sahypa_banner

Biz hakda

faks

Kompaniýanyň tertibi

“Changzhou LongLongsheng Nets Industry Co., Ltd.” ozal “Changzhou LongLongsheng Group Company” -iň şahamçasy hökmünde tanalýardy.Müşderimiz üçin subut etmek, täze önümleri synagdan geçirmek we ösdürmek, mata önümleriniň tehniki maglumatlary ýygnamak we trikota machine maşynynyň hilini kesgitlemek üçin kompaniýamyz uzak möhletleýin borçlanýar.Mata dokamak boýunça köp sanly ilkinji maglumatlary we tejribe topladyk.

Kompaniýa 6000 inedördül metr meýdany 2009-njy ýylda esaslandyryldy.Bizde 80-den gowrak dolandyryjy we tehniki işgär, önümçilik enjamlarynyň görnüşleri we doly enjamlaşdyrylan goldaw bar.

Häzirki wagtda kompaniýamyzda eýýäm 30 sany trikota Mach maşynlary bar, şol sanda 260 dýuým ýeke iňňe bar, 260 dýuým goşa iňňe bar, 286 Model goşa iňňe bar, 298 Model goşa iňňe bar we eýýäm öz ýokary derejämizi ösdürdik. tizlik Kompozit iňňe maşynlary, 4 sany ekstrudirlenen maşyn; 5 toplum örtük maşyny. Mundan başga-da, birnäçe ýyllap toplanylandan we tutulandan soň, kärhana gaýtadan işlemegiň ajaýyp önümçilik proseslerini we gaýtadan işleýiş enjamlaryny hem-de post-postlaryň hemmesini diýen ýaly döretdi. gaýtadan işlemek gaýtadan işlemek mümkin.

Biz hakda

Kompaniýa dizaýn, gözleg we işläp düzmek, subut etmek we öndürmek ýaly örülen trikota fabric mata öndürýär. Önümler Japanaponiýa (Haýwanlara garşy tor), Awstraliýa (Ary torlary), Europeewropa (howpsuzlyk tory, şemal öwüsýän tor, zeýtun ulgamy), eksport edildi. Demirgazyk Amerika (çybyn torlary, balyk torlary), Hindistan (gurluşyk ulgamy, perdeler) we ş.m.

Kompaniýa beýle uzaga çekmedi we henizem güýçli ösüş döwründe. Biz güýçli hyzmatdaşlary gözleýäris. Tehnologiýamyzyň we enjamlarymyzyň artykmaçlygy bilen has ýokary we ýokary hilli önümler we hyzmatlar berip bileris.

Dünýäniň dürli künjeginden zehinleri işe alyň, abraý bütewilikden gelip çykýar.Hyzmatdaşlygymyz sizi ruhdan düşürmez, tüýs ýürekden umyt ediň we düşünjeli adamlar bilelikde has gowy geljegi dokalyň.

>> Üstünligimiz<<

Bu pudakda köp ýyllyk tejribe, dürli torlaryň dokma işine ökde;

Özbaşdak tehnika dizaýny we önümçilik kärhanalary, trikota machine enjamlaryny kämilleşdirmek ukyby;

Gaty dolandyryş ulgamy, ISO9001 halkara hil ulgamy sertifikaty;

Önümler daşary ýurtlara eksport edilýär we Europeewropanyň, Amerikanyň, Japanaponiýanyň we Günorta Koreýanyň halkara hil talaplaryna laýyk gelýär;

Synag enjamlary we tehnologiýalary, hiline berk gözegçilik etmek;

>> Hyzmatymyz<<

“Changzhou Longlongsheng Mesh Co., Ltd.” mata dokamak bilen meşgullanýan hünärmen kompaniýadyr.Önümleri köpeltmek, sport, maşgala, oba hojalygy, tokaý hojalygy, daşky gurşawy goramak, harby we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.
Çylşyrymly trikota equipment enjamlary we sesli we täsirli hil dolandyryş ulgamy bolmakdan başga-da, kompaniýanyň iň uly artykmaçlygy, enjamlary we enjamlary üýtgetmek ukybynyň güýçli bolmagydyr!Toparyň astyndaky başga bir kompaniýa - Long Longsheng Warp Trikota Mach Machine Co., Ltd. biziň güýçli önümçilik we tehniki goldawymyzdyr!Kompaniýa hemişe "ylym we tehnologiýa, ýokary hilli we netijelilik, müşderi ilki bilen şertnamany ýerine ýetirmek" işewürlik pelsepesine ygrarlydy.Ajaýyp ulanyjy hyzmat ulgamy bilen "hemmämizi müşderi kanagatlandyrmak üçin" borçnamamyza ýetmek.
Size ajaýyp önümiň hili, önümiň amatly bahasy we satuwdan soňky hyzmaty bilen dürli tor önümleri bilen tüýs ýürekden hödürläris.

Önümiň görkezilmegi

önüm
önüm
önüm
önüm

Hyzmatdaşlyk müşderisi

hyzmatdaş
hyzmatdaş
hyzmatdaş
hyzmatdaş
hyzmatdaş
hyzmatdaş
hyzmatdaş

Şahadatnama