sahypa_banner

önümleri

 • Daşky gurşawy goramak toprak tozan toruny gurmak üçin ýaşyl tor

  Daşky gurşawy goramak toprak tozan toruny gurmak üçin ýaşyl tor

  Gurluşyk meýdançasynyň çäge öňüni alyş tory tozanyň öňüni almak we binany örtmek üçin ulanylyp bilner.Tozan tor çig mal hökmünde ýokary dykyzlykly polietilenden (HDPE) ýasalýar we garramaga garşy serişdäniň belli bir bölegi goşulýar.Nemlendirmek, ýagyş tupanyndan goramak, ýele garşy durmak we mör-möjek zyýankeşleriniň ýaýramagyny azaltmak ýaly dürli wezipeleri bar.

 • Qualityokary hilli alma agajy Oba hojalygyndaky plastik doň garşy tor

  Qualityokary hilli alma agajy Oba hojalygyndaky plastik doň garşy tor

  Doňdurma garşy tor alma, üzüm, armut, alça, möjek, kiwi miwesi, hytaý derman materiallary, temmäki ýapraklary, gök önümler we beýleki gymmatly ykdysady ekinler üçin tebigy betbagtçylyklara sezewar bolanda zyýanyň öňüni almak ýa-da azaltmak üçin ulanylyp bilner. ýaly howa ýaly.tor.
  Doň we guş hüjümleriniň öňüni almakdan başga-da, mör-möjeklere gözegçilik etmek, nemlendirmek, ýeli goramak we ýanmaga garşy köp ulanylyşy bar.
  Önüm ýokary durnukly himiki aýratynlyklary bolan we hapalanmaýan täze polimer materiallardan ýasalýar.
  Gowy täsir garşylygy we ýeňil geçiriş, garrylyga garşylyk, ýeňil agram, sökmek aňsat we ulanmak aňsat.Ekinleri tebigydan goramak üçin ideal gorag önümidir

 • Oba hojalygy üçin hapalanmazlyk üçin sypal tor

  Oba hojalygy üçin hapalanmazlyk üçin sypal tor

  Birnäçe sim çyzmak, dokamak we togalanmak arkaly garrylyga garşy serişdäniň belli bir mukdary bilen goşulan ýokary dykyzlykly polietilen materialdan ýasalýar.Saman baglaýjy tor, saman baglamak we daşamak meselesini çözmegiň täsirli usulydyr.Daşky gurşawy goramagyň täze usuly.Şeýle hem sypal ýakmak meselesini çözmegiň täsirli usulydyr.Şeýle hem dürli ýerlerde başgaça atlandyrylýan otlary baglaýan tor, ot baglaýjy tor, gaplaýyş tor we ş.m. diýip atlandyryp bolar.

  Sypal baglaýjy tor diňe öri meýdanlaryny baglamak üçin däl, saman, tüwi sypaly we beýleki ekin sapaklaryny daňmak üçin hem ulanylyp bilner.Sypallary çözmek kyn we ýakmagy gadagan etmek kyn, sypal baglaýjy tor olary çözmäge netijeli kömek edip biler.Sypal daşamak kyn bolan meseläni otlary ýa-da samany daňmak üçin baler we saman baglaýjy tor ulanyp çözüp bolýar.Sypalyň ýakylmagy netijesinde dörän howanyň hapalanmagyny ep-esli azaldar, serişdeleriň sarp edilmegini azaldýar, daşky gurşawy goraýar we wagt we zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar.

  Sypal baglaýjy tor esasan ot, ot iýmiti, miweler we gök önümler, agaç we ş.m. gaplamak üçin ulanylýar we harytlary paletde düzedip biler.Uly fermalarda we öri meýdanlarynda saman we öri meýdanlaryny ýygnamak we saklamak üçin amatlydyr;Şol bir wagtyň özünde, senagat gaplamalaryny saramakda hem rol oýnap biler.

   

   

 • Ekologiýa taýdan arassa we garlyga garşy tor

  Ekologiýa taýdan arassa we garlyga garşy tor

  Doňdurma toruny ulanmak:
  Doňdurma garşy tor alma, üzüm, armut, alça, möjek, kiwi miwesi, hytaý derman materiallary, temmäki ýapraklary, gök önümler we beýleki gymmatly ykdysady ekinler üçin tebigy betbagtçylyklara sezewar bolanda zyýanyň öňüni almak ýa-da azaltmak üçin ulanylyp bilner. ýaly howa ýaly.tor.
  Doň we guş hüjümleriniň öňüni almakdan başga-da, mör-möjeklere gözegçilik etmek, nemlendirmek, ýeli goramak we ýanmaga garşy köp ulanylyşy bar.
  Önüm ýokary durnukly himiki aýratynlyklary bolan we hapalanmaýan täze polimer materiallardan ýasalýar.
  Gowy täsir garşylygy we ýeňil geçiriş, garrylyga garşylyk, ýeňil agram, sökmek aňsat we ulanmak aňsat.Ekinleri tebigy betbagtçylyklardan goramak üçin ideal gorag önümidir.

 • Bag ösümlikleri / binalary üçin ýel geçirmeýän tor

  Bag ösümlikleri / binalary üçin ýel geçirmeýän tor

  Aýratynlyklary

  1.Wel geçirmeýän tor, ýel geçirmeýän we tozany basýan diwar, ýel geçirmeýän diwar, ýel goraýjy diwar, tozany basýan diwar diýlip hem atlandyrylýar.Tozany, ýele garşylygy, könelmegi, ýangyna garşylygy we poslama garşylygy basyp biler.

  2.It häsiýetleri windel ýeliň basyşy diwaryndan geçende, diwaryň aňyrsynda iki aýralyk we birikdirme hadysasy peýda bolup, ýokarky we aşaky päsgelçilikli howa akymyny emele getirýär, gelýän ýeliň ýel tizligini peseldýär we gelýän kinetiki energiýany ep-esli ýitirýär. ýel;ýeliň turbulentligini azaltmak we gelýän ýeliň Eddy tokyny ýok etmek;köpçülikleýin material howlynyň üstündäki gyrkym stresini we basyşyny azaldyň, şeýlelik bilen material üýşmeginiň tozan derejesini peseldiň.

 • Ekin ýitgisini azaltmak üçin oba hojalygynyň şemaly torlary

  Ekin ýitgisini azaltmak üçin oba hojalygynyň şemaly torlary

  Aýratynlyklary

  1.Wel geçirmeýän tor, ýel geçirmeýän we tozany basýan diwar, ýel geçirmeýän diwar, ýel goraýjy diwar, tozany basýan diwar diýlip hem atlandyrylýar.Tozany, ýele garşylygy, könelmegi, ýangyna garşylygy we poslama garşylygy basyp biler.

  2.It häsiýetleri windel ýeliň basyşy diwaryndan geçende, diwaryň aňyrsynda iki aýralyk we birikdirme hadysasy peýda bolup, ýokarky we aşaky päsgelçilikli howa akymyny emele getirýär, gelýän ýeliň ýel tizligini peseldýär we gelýän kinetiki energiýany ep-esli ýitirýär. ýel;ýeliň turbulentligini azaltmak we gelýän ýeliň Eddy tokyny ýok etmek;köpçülikleýin material howlynyň üstündäki gyrkym stresini we basyşyny azaldyň, şeýlelik bilen material üýşmeginiň tozan derejesini peseldiň.

 • Ekin ekerançylygyny goramak üçin ýagyşa garşy tor

  Ekin ekerançylygyny goramak üçin ýagyşa garşy tor

  Ekin ösdürip ýetişdirýän doňdan goraýan tor, önümçiligi ýokarlandyrýan amaly we ekologiýa taýdan arassa täze oba hojalygy tehnologiýasydyr.Emeli izolýasiýa päsgelçiligini gurmak üçin kepeni ýapmak bilen, doň tordan daşda saklanýar we ekinleri howanyň zaýalanmagyndan goramak üçin doň, aýaz, ýagyş we gar we ş.m. howa şertleriniň öňüni alýar.Mundan başga-da, ekinleriň ösmegi üçin amatly şertleri döredýän ýeňil geçiriji we orta kölege bermek funksiýalaryna eýedir. Doňdurma torlary tarapyndan hödürlenýän gorag, şu ýylky hasyly hem howpsuz goramagy, zyýandan goramagy aňladýar. ösümlikleriň ýerine torda kristallaşýan aýaz.

 • Öri meýdanlary we sypal ýygnamak bukjasy

  Öri meýdanlary we sypal ýygnamak bukjasy

  Çukur tor, trikota machine enjamy tarapyndan öndürilen plastik çäge sapaklaryndan tikilen materialdyr.Dokma usuly egrem-bugram tor bilen deňdir, ýeke-täk tapawudy, gram agramynyň başga bolmagydyr.Adatça, egrem-bugram toruň gram agramy 4g / m töweregi bolsa, toruň agramy 6g / m-den ýokarydyr.