page_banner

önümleri

 • Agricultural Windbreak Nets To Reduce Crop Loss

  Ekin ýitgisini azaltmak üçin oba hojalygynyň şemaly torlary

  Aýratynlyklary

  1.Windproof tor, ýel geçirmeýän we tozany basýan diwar, ýel geçirmeýän diwar, ýel goraýjy diwar, tozany basýan diwar diýlip hem atlandyrylýar.Tozany, ýele garşylygy, könelmegi, ýangyna garşylygy we poslama garşylygy basyp biler.

  2.It häsiýetleri windel ýeliň basyşynyň diwaryndan geçende, diwaryň aňyrsynda iki aýrylyşma we birikme hadysasy peýda bolup, ýokarky we aşaky päsgelçilikli howa akymyny emele getirýär, gelýän ýeliň ýel tizligini peseldýär we gelýän kinetiki energiýany ep-esli ýitirýär. ýel;ýeliň turbulentligini azaltmak we gelýän ýeliň Eddy tokyny ýok etmek;köpçülikleýin material howlynyň üstündäki gyrkym stresini we basyşyny azaltmak, şeýlelik bilen material üýşmeginiň tozan derejesini peseltmek.

 • Anti-Hail Net for Crop Agricultural Protection

  Ekin ekerançylygyny goramak üçin doňdurma garşy tor

  Ekin ösdürip ýetişdirýän doňdan goraýan tor, önümçiligi artdyrýan amaly we ekologiýa taýdan arassa täze oba hojalygy tehnologiýasydyr.Emeli izolýasiýa päsgelçiligini gurmak üçin kepeni ýapmak bilen, doň tordan daşda saklanýar we ekinleri howanyň zaýalanmagyndan goramak üçin doň, aýaz, ýagyş we gar ýaly howa şertleriniň öňüni alýar.Mundan başga-da, ekinleriň ösmegi üçin amatly şertleri döredýän ýeňil geçiriji we orta kölege bermek funksiýalaryna eýedir. Doňdurma torlary tarapyndan hödürlenýän gorag, şu ýylky hasyly hem howpsuz goramagy aňladýar, zyýandan goraýar. ösümlikleriň ýerine torda kristallaşýan aýaz.

 • Raschel net bag for vegetables and fruits

  Gök önümler we miweler üçin arassa torba

  Reşel tor haltalary adatça zäherli, yssyz we çydamly PE, HDPE ýa-da PP materiallaryndan ýasalýar.Reňki we ululygy zerurlyklara görä düzülip bilner we sogan, kartoşka, mekgejöwen, kädi, greýpfrut we ş.m. ýaly oba hojalyk gök önümlerini, miweleri we odun gaplamakda we daşamakda giňden ulanylýar. henizem güýçli we çydamly.

 • Bale net for pasture and straw collection Bundle

  Öri meýdanlary we samany ýygnamak üçin tor

  Çeňňek tor, trikota machine enjamy tarapyndan öndürilen plastmassa çäge sapaklaryndan örülen materialdyr.Dokma usuly egrem-bugram tor bilen deňdir, ýeke-täk tapawudy, gram agramynyň başga bolmagydyr.Adatça, egrem-bugram toruň gram agramy takmynan 4g / m, bal torunyň agramy 6g / m-den ýokarydyr.

 • Garden orchard covering net helps fruit and vegetables grow

  Tor bilen örtülen bag bagy miweleriň we gök önümleriň ösmegine kömek edýär

  Miwe agajy mör-möjeklere garşy tor, esasy çig mal hökmünde garramaga, ultramelewşe we beýleki himiki goşundylara eýe bolan polietilenden ýasalan mata görnüşidir we ýokary dartyş güýji, ýylylyga garşylygy, suwa garşylygy, poslama garşylygy we garramagydyr garşylyk., zäherli we tagamsyz, galyndylary aňsat zyňmak we beýleki artykmaçlyklar.Soňky ýyllarda aýazyň, ýagyşyň, miwäniň gaçmagynyň, mör-möjekleriň we guşlaryň we ş.m.

 • Anti-animal net for orchard and farm

  Bag we ferma üçin haýwanlara garşy tor

  Polietilenden ýasalan haýwanlara garşy tor yssyz, howpsuz, zäherli we ýokary çeýe.HDPE ömri hem 5 ýyldan gowrak bolup biler we bahasy has pesdir.

  Üzümi goramak üçin haýwanlara we guşlara garşy torlar, adatça, üzümi, alça, armut agaçlaryny, alma, möjek, köpeltmek, kiwifrut we ş.m. goramak üçin ulanylyp bilner. Üzümi goramak üçin köp daýhanlar zerur diýip hasaplaýarlar.Tekstdäki üzümler üçin ony doly ýapyp bolýar we güýçli haýwanlara garşy we guşlara garşy tor ulanmak has ýerliklidir we çaltlygy has gowudyr.Haýwan torlary ekinleri dürli ýabany haýwanlardan zyýandan goraýar we hasyl ýygnamagy üpjün edýär.Japaneseapon bazarynda giňden ulanylýar.

 • Anti-bee mesh net high-density anti-bite

  Arylara garşy tor ýokary dykyzlyga garşy tor

  Arylara garşy tor ýokary dykyzlykly PE siminden ýasalýar.UV stabilizatory bilen HDPE-den ýasaldy.30% ~ 90% kölege faktory, arylary saklamazlyk üçin kiçijik mesh, ýöne gülleýän wagty gün şöhlesiniň agaçdan geçmegine rugsat beriň.Tor döwülmeginiň öňüni almak we toruň köp möwsümde ulanylmagyny üpjün etmek üçin UV goragy bilen bejerilýär.

 • Anti Insect net high density for vegetables and fruits

  Gök önümler we miweler üçin mör-möjeklere garşy ýokary dykyzlyk

  Mör-möjeklere garşy tor monofilamentden, monofilament bolsa ultramelewşe garşy ýörite materialdan ýasalyp, toruň berkligini we hyzmat ediş möhletini döredýär.Güýçli gyralary bar, çeýe, ýeňil we ýaýramak aňsat.HDPE material mör-möjeklere gözegçilik torlary 20 mesh, 30 mesh, 40 mesh, 50 mesh, 60 mesh we beýleki spesifikasiýalarda bar.(Isleg boýunça beýleki giňlikler)

 • Chicken plastic nets for poultry farming

  Guş ösdürip ýetişdirmek üçin towuk plastik torlary

  Plastiki towuk torunyň güne garşylygy, garrylyga garşylygy, ýokary berkligi, uzak ömri, poslama garşylygy, uly dartyş güýji, ýel we güne garşylygy we uzak ömri ýaly artykmaçlyklary bar. Çyn we çydamly towuk torlary guşlaryň beýleki görnüşlerini saklaýar / jüýjeleri ösdürip ýetişdirmekden başga-da, gün şöhlesine we suwa girmäge mümkinçilik berýän haýwanlar;miweli agaçlaryňyzy, miweli gyrymsy agaçlaryňyzy we beýleki ösümlikleriňizi bagban / bag / üzümçilik diwary hökmünde garakçylar, garaguşlar, towşanlar, mollar we beýleki ownuk haýwanlar tarapyndan ýokaşmakdan goramakdan başga-da;guşlara we beýleki mör-möjeklere we haýwanlara zyýan bermezden iň ýokary goragy üpjün edýär;kesele garşy göreşmäge kömek edýär / Zyýan berijilerden goramagyň ýaýramagy, ekinleriňiziň has gowy ösmegi üçin goramak.

 • Anti-Bird Net For Orchard and Farm

  Bag we ferma üçin guşlara garşy tor

  Guşlara garşy tor neýlon we polietilen ýüplüklerden ýasalyp, guşlaryň belli bir ýerlere girmeginiň öňüni alýan tordyr.Oba hojalygynda giňden ulanylýan toruň täze görnüşi.Bu torda dürli tor portlary bar we her dürli guşlara gözegçilik edip bilýär.Mundan başga-da, guşlaryň köpeltmek we ýaýratmak ugurlaryny kesip, himiki pestisidleriň ulanylyşyny azaldyp, ýokary hilli, sagdyn we ýaşyl önümleri üpjün edip biler.

 • Fruit and vegetable insect-proof mesh bag

  Miwe we gök önümlerden mör-möjeklere garşy tor torbasy

  Miwe halta tor, gorag roluny oýnaýan ösüş döwründe miwe we gök önümleriň daşyna torba goýmakdyr.Tor torbasynyň howanyň geçirijiligi gowy, miweler we gök önümler çüýremez. Miwe we gök önümleriň kadaly ösmegine-de täsir etmez.

 • Vineyard Side Net to Anti Animals

  Üzüm bagy haýwanlara garşy tor

  Üzümçilik gapdal torunyň amaly, ýokary güýji, uly aralygy, ýeňil agramy, okislenme garşylygy, amatly gurnama we giň ulanylyş aralygy bar.Esasanam daglyk, eňňitli we köp egrilen ýerler üçin.

12Indiki>>> Sahypa 1/2