page_banner

önümleri

 • Volleyball net for beach/swimming pool indoor and outdoor

  Içerde we açyk plýa beach / basseýn üçin woleýbol tor

  Woleýbol tor, 8,5 metr woleýbol tor çarçuwasy, uzynlygy 9,50 m, ini 1 metr, tor 10 sm inedördül, gara.Edgeokarky gyrasy 5 sm giňlikdäki ak kanwanyň goşa gatlagy bilen tikilýär.Torlar orta tarapa perpendikulýar bolan iki gapdalyndaky arassa postlara asylýar.Erkekleriň torunyň beýikligi 2,43 metr, aýallaryňky bolsa 2,24 metr.Toruň iki gapdalynda kazyýetiň gyrasyna perpendikulýar 5 sm giňlikdäki ak bellik lentasy asylýar.

 • Foldable table tennis net for indoor or outdoor play

  Oorapyk ýa-da açyk oýnamak üçin eplenýän stol tennisi tor

  Bu stol tennisi tor berk we gaty materialdan ýasalýar, oňat öndürijilige, çydamly we garramaga garşy we has ömri uzak.Dartyş güýji, täsir güýji, oňat könelişme garşylygy, uzalmagy, elastik dikeldiş ukyby, uzaldylandan soň öňki ýagdaýyna getirilmegi üçin.

 • Portable football shooting goal net

  Göçme futbol atyş maksady

  Futbol maksat çarçuwasynyň arkasyna tor, adatça berk we çydamly materialdan ýasalan, oňat çydamlylygy, gurmak aňsat bolan futbol maksady tor diýilýär we maksadyň täsirine deformasiýa bolmazdan has gowy çydap biler.11 adam üçin adaty futbol maksat tor 1278—1864 gözenekden, 5 adam üçin adaty futbol maksat torundan 639-932 gözenekden durýar.Indi futbol derwezesiniň aňyrsynda tor asylmaly.Top salnanda, emin hüjümçiniň gol salandygyny yglan etmek üçin derrew sygyrýar.

 • Outdoor Baseball Training Target Shooting Net

  Açyk beýsbol türgenleşiginiň nyşany

  Beýsbol türgenleşigi çydamly, gaty materialdan, garrylyga garşy we uzak ömürden ýasalýar.Saklamak ýönekeý we ýer tutmaýar, gurmak we sökmek aňsat, ýeri çäklendirmek aňsat däl.Beýsbol türgenleşigi, gündelik güýmenje we beýleki ýerler üçin amatly.

 • High quality badminton net for sports training

  Sport türgenleşigi üçin ýokary hilli badminton tor

  Badminton tor UV bilen bejerilýär we ýylylyk toplumy.Upperokarky tarapynda ak PVC gyrasy we goşmaça howpsuzlyk üçin goşa tikiş.Tor ýeňil, bukulýan we çydamly.Gurmak aňsatlaşdyrmak üçin ýüp ýokardan geçýär.

  Badminton torunyň uzynlygy 6,10 metr we ini 76 santimetr.Highokary hilli gara materialdan ýasalýar.Toruň ululygy 15-20 mm aralygynda.Toruň ýokarky gyrasy 75 ini iki gatly ak mata bilen tikilýär (ýarysyna bukulýar).Gatnaşykdan geçmek üçin inçe simli ýüp ýa-da neýlon ýüp ulanyň we ony iki toruň arasynda berk asyň.

 • Hockey, ice hockey training net Easy to install

  Hokkeý, buz hokkeý tälim toruny gurmak aňsat

  Hokkeý tory zäherli däl, tagamsyz, pes dykyzlygy, oňat eşik garşylygy, ýaşy aňsat däl we çydamly, gaty agyr polipropilen (PE) ekizden ýasalýar.Lighteňil agram, ajaýyp ýylylyga garşylyk we himiki garşylyk, gaýtadan işlemek aňsat, saklamak we götermek aňsat we dürli okuw meýdançalarynda ulanylyp bilner.

 • Golf net batting cage net is sturdy and durable

  Golf tor batting kapas tory berk we çydamlydyr

  Golf tor, polietilen meshden ýasalyp, ajaýyp howa garşylygy üçin UV durnuklaşdyrylýar.Garrylyga garşy, poslama garşylyk, ýagtylyga garşylyk we uzak hyzmat ediş aýratynlyklary bar.Reňki, umuman, ak ýa-da gara, tor 25MM * 25MM, 2MM * 2MM, tor kabeli bolsa 18 setir, 24 setir, 27 setir, 3 setir we ş.m. Önümler ulanyjynyň isleglerine görä düzülip bilner.Golf meýdançasyny goraýan tor, häzirki döwürde meşhur stadion çit önümi bolan golf meýdançasynyň haýatynyň bir görnüşidir.Meýdanyň daşyndaky adamlara tötänleýin şikes ýetmegini azaldyp biler.Pleönekeý we aňsat, açyk we açyk görüş, ýokary temperatura we güne garşylyk, açyk reňk, uzak wagt ulanmak we ş.m.