sahypa_banner

önümleri

 • Düşek üçin 100% poliester 3D howa mata sandwiç spaser matasy

  Düşek üçin 100% poliester 3D howa mata sandwiç spaser matasy

  Sandwiç matalary, adyndan görnüşi ýaly, sandwiç ýaly üç gatly gurluşdan ýasalýar, olar esasan sintetiki matalaryň bir görnüşi, ýöne birleşdirilen üç görnüşli mata hem sendwiç mata däl.MOLO ýüplük we aşaky gatlak, adatça dykyz dokalan tekiz ýüz.Sandwiç matalary köp funksional aýratynlyklara eýedir we sport aýakgaplarynda, sumkalarda, oturgyç örtüklerinde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • Gyzgyn satylýan ýumşak sandwiç mata mata 3d sandwiç howa adaty 3d mesh spacer mata

  Gyzgyn satylýan ýumşak sandwiç mata mata 3d sandwiç howa adaty 3d mesh spacer mata

  Sandwiç torunyň köp sanly amaly bar: sport goragçylarynda, sumkalarda, sumkalarda, aýakgaplarda, kompozitlerde, kaskalarda, şlýapalarda, elliklerde, golf örtüklerinde, öý dokma önümleri, ýassyklar, ýassyklar, düşekler, sport eşikleri, aýakgaplar, şlýapalar, sumkalar , dürli alpinizm haltalary, trolleýbus gutulary, syýahatçylyk, lukmançylyk, awtoulag içerki, sport enjamlary, gündelik zerur zatlar we beýleki ugurlar.

 • Awtoulag abzallary üçin 3d howa giňişligi Sandwiç howa torly trikota fabric matalar

  Awtoulag abzallary üçin 3d howa giňişligi Sandwiç howa torly trikota fabric matalar

  Sandwiç matalary, adyndan görnüşi ýaly, sandwiç ýaly üç gatly gurluşdan ýasalýar, olar esasan sintetiki matalaryň bir görnüşi, ýöne birleşdirilen üç görnüşli mata hem sendwiç mata däl.MOLO ýüplük we aşaky gatlak, adatça dykyz dokalan tekiz ýüz.Sandwiç matalary köp funksional aýratynlyklara eýedir we sport aýakgaplarynda, sumkalarda, oturgyç örtüklerinde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • Lighteňil we amatly quakkard aýakgap matasy

  Lighteňil we amatly quakkard aýakgap matasy

  1. Gurluş taýdan, quakardyň ýokarky bölegi bir ýa-da iki gatlak inçe köpükden we bir ýa-da iki gatlakdan ybarat bolup, oňa ýeňil we ýumşak häsiýetleri berýär.Dykyz dokalan mata pagta, poliester we neýlon ýaly süýümlerden berk gurluşyň we gaty gurluşyň aýratynlyklary bilen dokalýar.

  2. Dem alyş nukdaýnazaryndan: quakkardyň ýokarky bölegi köpükden we meshden ybarat bolup, oňat dem alyş ukybyna eýe bolup, aýaklaryň çyglylygyny peseldip, howa aýlanyşygyny ösdürip biler.Ykjam gurluşy we birneme pes dem alyş ukyby sebäpli dykyz dokalan matalar uzak wagtlap geýenden soň aýaklarda oňaýsyzlyk döredip biler.

 • Öndüriji sport aýakgaplaryny, Jaka aýakgap matalaryny göni satýar

  Öndüriji sport aýakgaplaryny, Jaka aýakgap matalaryny göni satýar

  Jaka ýokarky poliester materialdan ýasalýar, az iş bahasy, çeýeligi, ýeňilligi, dem almagy, rahatlygy we saglyga we daşky gurşawy goramak üçin zyýanly.Jaka ýokarky bölegi diňe bir berk bolman, eýsem owadan görnüşe hem eýe.Bu materialyň kesilmegi aňsat, reňkleri açyk we güýçli we könelişen.Dokumasy amatly, ony has ýokary hilli mata öwürýär.

   

 • Lighteňil we dem alýan quakkard aýakgap matasy

  Lighteňil we dem alýan quakkard aýakgap matasy

  Jaka has ýeňil, inçe, has dem alýan we has berkligi bolan egriji trikota Mach maşynlarynyň aralaşýan quakkard tehnologiýasyna bil baglaýar;Üç ölçegli many, köwüş ýasaýarka kesmek, tikmek we ýerleşdirmek proseslerini azaldyp biljek dürli ýerlerde has güýçli we dürli-dürli bolýar.Bir gezekde emele gelen köwüş ýokarky, ýeňil, dem alýar we has laýyk gelýär.Häzirki wagtda iň ösen tehnologiýalaryň biri hökmünde bu nagyş, her quakard gollanma iňňesiniň gyşarmagyna gözegçilik etmek arkaly emele gelýär we dürli guramaçylyk gurluş dizaýnlaryny we çig ýüplügi birleşdirmek arkaly dürli reňkleri alyp bolýar.

 • Awtoulag magistraly üçin sazlanylýan awtoulag ýükleýjisi magistral ýük guramaçysy neýlon saklaýyş tor

  Awtoulag magistraly üçin sazlanylýan awtoulag ýükleýjisi magistral ýük guramaçysy neýlon saklaýyş tor

  Bagaage torlary awtoulaglar, awtobuslar ýa-da otlylar üçin amatlydyr.Başga adamlaryň zatlaryny saklamak we goramak üçin niýetlenendir we ulaga baglylykda üýtgäp biler.Bu tor, takmynan 35mm ululykdaky ýokary berklikli HDPE / Neýlon materialdan ýasalýar.Çeňňek ýa-da bunge şnurlary bilen jübütlenen tor, tor üçin iň gowy saýlawdyr

 • Awtoulag ýük howpsuzlygy toruny yzyna çekip bolýan tor, zerurlyklara görä düzülip bilner

  Awtoulag ýük howpsuzlygy toruny yzyna çekip bolýan tor, zerurlyklara görä düzülip bilner

  Magistraltorgüneşleri magistralda birleşdirmäge, boş ýer tygşytlamaga we has möhümi howpsuzlygy üpjün etmäge mümkinçilik berýär

  Maşyn sürenimizde köplenç birden tormozlaýarys.Bootükdäki zatlar bulaşyk bolsa, gaty tormoz edeniňde ylgamak aňsat, suwuklyk bolsa aşmak aňsat.Käbir ýiti zatlar aýakgabymyza-da zeper ýetirer.Smallhli ownuk zatlary magistralda goýup bileristorba, ulag süreniňizde duýdansyz tormozlamakdan gorkmaly däldiris.

 • Gaýtadan ulanylýan pagta torbasy azyk önümleri, gök önümler miweli iýmit paketleri üçin setirli torbalar

  Gaýtadan ulanylýan pagta torbasy azyk önümleri, gök önümler miweli iýmit paketleri üçin setirli torbalar

  Bu torba sumkasy nol galyndylary bilen daşky gurşawa zyýanly materiallardan ýasalýar.Her bir pagta çekiji halta bir gezek ulanylýan halta tygşytlamak we plastmassa hapalanmagynyň öňüni almak üçin gaýtadan işlenip bilner, bu diňe söwda we ammar usullaryňyzy üýtgetmän, puluňyzy tygşytlap, plany tygşytlartor

 • azyk pagta tor torbasy uly plýa net tor torba ýuwulýan gaýtadan ulanylýan söwda organiki pagta torbasy

  azyk pagta tor torbasy uly plýa net tor torba ýuwulýan gaýtadan ulanylýan söwda organiki pagta torbasy

  Üstünlikleri:

  1. Thetorbamata sumkasyndan has ýeňil, saklaýyş göwrümi has kiçi we götermek üçin has ýeňil;

  2. Thetorsumkalar esasan uly mata bölekleri bolmadyk ýüplerdir.Mata haltalaryndan arassalamak has aňsat we howada has çalt gurap bilýärler;

  3. Iň uly artykmaçlygy, mata haltalaryndan tapawutlylykda, zatlary gaplamak üçin ululyk çäginiň bolmagydyr.Torba torbasy, satyn alýan zadyňyza görä görnüşini üýtgedip biler.Berkidilenden soň zatlar sumkada gysylmaz we köp zady goldap biler we has uly kuwwata eýe bolup biler.

 • Ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalan gymmatly söwda torbasy

  Ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalan gymmatly söwda torbasy

  Torbalar arassa pagtadan ýasalýar.Ultra inçe, ýöne güýçli tor pagta bilentorbas ähli önümleriňizi ygtybarly saklap biler.Söwda maksady bilen bir gezeklik plastik paketlere, kagyz haltalara, neýlon öndürýän haltalara iň oňat alternatiwa bolar.Bio-zaýalanýan material, gaýtadan ulanylyp bilinýän we nol plastmassa gaplamada gelýär, bu önümiň galyndy durmuşy baradaky islegiňizi doly ýerine ýetirýär.Has uzyn tutawaçly torbalar, azyk ýa-da söwda üçin aňsat we amatly daşamagy üpjün edýär.Olary tote hökmünde ulanyp bilersiňiz, olary bir zada asyp bilersiňiz.Bu tor öndürýän torbalar ýeňil we bukulyp bilner, bu bolsa ähli bazar syýahatyňyzda götermek aňsat we göterip boljakdygyny aňladýar.

 • Düşek diwany 、 sport matalary 、 Ofis başlygy üçin 3D tor poliester sendwiç howa mata matasy

  Düşek diwany 、 sport matalary 、 Ofis başlygy üçin 3D tor poliester sendwiç howa mata matasy

  Haryt maglumatlary
  1. Howanyň geçirijiligi we ortaça sazlamak ukyby. Üç ölçegli mesh gurluşy ony dem alýan mesh hökmünde görkezýär. Beýleki tekiz matalar bilen deňeşdirilende, sendwiç matalary has dem alýar we amatly we gurak howa aýlanyş ýerini saklaýar.
  2. Üýtgeşik elastik funksiýa. Sandwiç matanyň tor gurluşy önümçilik prosesinde ýokary temperatura bilen emele gelýär.Daşarky güýç kabul edilende, güýç güýç ugrunda uzaldylyp bilner.Dartgynlyk azalanda, mesh öňki görnüşine dikeldilip bilner.
  3. Çydamly geýiň, hiç haçan dermanyň. Sandwiç matasy sintetiki polimer süýümlerinden öndürilen on müňlerçe ýüplük bilen arassalanýar. Trikota by bilen dokalan, diňe bir güýçli bolman, dartgynlylygyň we ýyrtyklygyň ýokary güýjüne çydap bilýär, şeýle hem tekiz we amatly.
  4. Galyndylara garşy we bakteriýalara garşy material. Bakteriýalaryň köpelmegine päsgel berip biljek çygly we bakteriýalar bilen bejerilýär.
  5. Arassalamak we guratmak aňsat.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5