page_banner

önümleri

Öri meýdanlary we samany ýygnamak üçin tor

gysga düşündiriş:

Çeňňek tor, trikota machine enjamy tarapyndan öndürilen plastmassa çäge sapaklaryndan örülen materialdyr.Dokma usuly egrem-bugram tor bilen deňdir, ýeke-täk tapawudy, gram agramynyň başga bolmagydyr.Adatça, egrem-bugram toruň gram agramy takmynan 4g / m, bal torunyň agramy 6g / m-den ýokarydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlygy

Soňky ýyllarda sypal torlary iň meşhur saýlama öwrüldi.Sypaldan peýdalanmak boýunça giňişleýin syýasat durmuşa geçirileli bäri, daýhanlara saman ýakmak gadagan edildi, saman saman torlary içerki we daşary ýurt fermalarynda, çyg meýdanlarynda we öri meýdanlarynda giňden ulanyldy.kenep ýüpi.Çig ýüp bilen deňeşdirilende, toruň aşakdaky artykmaçlyklary bar:
Baglanyş wagtyny tygşytlaň
Bal toruny bary-ýogy 2-3 aýlawda gaplap bolýar, bu işiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we ýangyç tygşytlaýan enjamdaky sürtülmäni azaldýar.Arassa toruň üstünde tekiz ýatmak aňsat.Bu açyk tor, samanyň arassa ýerden gaçmagyna mümkinçilik döredýär we has howa çydamly ot rulonyny döredýär.Paýy ekiz bilen daňmak, çökgünligi döredýär we ýagyş suwunyň aralaşmagy pyçagyň çüýremegine sebäp bolup biler.Arassa tor ulanmak, ýitgileri 50% -e çenli azaldyp biler.Bu ýitgi, toruň bahasyndan has köp biderek.

Haryt amaly

Uly fermalarda we öri meýdanlarynda samany we öri meýdanlaryny ýygnamak we saklamak üçin amatlydyr;şeýle hem senagat gaplamalarynda egrem-bugram rol oýnap biler.
1. Baglama wagtyny tygşytlaň: enjamyň sürtülmesini azaltmak bilen, gaplamak üçin diňe 2-3 aýlaw gerek.
2. Otuň çüýremesini takmynan 50% azaldyp bilýän adaty kenep ýüpünden has gowy bolan ýele garşylygy güýçlendiriň.
3. Tekiz ýer toruň açylyş wagtyny tygşytlaýar we şol bir wagtyň özünde almak we düşürmek amatly.

Önümiň spesifikasiýasy

mateiral HDPE
ini Islegiňiz boýunça 1m-12m
uzynlygy Islegiňiz ýaly 50m-1000m
agramy 10-11 gsm
Reňk islendik reňk bar
UV islegiňiz boýunça

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň