sahypa_banner

önümleri

 • Greenaşyl kölege arassa ýokary hilli Hdpe teplisa Gün kölegeli tor

  Greenaşyl kölege arassa ýokary hilli Hdpe teplisa Gün kölegeli tor

  Kölegeli tor ýaşyl PE tor, teplisa kölegeli tor, bag tor, kölegeli mata we ş.m. hem bellidir. Zawod bilen üpjün edilen gün şöhlesi, UV stabilizatorlary we antioksidantlar bilen ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) materialdan ýasalýar.Zäherli däl, ekologiýa taýdan arassa, gün şöhlesini we ultramelewşe şöhlelerini bloklaň, uzak ömri, ýumşak material, ulanmak aňsat.

 • Daşky gurşawy goramak toprak tozan toruny gurmak üçin ýaşyl tor

  Daşky gurşawy goramak toprak tozan toruny gurmak üçin ýaşyl tor

  Gurluşyk meýdançasynyň çäge öňüni alyş tory tozanyň öňüni almak we binany örtmek üçin ulanylyp bilner.Tozan tor çig mal hökmünde ýokary dykyzlykly polietilenden (HDPE) ýasalýar we garramaga garşy serişdäniň belli bir bölegi goşulýar.Nemlendirmek, ýagyş tupanyndan goramak, ýele garşy durmak we mör-möjek zyýankeşleriniň ýaýramagyny azaltmak ýaly dürli wezipeleri bar.

 • Qualityokary hilli alma agajy Oba hojalygyndaky plastik doň garşy tor

  Qualityokary hilli alma agajy Oba hojalygyndaky plastik doň garşy tor

  Doňdurma garşy tor alma, üzüm, armut, alça, möjek, kiwi miwesi, hytaý derman materiallary, temmäki ýapraklary, gök önümler we beýleki gymmatly ykdysady ekinler üçin tebigy betbagtçylyklara sezewar bolanda zyýanyň öňüni almak ýa-da azaltmak üçin ulanylyp bilner. ýaly howa ýaly.tor.
  Doň we guş hüjümleriniň öňüni almakdan başga-da, mör-möjeklere gözegçilik etmek, nemlendirmek, ýeli goramak we ýanmaga garşy köp ulanylyşy bar.
  Önüm ýokary durnukly himiki aýratynlyklary bolan we hapalanmaýan täze polimer materiallardan ýasalýar.
  Gowy täsir garşylygy we ýeňil geçiriş, garrylyga garşylyk, ýeňil agram, sökmek aňsat we ulanmak aňsat.Ekinleri tebigydan goramak üçin ideal gorag önümidir

 • Bale Wrap Net HDPE Stretch Bale Net Wrap Oba hojalygy Hay Bale Net

  Bale Wrap Net HDPE Stretch Bale Net Wrap Oba hojalygy Hay Bale Net

  Haryt amaly

  Uly fermalarda we öri meýdanlarynda sypal we öri meýdanlaryny ýygnamak we saklamak üçin amatlydyr;senagat gaplamalaryny saramakda hem rol oýnap biler.
  1. Baglama wagtyny tygşytlaň: enjamlaryň sürtülmesini azaltmak bilen, gaplamak üçin diňe 2-3 aýlaw gerek.
  2. Otuň çüýremesini takmynan 50% azaldyp bilýän adaty kenep ýüpünden has gowy ýel garşylygyny güýçlendiriň.
  3. Tekiz ýer toruň açylmagyna wagt tygşytlaýar we şol bir wagtyň özünde almak we düşürmek amatly.

 • Pomidor / miwe we gök ekin ekmek üçin mör-möjeklere garşy tor

  Pomidor / miwe we gök ekin ekmek üçin mör-möjeklere garşy tor

  1. Mör-möjekleriň öňüni alyp biler

  Oba hojalygy önümleri mör-möjekleriň öňüni alyş torlary bilen örtülenden soň, kelem gurçugy, göwher güjük, kelem goşun gurçugy, spodoptera litura, zolakly garynja, maýmyn ýapragy mör-möjek, şire we başgalar ýaly köp zyýan berijilerden zyýanly bolup biler. Temmäki akýagyz, şire we zyýankeşleri göterýän beýleki wiruslaryň akja girmeginiň öňüni almak üçin, tomusda gök önümleriň köp ýerlerinde wirus keselleriniň ýüze çykmazlygy üçin oturdylmalydyr.

  2. Çukurdaky temperaturany, çyglylygy we topragyň temperaturasyny sazlaň

  Springazda we güýzde oňat ýylylyk izolýasiýa täsirini gazanyp we aýazyň täsirini azaldyp bilýän ak mör-möjeklere garşy tor ýapmak üçin ulanylýar.Aprel aýyndan aprel aýynyň başyna, mör-möjeklere garşy tor bilen örtülen howadaky howanyň temperaturasy açyk ýerdäkidan 1-2 ℃ ýokary, 5 sm-de ýeriň temperaturasy açyk ýerdäkidan 0,5-1 ℃ ýokarydyr. aýazyň öňüni alyp biler.

  Yssy möwsümlerde teplisa ak bilen örtülýärmör-möjek tor.Synag, iýul aýynyň yssy günlerinde, 25 sany ak mör-möjek torunyň irden we agşamynyň temperaturasynyň açyk meýdanda bolşy ýaly, güneşli günlerde günortan temperaturanyňkydan 1 about pesdigini görkezýär. açyk meýdan.

  Mundan başga-damör-möjeklere garşy torkäbir ýagyş suwlarynyň akja düşmeginiň öňüni alyp biler, meýdanyň çyglylygyny peseldip biler, keselleriň döremegini azaldyp biler we güneşli günlerde teplisadaky suwuň bugarmagyny azaldyp biler.

   

 • Houseyladyşhana üçin nepis oba hojalygy mör-möjeklere garşy tor

  Houseyladyşhana üçin nepis oba hojalygy mör-möjeklere garşy tor

  Dokary dartyş güýji, UV garşylygy, ýylylyga garşylygy, suwa garşylygy, poslama garşylygy, garramaga garşylygy we beýleki häsiýetleri, zäherli we tagamsyz mör-möjeklere garşy tor, hyzmat möhleti adatça 4-6 ýyl, 10 ýyla çenli.Diňe kölegeli torlaryň artykmaçlyklary bolman, eýsem kölegeli torlaryň kemçiliklerini hem ýeňip geçýär.Işlemek aňsat we güýçli mahabatlandyrmaga mynasypdyr.Teplisalarda mör-möjeklere garşy torlary oturtmak gaty zerurdyr.Dört rol oýnap biler: mör-möjekleriň öňüni alyp biler.Mör-möjek toruny ýapandan soň, esasan, kelem gurçuklary, göwher güjükleri we şire ýaly dürli zyýan berijilerden gaça durup biler.

 • Oba hojalygy üçin hapalanmazlyk üçin sypal tor

  Oba hojalygy üçin hapalanmazlyk üçin sypal tor

  Birnäçe sim çyzmak, dokamak we togalanmak arkaly garrylyga garşy serişdäniň belli bir mukdary bilen goşulan ýokary dykyzlykly polietilen materialdan ýasalýar.Saman baglaýjy tor, saman baglamak we daşamak meselesini çözmegiň täsirli usulydyr.Daşky gurşawy goramagyň täze usuly.Şeýle hem sypal ýakmak meselesini çözmegiň täsirli usulydyr.Şeýle hem dürli ýerlerde başgaça atlandyrylýan otlary baglaýan tor, ot baglaýjy tor, gaplaýyş tor we ş.m. diýip atlandyryp bolar.

  Sypal baglaýjy tor diňe öri meýdanlaryny baglamak üçin däl, saman, tüwi sypaly we beýleki ekin sapaklaryny daňmak üçin hem ulanylyp bilner.Sypallary çözmek kyn we ýakmagy gadagan etmek kyn, sypal baglaýjy tor olary çözmäge netijeli kömek edip biler.Sypal daşamak kyn bolan meseläni otlary ýa-da samany daňmak üçin baler we saman baglaýjy tor ulanyp çözüp bolýar.Sypalyň ýakylmagy netijesinde dörän howanyň hapalanmagyny ep-esli azaldar, serişdeleriň sarp edilmegini azaldýar, daşky gurşawy goraýar we wagt we zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar.

  Sypal baglaýjy tor esasan ot, ot iýmiti, miweler we gök önümler, agaç we ş.m. gaplamak üçin ulanylýar we harytlary paletde düzedip biler.Uly fermalarda we öri meýdanlarynda saman we öri meýdanlaryny ýygnamak we saklamak üçin amatlydyr;Şol bir wagtyň özünde, senagat gaplamalaryny saramakda hem rol oýnap biler.

   

   

 • Üzüm bagy mör-möjeklere garşy torbalar

  Üzüm bagy mör-möjeklere garşy torbalar

  Mör-möjeklere garşy tor torbasy diňe bir kölege bermek bilen çäklenmän, mör-möjekleriň öňüni almak funksiýasyna hem eýedir.Highokary dartyş güýji, UV garşylygy, ýylylyga garşylyk, suwa garşylyk, poslama garşylyk, garrylyga garşylyk we beýleki häsiýetlere eýe.Zäherli we tagamsyz.Material.Mör-möjeklere garşy torbalar esasan tomusda we güýzde üzümçilikleri, okra, baklawa, pomidor, injir, sogan, gawun, noýba we beýleki gök önümler we miweleri ekmek we ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylýar. hili.

 • Miwe we gök önümlerden mör-möjeklere garşy tor torbasy

  Miwe we gök önümlerden mör-möjeklere garşy tor torbasy

  Miwe halta tor, gorag roluny oýnaýan ösüş döwründe miwe we gök önümleriň daşyna torba goýmakdyr.Tor torbasynyň howanyň geçirijiligi gowy, miweler we gök önümler çüýremez. Miwe we gök önümleriň kadaly ösmegine-de täsir etmez.

 • Oba hojalygy ýyladyşhana miwesi we gök önüm ýokary dykyzlykly mör-möjeklere garşy tor

  Oba hojalygy ýyladyşhana miwesi we gök önüm ýokary dykyzlykly mör-möjeklere garşy tor

  Mör-möjeklere garşy tor, ýokary dartyş güýji, UV garşylygy, ýylylyga garşylygy, suwa garşylygy, poslama garşylygy, garramaga garşylygy we beýleki häsiýetleri, zäherli we tagamsyz penjire ekranyna meňzeýär, hyzmat möhleti adatça 4-6 ýyl, dowam edýär 10 ýylDiňe kölegeli torlaryň artykmaçlyklary bolman, eýsem kölegeli torlaryň kemçiliklerini hem ýeňip geçýär.Işlemek aňsat we güýçli mahabatlandyrmaga mynasypdyr.
  Teplisalarda mör-möjeklere garşy torlary oturtmak gaty zerurdyr.Dört rol oýnap biler: mör-möjekleriň öňüni alyp biler.Mör-möjek toruny ýapandan soň, esasan, kelem gurçuklary, göwher güjükleri we şire ýaly dürli zyýan berijilerden gaça durup biler.

 • Ekinleri tupandan we zyýandan goramak üçin salam salam

  Ekinleri tupandan we zyýandan goramak üçin salam salam

  Doňdurma garşy tor alma, üzüm, armut, alça, möjek, kiwi miwesi, hytaý derman materiallary, temmäki ýapraklary, gök önümler we beýleki gymmatly ykdysady ekinler üçin tebigy betbagtçylyklara sezewar bolanda zyýanyň öňüni almak ýa-da azaltmak üçin ulanylyp bilner. ýaly howa ýaly.tor.
  Doň we guş hüjümleriniň öňüni almakdan başga-da, mör-möjeklere gözegçilik etmek, nemlendirmek, ýeli goramak we ýanmaga garşy köp ulanylyşy bar.
  Önüm ýokary durnukly himiki aýratynlyklary bolan we hapalanmaýan täze polimer materiallardan ýasalýar.
  Gowy täsir garşylygy we ýeňil geçiriş, garrylyga garşylyk, ýeňil agram, sökmek aňsat we ulanmak aňsat.Ekinleri tebigy betbagtçylyklardan goramak üçin ideal gorag önümidir.
  Doň torlarynyň görnüşleri:
  Toruň görnüşine görä doň garşy torlaryň üç esasy görnüşi bar:
  Olar inedördül tor, göwher we üçburç tor.

 • Baglary goramak üçin ak guşlara garşy tor

  Baglary goramak üçin ak guşlara garşy tor

  Guşlara garşy tor, esasy çig mal hökmünde polietilenden ýasalan we garrylyga garşy, ultramelewşe we beýleki himiki goşundylar bilen bejerilen mata görnüşidir we ýokary dartyş güýji, ýylylyga garşylygy, suwa garşylygy, poslama garşylygy, Anti - zäherli we tagamsyz, galyndylary aňsat zyňmak we beýleki aýratynlyklar.Çybynlar, çybynlar we ş.m. ýaly umumy zyýan berijileri öldürip biler. Yzygiderli ulanmak we ýygnamak ýeňil, dogry saklanyş möhleti takmynan 3-5 ýyla ýetip biler.

  Guşa garşy tor neýlon we polietilen ýüplüklerden ýasalyp, guşlaryň belli bir ýerlere girmeginiň öňüni alýan tordyr.Oba hojalygynda giňden ulanylýan toruň täze görnüşidir.Bu tor dürli tor portlaryna eýedir we her dürli guşlara gözegçilik edip biler.

123Indiki>>> Sahypa 1/3