sahypa_banner

önümleri

 • Qualityokary hilli ýapyk we açyk oýun çydamly sport tory, ýöriteleşdirilen hokkeý maksat tor

  Qualityokary hilli ýapyk we açyk oýun çydamly sport tory, ýöriteleşdirilen hokkeý maksat tor

  Önümiň beýany

  1. Hokkeý tory zäherli, tagamsyz, pes dykyzlygy, oňat eşik garşylygy, ýaşy aňsat däl we çydamly, gaty agyr polipropilen (PE) ekizden ýasalýar.Lighteňil agram, ajaýyp ýylylyga garşylyk we himiki garşylyk, gaýtadan işlemek aňsat, saklamak we götermek aňsat we dürli okuw meýdançalarynda ulanylyp bilner.

  2. Güýçlendirilen tikinler bilen gelýän hokkeý güýçleriniň hemmesini özüne siňdirer, bu material ýeriň berkligi we çyzylmagyna garşylygy we täsirine garşy durmak üçin ýeterlik derejede güýçlidir.Aýry-aýry ýa-da jübüt görnüşde bar bolan bu hokkeý torlary hokkeý oýunlarynda we türgenleşiklerde ulanylyp bilner.

  3. Bu çalyşmak maksat torlary adaty ölçegli gözenek meýdançalary we demir tikişler bilen öndürilýär, hünär derejeli torlar ýokary hilli we güýçli materiallardan ýasalýar, adaty torlara garanyňda has çydamly, professional oýunlar üçin ajaýyp.

  4. Mundan başga-da, buz hokkeýi, köçe hokkeýi, pol hokkeýi we beýleki sport görnüşleri üçin hem ulanylyp bilner, bu bolsa çäksiz hezil getirýär!Buz / köçe / sport zallary üçin ajaýyp!

 • Qualityokary hilli neýlon hokkeý maksady sap sport topy

  Qualityokary hilli neýlon hokkeý maksady sap sport topy

  Çyzgylar we arka taraplar bu ýokary hilli, çalşylýan hokkeý maksat torlary üçin gabat gelenok.Güýçli tikişler bilen ultra agyr polipropilen ekizden öndürilen torlar, gelýän hokkeý awtoulaglarynyň hemmesini güýçlendirer.Aýry-aýrylykda ýa-da jübüt hökmünde elýeterli bu hokkeý torlary hokkeý oýunlary we türgenleşik wagtynda ulanylyp bilner.
  Hokkeý maksatlaryňyzy bu düwünsiz, polipropilen goşa çalyşýan hokkeý torlary bilen täzeden güýçlendiriň.Düzgün ölçegli tor meýdançalary we berkidilen tikişler bilen öndürilen bu çalyşýan torlar professional oýunlar üçin ajaýyp.

 • Qualityokary hilli howpsuzlyk arassa okuw sap arkasy arassa sport arassa düwünsiz tor

  Qualityokary hilli howpsuzlyk arassa okuw sap arkasy arassa sport arassa düwünsiz tor

  Düwürtiksiz arassa material: neýlon, poliester, polipropilen, polietilen we ş.m. Önüm gurmak ýönekeý, ulanmak aňsat, tor gurluşynda ýerlikli, stresden soň agyrlyk güýjüne deň paýlanýar we göterijilik ukyby güýçli.

 • Ak buz hokkeýi / hokkeý okuwy, düwünsiz sport tory

  Ak buz hokkeýi / hokkeý okuwy, düwünsiz sport tory

  Hokkeý tory zäherli, tagamsyz, pes dykyzlygy, oňat eşik garşylygy, ýaşy aňsat däl we çydamly, gaty agyr polipropilen (PE) ekizden ýasalýar.Lighteňil agram, ajaýyp ýylylyga garşylyk we himiki garşylyk, gaýtadan işlemek aňsat, saklamak we götermek aňsat we dürli okuw meýdançalarynda ulanylyp bilner.

 • Qualityokary hilli stol tennisi, ýöriteleşdirilen okuw toruny goldaýar

  Qualityokary hilli stol tennisi, ýöriteleşdirilen okuw toruny goldaýar

  Bu stol tennisi tor berk we gaty materialdan ýasalan, oňat öndürijiligi, çydamly we garramaga garşy we ömri has uzyn.Dartyş güýji, täsir güýji, oňat könelişme garşylygy, uzak uzalmagy, elastik dikeldiş öndürijiligi, uzaldylandan soň öňki ýagdaýyna getirilmegi üçin.

 • Zawod ýokary güýçli bäsdeşlik üçin ýörite ýel geçirmeýän tor

  Zawod ýokary güýçli bäsdeşlik üçin ýörite ýel geçirmeýän tor

  12 iňňeli trikota technology tehnologiýasyny ulanyp, ýel gorag täsirine we ýagtylyk geçiriş talaplaryna laýyk gelýän üç ölçegli gurluş ýel geçirmeýän tor taýýarlanýar.
  Windel aýnasynyň netijeliligi, ýagtylygyň geçirijiligi, reňki we güýji taýdan ajaýyp öndürijiligi bolan güýçli çeýeligi bolan dykyzlykly polietilen materialy kabul edýär.
  Türgenleriň howadaky kyn hereketleriniň yzygiderli öňe gitmegini üpjün etmek we güýçli ýelleriň başarnyklaryň we deňagramlylygyň ýerine ýetirýän täsirini azaltmak.

 • Beachapyk we açyk plýa beach / basseýn üçin woleýbol tor

  Beachapyk we açyk plýa beach / basseýn üçin woleýbol tor

  Woleýbol tor, 8,5 metr woleýbol tor çarçuwasy, uzynlygy 9,50 m, ini 1 metr, 10 sm inedördül, gara.Edgeokarky gyrasy 5 sm giňlikdäki ak kanwanyň goşa gatlagy bilen tikilýär.Torlar orta tarapa perpendikulýar bolan iki gapdalyndaky arassa postlara asylýar.Erkekleriň torunyň beýikligi 2,43 metr, aýallaryňky bolsa 2,24 metr.Toruň iki gapdalynda kazyýetiň gyrasyna perpendikulýar 5 sm giňlikdäki ak bellik lentasy bar.

 • Oorapyk ýa-da açyk oýnamak üçin bukulýan stol tennis tor

  Oorapyk ýa-da açyk oýnamak üçin bukulýan stol tennis tor

  Bu stol tennisi tor berk we gaty materialdan ýasalan, oňat öndürijiligi, çydamly we garramaga garşy we ömri has uzyn.Dartyş güýji, täsir güýji, oňat könelişme garşylygy, uzak uzalmagy, elastik dikeldiş öndürijiligi, uzaldylandan soň öňki ýagdaýyna getirilmegi üçin.

 • Göçme futbol atyş maksady

  Göçme futbol atyş maksady

  Futbol maksat çarçuwasynyň arkasyndaky tor, adatça berk we çydamly materialdan ýasalan, oňat çydamly, gurmak aňsat bolan futbol maksat toruna diýilýär we maksadyň täsirine deformasiýa bolmazdan has gowy çydap biler.11 adam üçin adaty futbol maksat tor 1278—1864 gözenekden, 5 adam üçin adaty futbol maksat tor 639—932 gözenekden durýar.Indi futbol derwezesiniň aňyrsynda tor asylmaly.Top salnanda, emin hüjümçiniň gol salandygyny yglan etmek üçin derrew sygyrýar.

 • Açyk beýsbol türgenleşiginiň nyşany

  Açyk beýsbol türgenleşiginiň nyşany

  Beýsbol türgenleşigi çydamly, gaty materialdan, garrylyga garşy we uzak ömürden ýasalýar.Saklamak ýönekeý we ýer tutmaýar, gurmak we sökmek aňsat, ýeri bilen çäklendirmek aňsat däl.Beýsbol türgenleşigi, gündelik güýmenje we beýleki ýerler üçin amatly.

 • Sport türgenleşigi üçin ýokary hilli badminton tor

  Sport türgenleşigi üçin ýokary hilli badminton tor

  Badminton tor UV bilen bejerilýär we ýylylyk toplumy.Upperokarky tarapynda ak PVC gyrasy we goşmaça howpsuzlyk üçin goşa tikiş.Tor ýeňil, bukulýan we çydamlydyr.Gurmak aňsatlaşdyrmak üçin ýüp ýokardan geçýär.

  Badminton torunyň uzynlygy 6,10 metr, ini 76 santimetr.Highokary hilli gara materialdan ýasalýar.Toruň ululygy 15-20 mm aralygynda.Toruň ýokarky gyrasy 75 ini iki gatly ak mata bilen tikilýär (ýarysyna bukulýar).Gatnaşykdan geçmek üçin inçe simli ýüp ýa-da neýlon ýüp ulanyň we iki tor postunyň arasynda berk asyň.

 • Hokkeý, buz hokkeý türgenleşigi gurmak aňsat

  Hokkeý, buz hokkeý türgenleşigi gurmak aňsat

  Hokkeý tory zäherli, tagamsyz, pes dykyzlygy, oňat eşik garşylygy, ýaşy aňsat däl we çydamly, gaty agyr polipropilen (PE) ekizden ýasalýar.Lighteňil agram, ajaýyp ýylylyga garşylyk we himiki garşylyk, gaýtadan işlemek aňsat, saklamak we götermek aňsat we dürli okuw meýdançalarynda ulanylyp bilner.

12Indiki>>> Sahypa 1/2