sahypa_banner

önümleri

 • Qualityokary hilli altyburç düwünsiz ýük arassa ýykylmagyna garşy gorag torlary

  Qualityokary hilli altyburç düwünsiz ýük arassa ýykylmagyna garşy gorag torlary

  Tekiz toruň wezipesi ýykylan adamlary we zatlary petiklemek, ýykylmagyň we zatlaryň zeperlenmeginiň öňüni almak ýa-da azaltmak;dik toruň wezipesi adamlaryň ýa-da zatlaryň ýykylmagynyň öňüni almakdyr.Toruň güýç güýji adam bedeniniň agramyna we täsir aralygyna, gurallaryň we beýleki zatlaryň düşmegine, uzynlyk dartyşlygyna we täsir güýjüne garşy durmalydyr.

  Material: neýlon, winilon, poliester, polipropilen, polietilen we ş.m. Önüm gurmak ýönekeý, ulanmak aňsat, tor gurluşynda amatly, stresden soň agyrlyk güýjüne deň paýlanýar we göterijilik ukyby güýçli.
  Howuzlar, basseýnler, awtoulag duralgalary, ýük awtoulaglary, beýik binalaryň gurluşygy, çagalaryň dynç alyş ýerleri, sport meýdançalary we ş.m. adamlar we zatlaryň ýykylmagynyň, titremeginiň ýa-da ýykylan zatlaryň şikeslenmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.Goldaw beriji rol oýnap, ýitgi çekmeginiň öňüni alyp biler.Fallykylsa-da, howpsuzlygy üpjün edip biler.
  Transportük daşamagyň howpsuzlygy ulgamy ýokary güýçli, könelişme garşylygy, oňat çeýeligi, ýokary uzynlygy we berk berkligi bolan materiallardan ýasalýar.Gowy taşlamak, güýçli we berk.Torlar adamlaryň we zatlaryň ýykylmagynyň öňüni almak ýa-da ýykylmagyň we zatlaryň zaýalanmagynyň öňüni almak ýa-da azaltmak üçin ulanylýar.Awtoulag ýük howpsuzlygy ulgamy, esasan, ýükleri berkitmek we goramak üçin ulaglary daşamak üçin ulanylýar.Sürüjilik döwründe ýükleri durnuklaşdyrmaga, ýüküň titremesini azaltmaga we döwük we beýleki zatlaryň ýitmeginiň öňüni almaga kömek edýär.
  Tekiz toruň wezipesi ýykylan adamlary we zatlary petiklemek, ýykylmagyň we zatlaryň zeperlenmeginiň öňüni almak ýa-da azaltmak;dik toruň wezipesi adamlaryň ýa-da zatlaryň ýykylmagynyň öňüni almakdyr.Toruň güýç güýji adam bedeniniň agramyna we täsir aralygyna, gurallaryň we beýleki zatlaryň düşmegine, uzynlyk dartyşlygyna we täsir güýjüne garşy durmalydyr.

   

   

 • Açyk sport torlary Naýlon ýokary hilli maksat tor sport topy

  Açyk sport torlary Naýlon ýokary hilli maksat tor sport topy

  Düwürtiksiz torlar Howuzlar, basseýnler, awtoulag duralgalary, ýük awtoulaglary, beýik binanyň gurluşygy, çagalaryň dynç alyş ýerleri, sport meýdançalary we ş.m. adamlar we zatlaryň ýykylmagynyň, titremeginiň ýa-da ýykylan zatlaryň şikeslenmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.Goldaw beriji rol oýnap, ýitgi çekmeginiň öňüni alyp biler.Fallykylsa-da, howpsuzlygy üpjün edip biler.

  Tekiz toruň wezipesi ýykylan adamlary we zatlary petiklemek, ýykylmagyň we zatlaryň zeperlenmeginiň öňüni almak ýa-da azaltmak;dik toruň wezipesi adamlaryň ýa-da zatlaryň ýykylmagynyň öňüni almakdyr.Toruň güýç güýji adam bedeniniň agramyna we täsir aralygyna, gurallaryň we beýleki zatlaryň düşmegine, uzynlyk dartyşlygyna we täsir güýjüne garşy durmalydyr.

 • Zawodyň gönüden-göni satuwy, ýöriteleşdirilen düwünsiz sport arassa howpsuzlygy

  Zawodyň gönüden-göni satuwy, ýöriteleşdirilen düwünsiz sport arassa howpsuzlygy

  Tekiz toruň wezipesi ýykylan adamlary we zatlary petiklemek, ýykylmagyň we zatlaryň zeperlenmeginiň öňüni almak ýa-da azaltmak;dik toruň wezipesi adamlaryň ýa-da zatlaryň ýykylmagynyň öňüni almakdyr.Toruň güýç güýji adam bedeniniň agramyna we täsir aralygyna, gurallaryň we beýleki zatlaryň düşmegine, uzynlyk dartyşlygyna we täsir güýjüne garşy durmalydyr.

  Howuzlar, basseýnler, awtoulag duralgalary, ýük awtoulaglary, beýik binalaryň gurluşygy, çagalaryň dynç alyş ýerleri, sport meýdançalary we ş.m. adamlar we zatlaryň ýykylmagynyň, titremeginiň ýa-da ýykylan zatlaryň şikeslenmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.Goldaw beriji rol oýnap, ýitgi çekmeginiň öňüni alyp biler.Fallykylsa-da, howpsuzlygy üpjün edip biler.

 • Highokarky gatly gurluşyk üçin bölek tor / binanyň howpsuzlygy

  Highokarky gatly gurluşyk üçin bölek tor / binanyň howpsuzlygy

  Howpsuzlyk toruny ulanmak: esasy maksat, beýik binalaryň gurluşygy wagtynda gorizontal tekizlige ýa-da fasadda ýerleşdirmek we beýik belentlikden ýykylmakdan goramak roluny oýnamakdyr.

  Gurluşyk işgärlerini gurluşyk wagtynda garaşylmadyk ýagdaýlardan goramak üçin ulanylýan gorag çäresi.Işgärleriň ömrüni we gurluşyk toparynyň kadaly işlemegini üpjün etmek we gurluşyk döwrüniň kadaly ösüşini üpjün etmek üçin belentlikden ýykylmagynyň öňüni alyň.
  Howpsuzlyk torunyň materialy esasan belli bir derejede uzaldylan poliester materialdan ýasalýar.Täsir sebäpli dörän ýekeje nokady azaltmak üçin köp sanly filament toparyndan dokalan.Tutuş tor ahyryna çenli dokalan we tutuş torda goragyny güýçlendirýän bölekler ýok.

 • gurluşyk toruny gurmak / Galyndylary beýiklikden arassalamak

  gurluşyk toruny gurmak / Galyndylary beýiklikden arassalamak

  gurluşyk howpsuzlygy tor. Gurluşyk işgärlerini gurluşyk wagtynda garaşylmadyk ýagdaýlardan goramak üçin ulanylýan gorag çäresi.Işgärleriň ömrüni we gurluşyk toparynyň kadaly işlemegini üpjün etmek we gurluşyk döwrüniň kadaly ösüşini üpjün etmek üçin belentlikden ýykylmagynyň öňüni alyň.
  Howpsuzlyk torunyň materialy esasan belli bir derejede uzaldylan poliester materialdan ýasalýar.Täsir sebäpli dörän ýekeje nokady azaltmak üçin köp sanly filament toparyndan dokalan.Tutuş tor ahyryna çenli dokalan we tutuş torda goragyny güýçlendirýän bölekler ýok.

 • Suwuň hilini goramak üçin howuz örtügi tor, düşen ýapraklary azaldýar

  Suwuň hilini goramak üçin howuz örtügi tor, düşen ýapraklary azaldýar

  Howuz we basseýn gorag torunyň garramaga, okislenmä garşy, poslama garşylygy, zäherli we tagamsyz we galyndylary aňsat taşlamagyň artykmaçlyklary bar.Fallenykylan ýapraklary azaltmak bilen birlikde, ýykylmagynyň öňüni alyp we howpsuzlygy ýokarlandyryp biler.

 • Balkon howpsuzlygy tor ýarym ýapyk

  Balkon howpsuzlygy tor ýarym ýapyk

  Ol adaty howpsuzlyk toruna, ýangyny saklaýan howpsuzlyk toruna, dykyz tor howpsuzlygy toruna, toruň öňüni we ýykylmagyna garşy torlara bölünýär.
  Material: neýlon, winilon, poliester, polipropilen, polietilen we ş.m. Önüm gurmak ýönekeý, ulanmak aňsat, tor gurluşynda amatly, stresden soň agyrlyk güýjüne deň paýlanýar we göterijilik ukyby güýçli.

 • Krowat howpsuzlygy ulgamy çagalary belentliklerden goraýar

  Krowat howpsuzlygy ulgamy çagalary belentliklerden goraýar

  Krowatyň gyrasyny goramak, çaganyň gaty togalanmagynyň öňüni almak, ýykylmazlyk we çaganyň howpsuzlygyny goramak üçin amatlydyr.

  Güýzden goraýan howpsuzlyk torunda kiçi we birmeňzeş mesler, berk tor, berkitme, ýokary dykyzlykly pes basyşly polietilen material, ýokary güýç, ýokary eriş nokady, güýçli duz we aşgar garşylygy, çyglylyga garşy, garrylyga garşy we uzyn hyzmat ömri.

  Ol adaty howpsuzlyk toruna, ýangyny saklaýan howpsuzlyk toruna, dykyz tor howpsuzlygy toruna, toruň öňüni we ýykylmagyna garşy torlara bölünýär.

   

   

 • Damjalary goramak üçin ýokary düşek howpsuzlygy

  Damjalary goramak üçin ýokary düşek howpsuzlygy

  Bedatagyň gyrasyny beýik ýerde goramak, ýykylmagynyň öňüni almak we howpsuzlygy goramak üçin amatlydyr.

  Güýzden goraýan howpsuzlyk torunda kiçi we birmeňzeş mesler, berk tor, berkitme, ýokary dykyzlykly pes basyşly polietilen material, ýokary güýç, ýokary eriş nokady, güýçli duz we aşgar garşylygy, çyglylyga garşy, garrylyga garşy we uzyn hyzmat ömri.

   

 • Güýzden goramak üçin balkon howpsuzlygy toruny gurmak aňsat

  Güýzden goramak üçin balkon howpsuzlygy toruny gurmak aňsat

  Howpsuzlyk torunda kiçi we birmeňzeş mesler, berk tor, hereket ýok, ýokary dykyzlykly pes basyşly polietilen material, ýokary güýç, ýokary eriş nokady, güýçli duz we aşgazan garşylygy, çyglylyga garşy, garramaga garşylyk we uzak ömri bar. Howpsuzlyk toruny gurmak aňsat we öý haýwanlarynyň, çagalaryň tötänleýin binalardan ýykylmagynyň we guşlaryň ýalňyşlyk bilen girmeginiň öňüni alyp biler.

 • Çagalary goramak üçin basgançak / garawul howpsuzlygy tor (kiçi tor)

  Çagalary goramak üçin basgançak / garawul howpsuzlygy tor (kiçi tor)

  Material: neýlon, winilon, poliester, polipropilen, polietilen we ş.m. Önüm gurmak ýönekeý, ulanmak aňsat, tor gurluşynda amatly, stresden soň agyrlyk güýjüne deň paýlanýar we göterijilik ukyby güýçli.

  Howuzlar, basseýnler, awtoulag duralgalary, ýük awtoulaglary, beýik binalaryň gurluşygy, çagalaryň dynç alyş ýerleri, sport meýdançalary we ş.m. adamlar we zatlaryň ýykylmagynyň, titremeginiň ýa-da ýykylan zatlaryň şikeslenmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.Goldaw beriji rol oýnap, ýitgi çekmeginiň öňüni alyp biler.Fallykylsa-da, howpsuzlygy üpjün edip biler.

 • Serhetleri goramak üçin basgançak / garawul howpsuzlygy tor (Uly mesh)

  Serhetleri goramak üçin basgançak / garawul howpsuzlygy tor (Uly mesh)

  Tekiz toruň wezipesi ýykylan adamlary we zatlary petiklemek, ýykylmagyň we zatlaryň zeperlenmeginiň öňüni almak ýa-da azaltmak;dik toruň wezipesi adamlaryň ýa-da zatlaryň ýykylmagynyň öňüni almakdyr.Toruň güýç güýji adam bedeniniň agramyna we täsir aralygyna, gurallaryň we beýleki zatlaryň düşmegine, uzynlyk dartyşlygyna we täsir güýjüne garşy durmalydyr.

12Indiki>>> Sahypa 1/2