page_banner

önümleri

 • Multi-purpose camouflage net has good concealment

  Köp maksatly kamuflaage torunyň gowy gizlenişi bar

  Adyndan görnüşi ýaly, kamuflaage ulgamy kamuflaage we gizlemek roluny oýnaýar.Käbir ýagdaýlarda, meselem tokaýda agaçlar, şahalar we ösümlikler bar we uzakdan bir ýaşyl goňur we goňur reňk bilen garylýar.Jeňňel kamuflaage toruny ulanarys, onuň reňki tokaýyň daşky gurşaw reňkine laýyk gelýär we ony göz bilen uzakdan tapawutlandyrmak kyn.Jemgyýetiň yzygiderli ösmegi bilen kamuflaage torlaryna raýat ulanyşyna bolan isleg barha artdy.Şonuň üçin kamuflaage torlary hem işleýşinde käbir üýtgeşmeleri başdan geçirip, has giňden ýaýran we amaly bolýar.Senagat örän möhüm rol oýnaýar.

 • Wire and cable wrapping net for harness protection

  Jübütleri goramak üçin sim we kabel örtük tor

  Sim we kabel bilen örtülen tor

  Poliester köpugurly dokalan PE filamentinden ýasalýar.Simleri we kabelleri örtmek üçin ulanylyp bilner.Gowy dartyş güýji bar we gowşamagyň öňüni alýar.Täsiriň berkligini ýokarlandyryp, hyzmat ediş möhletini ýokarlandyryp, mehaniki enjamlaryň zeperlenmeginden we himiki poslamadan içki gabygy saklamak, suw bugyna degmezlik we çyglylygy yzyna gaýtarmak we elektrik geçirijisine degen elektrik togunyň heläkçiliginiň öňüni almak arkaly izolýasiýa öndürijiligini ýokarlandyryp biler.Ajaýyp temperatura garşylygy we gowy howa garşylygy.Belli bir çeýeligi we uzak ömri bilen gysyş güýji, egilmek garşylygy, titremä garşylyk, burulma garşylygy we ş.m.Lighteňil agram, oňat çeýeligi, her dürli simler we kabeller üçin amatly, poslama garşylygy.

 • Sandwich fabrics for vamp breathable mesh net fabric

  Wamp dem alýan tor tor matasy üçin sandwiç matalary

  Sandwiç matalary, adyndan görnüşi ýaly, sintetik matalaryň bir görnüşi bolan sandwiç ýaly üç gatly gurluşdan ýasalýar, ýöne birleşdirilen üç görnüşli mata hem sendwiç mata däl.MOLO ýüplük we aşaky gatlak, adatça dykyz dokalan tekiz ýüz.Sandwiç matalary köp funksional aýratynlyklara eýedir we sport aýakgaplarynda, sumkalarda, oturgyç örtüklerinde we beýleki meýdançalarda giňden ulanylýar.

 • African bath net scrub net to clean skin

  Derini arassalamak üçin afrikaly hammam torlary

  Bu asyl afrikaly hammam gubka meshidir.Ganadaky Sapo ady bilen hem bellidir.Bu material neýlondan, poliesterden we beýleki materiallardan ýasalýar, oňat berkligi, geýim garşylygy, owadan görnüşi, amatly we amaly.Vanna tory, derini täze, näzik we tekiz galdyryp, hammamdaky derini aňsatlyk bilen arassalamaga kömek edip biler.

  Uzyn we çeýe tebigaty sebäpli, kyn ýerleri arassalap bilýär.Deriniň ýüzündäki hapalary çalt siňdirip biler, ýumşak we çydamly, derä zyýan bermez, antibakterial we bakteriostatiki, gury, baý we näzik köpük saklar, uzynlygy arka aňsat degip biler we bu örän amatly hammamda ulanyň.Gözenekli gurluşyk we bu faktorlar, uzak wagtlap dowam edýän tebigaty bilen bilelikde ony pul üçin ajaýyp gymmatlyga öwürýär.

 • Three-layer fabric sandwich mesh net with elastic for cushions, etc

  Üç gatly mata sandwiç tor torlary, ýassyklar we ş.m.

  3D (3 ölçegli, içi boş üç ölçegli) material güýçli howa geçirijiligi, çeýeligi we ajaýyp goldawy bilen arassa mata materialynyň täze görnüşidir.Düşeklerde, ýassyklarda we ýassyklarda giňden ulanylýar.Gowy çeýeligi we howanyň geçirijiligini talap edýän düşeklerde, ýassyklarda we ýassyklarda giňden ulanylýar.

 • Vehicle net stabilize items to prevent falling

  Awtoulag torlary ýykylmagynyň öňüni almak üçin zatlary durnuklaşdyrýar

  Bagaage torlary awtoulaglar, awtobuslar ýa-da otlylar üçin amatlydyr.Beýleki adamlaryň zatlaryny saklamak we goramak üçin niýetlenendir we ulaga baglylykda üýtgäp biler.Bu tor, takmynan 35mm ululykdaky ýokary berklikli HDPE / Neýlon materialdan ýasalýar.Çeňňek ýa-da bunge şnurlary bilen jübütlenen tor, tor üçin iň gowy saýlawdyr.

 • High Density Screen Window Mesh net for Mosquito Repellent

  Çybynlardan goranmak üçin ýokary dykyzlykly ekran penjire tor

  Ekranlar daşarky tozan, çybyn we ş.m. otaga girmeginiň öňüni alyp, içerde ýyly we amatly gurşaw döredip biler.Ekranyň penjirelerinde ýumşak yşyklandyryş, şemalladyş we howa çalşygy bar, şeýle hem uçýan mör-möjekleriň öýe girmeginiň öňüni alyp biler we tomusda örän amatly howa çalşygy üçin penjireleri açmagymyza täsir etmez. Içerki çybynlary azaldyň, dişlemegiň öňüni alyň we öňüni alyň bakteriýalaryň ýaýramagy.

 • Mosquito nets for indoor and outdoor tents,bed,etc

  Oorapyk we açyk çadyrlar, düşek we ş.m. üçin çybyn torlary

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen bu uzak wagtlap çybyn tor, gijelerine çybynlaryň dişlenmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.Içerde we daşarda ulanylyp bilner. Diňe bir ýyl dowam edýän beýleki mör-möjeklerden goraýjylardan tapawutlylykda önümlerimiz 4-5 ýyl möhletini hödürleýär.Gyzzyrma we çybyn dişlemeginden döreýän beýleki ýokanç keselleriň öňüni almak üçin gowy saýlaw.