bolýar, bu sagdyn we arassaçylyk.Köp gatly giňişlik ysdan gaça durýar we has köp saklap we has köp agram alyp bilýär.Eplenýän dizaýn, ýer tutmaýar.Zeýrenmek aňsat, bakteriýalary köpeltmek aňsat däl, ulanmak has amatly.Pişikler we itler ýaly haýwanlaryň çozmazlygy üçin guratmak üçin asyp bolýar we çägeli tupanlary azaltmak, has arassa we arassaçylyk etmek üçin ýerden uzakda.Arassa we gün bilen guradylan zatlaryň arassa bolmagy, hapa, çybyn we beýleki zyýan berijileriň gün guradylan iýmitleri we zatlary hapalamagynyň öňüni almak üçin daşky tor möhürlenendir.

 • Suw hojalygy kafeleri poslama garşy we dolandyrmak aňsat

  Suw hojalygy kafeleri poslama garşy we dolandyrmak aňsat

  Köpeltmek kapasasynyň ini: 1m-2m, bölüp bolýar​​we 10m, 20m ýa-da has giňeldi.

  Medeniýet kafesi materialy: neýlon sim, polietilen, termoplastiki sim.

  Keýp dokamak: ýeňil agram, owadan görnüş, kislota we aşgar garşylygy, poslama garşylyk, howa çalşygy, aňsat arassalamak, ýeňil agram we arzan bahadan artykmaç dokma dokamak.​​

  Balykçylyk kapasalarynyň aýratynlyklary: Önümiň poslama garşylygy, ýag garşylygy, suwa garşylygy we ş.m.

  Tohum kapasasynyň reňki;köplenç gök / ýaşyl, beýleki reňkler düzülip bilner.​​

  Keýpiň ulanylyşy: fermalarda, gurbaga ösdürip ýetişdirmekde, öküz ösdürip ýetişdirmekde, gyrgyç ösdürip ýetişdirmekde, öküz ösdürip ýetişdirmekde, deňiz hyýar ösdürip ýetişdirmekde, leňňeç ekerançylykda, gyrgyç ösdürip ýetişdirmekde we ş.m. ulanylýar. Şeýle hem azyk torlary we mör-möjek torlary hökmünde ulanylyp bilner.

  Polietilen yssyz, zäherli däl, mum ýaly duýulýar, pes temperatura garşylygy bar (iň pes iş temperaturasy -100 ~ -70 ýetip biler°C), gowy himiki durnuklylyk we kislotanyň we aşgar eroziýasynyň köpüsine garşy durup biler (okislenme tebigat kislotasyna garşy däl).Suwuň pes siňdirilmegi we ajaýyp elektrik izolýasiýasy bilen otag temperaturasynda umumy erginlerde eräp bilmeýär.

 • Balyk deňiz suwy Balyk tutmak üçin balyk tutmak

  Balyk deňiz suwy Balyk tutmak üçin balyk tutmak

  Gapjyk deňiz balyk tutmagyň usuly, ummanda balyk tutmagyň usulydyr.Uzyn guşak şekilli balyk tor bilen balyk mekdebini gurşap alýar, soňra balygy tutmak üçin toruň aşaky ýüpüni gysýar.Uzyn guşak ýa-da iki ganatly sumka bilen balyk tutmagyň işi.Toruň ýokarky gyrasy ýüzüji bilen, aşaky gyrasy bolsa tor çümdüriji bilen asylýar.Derýalar we kenarlar ýaly çuň suwda balyk tutmak üçin amatly we adatça iki adam tarapyndan dolandyrylýar.Işleýiş wagtynda torlar dykyz balyk toparlaryny gurşap almak üçin takmynan tegelek diwar bilen suwda dikligine ýerleşdirilýär we balyk toparlaryny gatnaşýan balyklara ýa-da torlaryň tor toruna girmäge mejbur edýär we soňra balyk tutmak üçin torlary ýapýar.

 • Fokary balyk tutmagyň netijeliligi bilen balyk tutmak üçin uly göwrümli tor

  Fokary balyk tutmagyň netijeliligi bilen balyk tutmak üçin uly göwrümli tor

  Balyk torlary, esasan neýlon 6 ýa-da üýtgedilen neýlon monofilament, köpugurly ýa-da köp monofilament ýaly balyk gurallary üçin gurluş materiallarydyr we polietilen, poliester we poliwiniliden hlorid ýaly süýümler hem ulanylyp bilner.

  Uly göwrümli arassa balyk tutmak, kenar ýakalaryna ýa-da buzlara esaslanýan kenarýaka ýa-da buzluk suwlarynda balyk tutmagyň usullaryndan biridir.Şeýle hem bu, kenarýaka kenarlarynda we içerki suwlarda giňden ulanylýan balykçylyk usulydyr.Tor ýönekeý gurluşyň, balyk tutmagyň ýokary netijeliliginiň we täze tutmagyň artykmaçlyklaryna eýedir.Işleýän balykçylygyň aşaky görnüşi birneme tekiz we päsgelçiliksiz bolmaly.

 • Eplenýän köpugurly guratma kafesi, balyk tutulýan tor

  Eplenýän köpugurly guratma kafesi, balyk tutulýan tor

  Eplenýän guradyjy kapasa, döwmek, deformasiýa we şlak etmek aňsat däl güýçli we çydamly materiallardan ýasalýar.Täze guradyjy plastmassa tekiz tor zäherli we ekologiýa taýdan arassa, ulanmak ygtybarly.Ultra dykyz tor gurluşy çybynlaryň dişlenmeginden täsirli bolup, bakteriýalaryň ýaýramagyny azaldyp biler.Bedeniň howa çalşygynyň dizaýny, şemalladyş täsiri gowy, howanyň guramagy çaltlaşdyrylýar we çişmek aňsat däl.Balyk, miweler we gök önümler ýaly gury önümleri guradyp bolýar, bu sagdyn we arassaçylyk.Köp gatly giňişlik ysdan gaça durýar we has köp saklap we has köp agram alyp bilýär.Eplenýän dizaýn, ýer tutmaýar.Zeýrenmek aňsat, bakteriýalary köpeltmek aňsat däl, ulanmak has amatly.Pişikler we itler ýaly haýwanlaryň çozmazlygy üçin guratmak üçin asyp bolýar we çägeli tupanlary azaltmak, has arassa we arassaçylyk etmek üçin ýerden uzakda.Arassa we gün bilen guradylan zatlaryň arassa bolmagy, hapa, çybyn we beýleki zyýan berijileriň gün guradylan iýmitleri we zatlary hapalamagynyň öňüni almak üçin daşky tor möhürlenendir.

   

 • Adaty göteriji tor Hytaý balykçylyk toru

  Adaty göteriji tor Hytaý balykçylyk toru

  Tor balyk tutmagy götermek, polietilen ýa-da neýlon toruny öňünden çümdürmek we tutulmaly suwlara goýmakdyr.Tutulýan çyranyň üsti bilen çeňňek duzaga jemlenýär, soňra balyk tutmak maksadyna ýetmek üçin tor ähli balyklary tor bilen örtmek üçin çalt ýokarlanýar.

 • Balykçylar üçin ýokary hilli el guýma tor

  Balykçylar üçin ýokary hilli el guýma tor

  El guýulýan torlara guýma torlary we egirme torlary hem diýilýär.Olar deňizlerde, derýalarda, köllerde we howuzlarda ýeke ýa-da goşa balyk tutmak üçin amatlydyr.

  El torlary, esasan, deňizlerde, derýalarda we köllerde suw hojalygy üçin ulanylýan balyk torlarydyr.Neýlon el torlary owadan görnüşiň we uzak ömrüň artykmaçlyklaryna eýedir.Arassa balyk tutmak, ownuk ýerlerde suwda balyk tutmagyň iň köp ulanylýan usullaryndan biridir.Döküm torlary suwuň ululygyna, suwuň çuňlugyna we çylşyrymly ýerlerine täsir etmeýär we çeýeligiň we balyk tutmagyň ýokary netijeliligine eýe.Esasanam derýalarda, kenarlarda, howuzlarda we beýleki suwlarda giňden ulanylýar.Bir adam ýa-da birnäçe adam tarapyndan dolandyrylyp bilner we kenarda ýa-da gämi ýaly gurallarda dolandyrylyp bilner.Şeýle-de bolsa, käbir adamlar el taşlaýyş torlarynyň sanyny ep-esli azaldýan tory nädip taşlamalydygyny bilenoklar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2