sahypa_banner

önümleri

 • Houseyladyşhana üçin nepis oba hojalygy mör-möjeklere garşy tor

  Houseyladyşhana üçin nepis oba hojalygy mör-möjeklere garşy tor

  Dokary dartyş güýji, UV garşylygy, ýylylyga garşylygy, suwa garşylygy, poslama garşylygy, garramaga garşylygy we beýleki häsiýetleri, zäherli we tagamsyz mör-möjeklere garşy tor, hyzmat möhleti adatça 4-6 ýyl, 10 ýyla çenli.Diňe kölegeli torlaryň artykmaçlyklary bolman, eýsem kölegeli torlaryň kemçiliklerini hem ýeňip geçýär.Işlemek aňsat we güýçli mahabatlandyrmaga mynasypdyr.Teplisalarda mör-möjeklere garşy torlary oturtmak gaty zerurdyr.Dört rol oýnap biler: mör-möjekleriň öňüni alyp biler.Mör-möjek toruny ýapandan soň, esasan, kelem gurçuklary, göwher güjükleri we şire ýaly dürli zyýan berijilerden gaça durup biler.

 • Miwe we gök önümler üçin düwünsiz guşlara garşy tor

  Miwe we gök önümler üçin düwünsiz guşlara garşy tor

  Guşlara garşy toruň roly:
  1. Guşlaryň miwelere zeper ýetirmeginiň öňüni alyň.Guşlara garşy toruny bagyň üstünde ýapmak bilen, guşlar we ýetişjek miweleriň zyýanyna we tizligine gözegçilik edip bilýän bagyň içine uçup bilmezligi üçin emeli izolýasiýa päsgelçiligi emele gelýär. bagda gowy miweler ep-esli gowulaşýar.
  2. Doň çozuşyna täsirli garşy duruň.Bagda guşlara garşy tor gurlandan soň, miwä doňuň göni hüjümine garşy durup biler, tebigy betbagtçylyklaryň howpuny azaldyp biler we ýaşyl we ýokary hilli miwe öndürmek üçin berk tehniki kepillik berip biler.
  3. lightagtylygy geçirmek we orta kölege bermek funksiýalary bar.Guşlara garşy tor, ýagtylygyň ýokary geçirijiligine eýedir, bu esasan ýapraklaryň fotosintezine täsir etmeýär;Yssy tomusda guşlara garşy toruň ortaça kölegeli täsiri miweli agaçlaryň ösmegi üçin amatly şert döredip biler.

 • Bag we ferma üçin guşlara garşy tor

  Bag we ferma üçin guşlara garşy tor

  Guşa garşy tor neýlon we polietilen ýüplüklerden ýasalyp, guşlaryň belli bir ýerlere girmeginiň öňüni alýan tordyr.Oba hojalygynda giňden ulanylýan toruň täze görnüşidir.Bu tor dürli tor portlaryna eýedir we her dürli guşlara gözegçilik edip biler.Mundan başga-da, guşlaryň köpeltmek we ýaýratmak ýollaryny kesip, himiki pestisidleriň ulanylmagyny azaldyp, ýokary hilli, sagdyn we ýaşyl önümleri üpjün edip biler.

 • Zyýan berijileriň öňüni almak üçin ownuk miweli bag, gök önüm örtügi

  Zyýan berijileriň öňüni almak üçin ownuk miweli bag, gök önüm örtügi

  Mör-möjek torunyň roly:
  Geçirilen gözlegler, ekologiki oba hojalygynyň ösmegi üçin peýdaly we hapalanmaz oba hojalyk önümleriniň önümçilik ulgamynda esasy tehnologiýalardan biri bolan mör-möjeklere garşy torlaryň ulanylmagynyň pestisidleriň ulanylmagyny ep-esli azaldyp biljekdigini görkezdi.Mör-möjeklere garşy toruň wezipesi esasan daşary ýurt organizmleriniň öňüni almakdyr.Aperturasynyň ululygyna görä, ekinlere zyýan berýän mör-möjekleri, guşlary we gemrijileriň öňüni almakda mör-möjeklere garşy tor möhüm rol oýnap biler.
  Esasan sitrus şitleriniň we sitrus psillidleriniň we beýleki wiruslaryň we patogen wektor mör-möjekleriniň ýüze çykmagyna we ýaýramagyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Şeýle hem belli bir derejede bakteriýa we kömelek keselleriniň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler, esasanam rak keseli üçin.Mör-möjeklere garşy tor örtügi aýazyň, ýagyş tupanynyň, miweleriň düşmeginiň, mör-möjekleriň we guşlaryň we ş.m. öňüni almak üçin ulanylyp bilner, şol bir wagtyň özünde miweleriň hasyllylygyny we hilini üpjün edip, ykdysady peýdalary ýokarlandyryp biler.Şonuň üçin mör-möjeklere garşy arassa örtük miweli agaçlary ösdürip ýetişdirmegiň täze modeline öwrülip biler.

 • Bag we ferma üçin haýwanlara garşy tor

  Bag we ferma üçin haýwanlara garşy tor

  Polietilenden ýasalan haýwanlara garşy tor yssyz, howpsuz, zähersiz we ýokary çeýe.HDPE ömri hem 5 ýyldan gowrak bolup biler we bahasy has pesdir.

  Üzümi goramak üçin haýwanlara we guşlara garşy torlar, adatça, üzümi, alça, armut agaçlaryny, alma, möjek, tohumçylyk, kiwifrut we ş.m. goramak üçin ulanylyp bilner. Üzümi goramak üçin köp daýhanlar zerur diýip hasaplaýarlar.Tekstdäki üzümler üçin ony doly örtüp bolýar we güýçli haýwanlara garşy we guşlara garşy tor ulanmak has ýerliklidir we tizligi has gowudyr.Haýwan torlary ekinleri dürli ýabany haýwanlardan zyýandan goraýar we hasyl ýygnamagy üpjün edýär.Japaneseapon bazarynda giňden ulanylýar.

 • Arylara garşy tor ýokary dykyzlyga garşy tor

  Arylara garşy tor ýokary dykyzlyga garşy tor

  Arylara garşy tor ýokary dykyzlykly PE siminden ýasalýar.UV stabilizatory bilen HDPE-den ýasalan.30% ~ 90% kölege faktory, arylary saklamaz ýaly kiçijik mesh, ýöne gülleýän wagty gün şöhlesiniň agaçdan geçmegine rugsat beriň.Tor döwülmeginiň öňüni almak we toruň köp möwsümde ulanylmagyny üpjün etmek üçin UV goragy bilen bejerilýär.

 • Mör-möjeklere garşy gök önümler we miweler üçin ýokary dykyzlyk

  Mör-möjeklere garşy gök önümler we miweler üçin ýokary dykyzlyk

  Mör-möjeklere garşy tor monofilamentden, monofilament bolsa ultramelewşe garşy ýörite materialdan ýasalýar, bu toruň berkligini we hyzmat ediş möhletini döredýär.Güýçli gabyklary bar, çeýe, ýeňil we ýaýramak aňsat.HDPE material mör-möjeklere gözegçilik torlary 20 mesh, 30 mesh, 40 mesh, 50 mesh, 60 mesh we beýleki spesifikasiýalarda bar.(Isleg boýunça elýeterli beýleki giňlikler)

 • Guş ösdürip ýetişdirmek üçin towuk plastik torlary

  Guş ösdürip ýetişdirmek üçin towuk plastik torlary

  Plastiki towuk torunyň güne garşylygy, garrylyga garşylygy, ýokary berkligi, uzak ömri, gowy poslama garşylygy, uly dartyş güýji, ýele we güne garşylygy we uzak ömri ýaly artykmaçlyklary bar. Çyn we çydamly towuk torlary guşlaryň beýleki görnüşlerini saklaýar / jüýjeleri ösdürip ýetişdirmekden başga-da, gün şöhlesine we suwa girmäge mümkinçilik berýän haýwanlar;miweli agaçlaryňyzy, miweli gyrymsy agaçlaryňyzy we beýleki ösümlikleriňizi bagban / bag / üzümçilik diwary hökmünde garakçylar, garaguşlar, towşanlar, mollar we beýleki ownuk haýwanlar tarapyndan ýokaşmakdan goramakdan başga-da;guşlara we beýleki mör-möjeklere we haýwanlara zyýan bermezden iň ýokary goragy üpjün edýär;kesele garşy göreşmäge kömek edýär / Zyýan berijilerden goramagyň ýaýramagy, ekinleriňizi has gowy ösmegi üçin goramak.