page_banner

önümleri

 • Traditional lifting net China fishing net

  Adaty göteriji tor Hytaýda balyk tor

  Tor balyk tutmagy götermek, polietilen ýa-da neýlon toruny öňünden çümdürmek we tutulmaly suwlara goýmakdyr.Tutulýan çyranyň üsti bilen çeňňek duzaga jemlenýär, soňra bolsa balyk tutmak maksadyna ýetmek üçin tor çaltlyk bilen ýokary galdyrylýar.

 • High quality Hand cast net for fishermen

  Balykçylar üçin ýokary hilli el guýma tor

  El guýulýan torlara guýma torlary we egirme torlary hem diýilýär.Olar deňizlerde, derýalarda, köllerde we howuzlarda ýeke ýa-da goşa balyk tutmak üçin amatlydyr.

  El guýulýan torlar esasan suwsuz deňizlerde, derýalarda we köllerde suw hojalygy üçin ulanylýan balyk torlarydyr.Neýlon el torlary owadan görnüşiň we uzak ömrüň artykmaçlyklaryna eýedir.Arassa balyk tutmak, ownuk ýerlerde suwda balyk tutmagyň iň köp ulanylýan usullaryndan biridir.Dökmek torlary suwuň üstündäki ululyga, suwuň çuňlugyna we çylşyrymly ýerlerine täsir etmeýär we çeýeligiň we balyk tutmagyň ýokary netijeliligine eýe.Esasanam derýalarda, kenarlarda, howuzlarda we beýleki suwlarda giňden ulanylýar.Ony bir adam ýa-da birnäçe adam dolandyryp biler, kenarda ýa-da gämi ýaly gurallarda dolandyryp bolar.Şeýle-de bolsa, käbir adamlar el taşlaýyş torlarynyň sanyny ep-esli azaldýan tory nädip taşlamalydygyny bilenoklar.

 • Aquaculture floating cage net for sea cucumber shellfish etc

  Deňiz hyýar gabyk balygy we ş.m. üçin suwda ýüzýän kapas tor

  Deňiz suw hojalygy, deňiz suw ykdysady haýwanlaryny we ösümliklerini ösdürip ýetişdirmek üçin kenarýaka ýalpak ýerlerden peýdalanýan önümçilik işidir.Şol sanda deňiz deňiz suw hojalygy, gelgit tekiz suw hojalygy, duralga suw hojalygy we ş.m.Deňizde ýüzýän kapasalaryň torlary, balykdan gaçman balygy saklap bilýän gaty we berk materiallardan ýasalýar.Duşmanlaryň çozuşynyň öňüni alyp bilýän tor diwary birneme galyňdyr.Suwuň süzülmesi gowy, duşmanlar tarapyndan hüjüm edilmegi we zaýalanmagy aňsat däl, deňiz suwundaky çyglylyk zerarly zaýalanmaz.

 • Three-layer fishing net with sticky net for catching fish

  Balyk tutmak üçin ýelmeşýän torly üç gatly balykçylyk toru

  Fişapylan balyk tor, çig mal hökmünde ýokary dykyzlykly polietilen sapakdan ýasalýar we gowy poslama garşylygy bar.Minus 30 ° -dan 50 ° -e çenli temperaturada deformasiýa we döwülýär.Ortaça hyzmat möhleti 5 ýyldan az däl.Şeýle hem, birneme aç-açan we inçe neýlon sapak bilen dokalan we gurşun agramlary we ýüzüşleri bilen daňylýar.Suwda birneme göze görünmeýär, ýumşaklygy we berkligi, ýokary dartyş we gysyjy güýji bar, döwmek aňsat däl we berkligi bar.Abraziw, uzak hyzmat ömri, has çydamly.

 • Fish, shrimp and crab cage net to prevent escape

  Gaçmagynyň öňüni almak üçin balyk, gysga we gyrgyç kapas tor

  Balyk tutulýan kapasanyň materialy plastik süýümden / neýlondan ýasalýar, bu garaguş kafesi hem diýilýär.Kesgitli uzyn görnüşli tersi sakgal görnüşli kapasaly balyk tutujy enjamlara degişlidir.Kafesleriň köpüsi tekiz we silindr görnüşli, käbir kapasalar bolsa aňsat götermek üçin bukulýar.Bu önüm howuzlarda, derýalarda, köllerde we beýleki suwlarda balyk, gysga we gyrgyç ýörite suw önümlerini tutmak üçin has amatlydyr.Tutmagyň derejesi gaty ýokary.Bu önümiň önümçilik prosesi ajaýyp we hili ýokary.

 • Trawl Net Hiagh Quality for catching fish

  Trawl Net Hiagh Balyk tutmak üçin hil

  Awtoulagdaky tor, tor ýygnamak üçin palubadaky çeňňegi ulanýar.Awtoulag toruna ýokary berklige we aşaga garşylygy ýokary polietilen aşaga çydamly sim we ýüp kabul edilýär.Gezelenç, oňat täsir we giň gerimli balyk tutmagyň usulydyr.Awtoulag hereketi çeýe, uýgunlaşdyrylan we ýokary öndürijilige eýe.Gezelenç, balyk hereketlendirijilerini deňiz düýbüne ýa-da deňiz suwuna öňe sürmek üçin gäminiň hereketini ulanýan, balyk tutujy enjamlaryny suwdaky balyk, gysga, gyrgyç we beýleki balykçylyk zatlaryndan tor torbasyna geçirmäge mejbur edýän ykjam süzgüçli balykçylyk enjamydyr. balyk tutmak maksadyna ýetmek.