page_banner

önümleri

 • Agricultural Windbreak Nets To Reduce Crop Loss

  Ekin ýitgisini azaltmak üçin oba hojalygynyň şemaly torlary

  Aýratynlyklary

  1.Windproof tor, ýel geçirmeýän we tozany basýan diwar, ýel geçirmeýän diwar, ýel goraýjy diwar, tozany basýan diwar diýlip hem atlandyrylýar.Tozany, ýele garşylygy, könelmegi, ýangyna garşylygy we poslama garşylygy basyp biler.

  2.It häsiýetleri windel ýeliň basyşynyň diwaryndan geçende, diwaryň aňyrsynda iki aýrylyşma we birikme hadysasy peýda bolup, ýokarky we aşaky päsgelçilikli howa akymyny emele getirýär, gelýän ýeliň ýel tizligini peseldýär we gelýän kinetiki energiýany ep-esli ýitirýär. ýel;ýeliň turbulentligini azaltmak we gelýän ýeliň Eddy tokyny ýok etmek;köpçülikleýin material howlynyň üstündäki gyrkym stresini we basyşyny azaltmak, şeýlelik bilen material üýşmeginiň tozan derejesini peseltmek.

 • Anti-Hail Net for Crop Agricultural Protection

  Ekin ekerançylygyny goramak üçin doňdurma garşy tor

  Ekin ösdürip ýetişdirýän doňdan goraýan tor, önümçiligi artdyrýan amaly we ekologiýa taýdan arassa täze oba hojalygy tehnologiýasydyr.Emeli izolýasiýa päsgelçiligini gurmak üçin kepeni ýapmak bilen, doň tordan daşda saklanýar we ekinleri howanyň zaýalanmagyndan goramak üçin doň, aýaz, ýagyş we gar ýaly howa şertleriniň öňüni alýar.Mundan başga-da, ekinleriň ösmegi üçin amatly şertleri döredýän ýeňil geçiriji we orta kölege bermek funksiýalaryna eýedir. Doňdurma torlary tarapyndan hödürlenýän gorag, şu ýylky hasyly hem howpsuz goramagy aňladýar, zyýandan goraýar. ösümlikleriň ýerine torda kristallaşýan aýaz.

 • Bale net for pasture and straw collection Bundle

  Öri meýdanlary we samany ýygnamak üçin tor

  Çeňňek tor, trikota machine enjamy tarapyndan öndürilen plastmassa çäge sapaklaryndan örülen materialdyr.Dokma usuly egrem-bugram tor bilen deňdir, ýeke-täk tapawudy, gram agramynyň başga bolmagydyr.Adatça, egrem-bugram toruň gram agramy takmynan 4g / m, bal torunyň agramy 6g / m-den ýokarydyr.