page_banner

Biz hakda

faqs

Kompaniýanyň tertibi

“Changzhou LongLongsheng Nets Industry Co., Ltd.” ozal “Changzhou LongLongsheng Group Company” -iň şahamçasy hökmünde tanalýardy.Müşderimiz üçin subut etmek, täze önümleri synagdan geçirmek we öndürmek, mata önümleriniň tehniki maglumatlary ýygnamak we trikota machine enjamynyň hilini kesgitlemek üçin kompaniýamyz uzak möhletleýin borçlanýar.Mata dokamak boýunça köp sanly maglumatlary we tejribe topladyk.

Kompaniýa 6000 inedördül metr meýdany 2009-njy ýylda esaslandyryldy.Bizde 80-den gowrak dolandyryjy we tehniki işgär, önümçilik enjamlarynyň görnüşleri we doly enjamlaşdyrylan goldaw bar.

Häzirki wagtda kompaniýamyzda eýýäm 260 dýuýmlyk bir iňňe bar, 260 dýuým goşa iňňe bar, 286 Model goşa iňňe bar, 298 Model goşa iňňe bar ýaly 30 sany trikota Mach maşynlary bar we biz eýýäm öz ýokary derejämizi ösdürdik. tizlik Kompozit iňňe maşynlary, ekstrudirlenen maşynyň 4 toplumy; 5 sany örtük maşyny. Mundan başga-da, birnäçe ýyllap toplanandan we tutulandan soň, kärhana önümçilikden soňky ajaýyp önümçilik proseslerini we gaýtadan işleýän enjamlary hem-de post-postlaryň hemmesini diýen ýaly döretdi. gaýtadan işlemek gaýtadan işlemek mümkin.

Biz hakda

Kompaniýa dizaýn, gözleg we işläp düzmek, subutnama we önümçilik ýaly örülen trikota fabric mata öndürýär. Önümler Japanaponiýa (Haýwanlara garşy Net), Awstraliýa (Ary torlary), Europeewropa (howpsuzlyk tor, şemal tory, zeýtun ulgamy), eksport edildi. Demirgazyk Amerika (çybyn torlary, balyk torlary), Hindistan (gurluşyk ulgamy, perdeler) we ş.m.

Kompaniýa beýle uzaga çekmedi we henizem güýçli ösüş döwründe. Biz güýçli hyzmatdaşlary gözleýäris. Tehnologiýamyzyň we enjamlarymyzyň artykmaçlygy bilen has hünärli we ýokary hilli önümler we hyzmatlar berip bileris.

Dünýäniň dürli künjeginden zehinleri işe alyň, abraý bütewilikden gelip çykýar.Hyzmatdaşlygymyz sizi ruhdan düşürmez, tüýs ýürekden umyt edeliň we düşünjeli adamlar bilelikde has gowy geljegi dokaýarlar.

>> Üstünligimiz<<

Bu pudakda köp ýyllyk tejribe, dürli torlaryň dokma işine ökde;

Özbaşdak tehnika dizaýny we önümçilik kärhanalary, örme trikota machine enjamlaryny kämilleşdirmek ukyby;

Gaty dolandyryş ulgamy, ISO9001 halkara hil ulgamy sertifikaty;

Önümler daşary ýurtlara eksport edilýär we Europeewropanyň, Amerikanyň, Japanaponiýanyň we Günorta Koreýanyň halkara hil talaplaryna laýyk gelýär;

Synag enjamlary we tehnologiýalary, hiline berk gözegçilik etmek;

factory

>> Hyzmatymyz<<

“Changzhou Longlongsheng Mesh Co., Ltd.” mata dokamakda ýöriteleşen hünärmen kompaniýadyr.Önümleri köpeltmek, sport, maşgala, oba hojalygy, tokaý hojalygy, daşky gurşawy goramak, harby we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.
Çylşyrymly trikota equipment enjamlaryna we sesli we täsirli hil dolandyryş ulgamyna eýe bolmakdan başga-da, kompaniýanyň iň uly artykmaçlygy, enjamlary we enjamlary üýtgetmek üçin güýçli ukyplylygyndadyr!Toparyň astyndaky başga bir kompaniýa - “Long Longsheng Warp Trikota Mach Machine Co., Ltd.” biziň güýçli önümçilik we tehniki goldawymyzdyr!Kompaniýa hemişe "ylym we tehnologiýa, ýokary hilli we netijelilik, müşderi ilki bilen şertnamany ýerine ýetirmek" işewürlik pelsepesine ygrarlydy.Ajaýyp ulanyjy hyzmat ulgamy bilen "hemmämizi müşderi kanagatlandyrmak üçin" borçnamamyza ýetmek.
Size dürli önüm önümlerini ajaýyp önümiň hili, önümiň amatly bahasy we satuwdan soňky hyzmaty bilen tüýs ýürekden hödürläris.

Önümiň görkezilmegi

product
product
product
product

Hyzmatdaşlyk müşderisi

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

Şahadatnama