sahypa_banner

önümleri

Öri meýdanlary we sypal ýygnamak bukjasy

gysga düşündiriş:

Çukur tor, trikota machine enjamy tarapyndan öndürilen plastik çäge sapaklaryndan tikilen materialdyr.Dokma usuly egrem-bugram tor bilen deňdir, ýeke-täk tapawudy, gram agramynyň başga bolmagydyr.Adatça, egrem-bugram toruň gram agramy 4g / m töweregi bolsa, toruň agramy 6g / m-den ýokarydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlygy

Soňky ýyllarda samandan ýasalan torlar iň meşhur saýlama öwrüldi.Sypaldan peýdalanmak boýunça giňişleýin syýasat durmuşa geçirileli bäri, daýhanlara saman ýakmak gadagan edildi, saman torlary içerki we daşary ýurt fermalarynda, çyg meýdanlarynda we öri meýdanlarynda giňden ulanyldy.kenep ýüpi.Çig ýüp bilen deňeşdirilende, ýalaňaç toruň aşakdaky artykmaçlyklary bar:
Baglama wagtyny tygşytlaň
Bal toruny bary-ýogy 2-3 aýlawda gaplap bolýar, bu işiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we ýangyç tygşytlaýan enjamdaky sürtülmäni azaldýar.Arassa toruň üstünde tekiz ýatmak aňsat.Bu açyk tor, samanyň arassa ýerden gaçmagyna mümkinçilik döredýär we has howa çydamly ot rulonyny döredýär.Paýy ekiz bilen daňmak, çökgünlik döredýär we ýagyş suwlarynyň aralaşmagy pyçagyň çüýremegine sebäp bolup biler.Arassa tor ulanmak ýitgileri 50% -e çenli azaldyp biler.Bu ýitgi, toruň bahasyndan has köp biderek.

Haryt amaly

Uly fermalarda we öri meýdanlarynda sypal we öri meýdanlaryny ýygnamak we saklamak üçin amatlydyr;senagat gaplamalaryny saramakda hem rol oýnap biler.
1. Baglama wagtyny tygşytlaň: enjamlaryň sürtülmesini azaltmak bilen, gaplamak üçin diňe 2-3 aýlaw gerek.
2. Otuň çüýremesini takmynan 50% azaldyp bilýän adaty kenep ýüpünden has gowy ýel garşylygyny güýçlendiriň.
3. Tekiz ýer toruň açylmagyna wagt tygşytlaýar we şol bir wagtyň özünde almak we düşürmek amatly.

Önümiň spesifikasiýasy

mateiral HDPE
ini Islegiňiz boýunça 1m-12m
uzynlygy Islegiňiz ýaly 50m-1000m
agramy 10-11 gsm
Reňk islendik reňk bar
UV islegiňiz boýunça

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň