page_banner

önümleri

 • Anti-animal net for orchard and farm

  Bag we ferma üçin haýwanlara garşy tor

  Polietilenden ýasalan haýwanlara garşy tor yssyz, howpsuz, zäherli we ýokary çeýe.HDPE ömri hem 5 ýyldan gowrak bolup biler we bahasy has pesdir.

  Üzümi goramak üçin haýwanlara we guşlara garşy torlar, adatça, üzümi, alça, armut agaçlaryny, alma, möjek, köpeltmek, kiwifrut we ş.m. goramak üçin ulanylyp bilner. Üzümi goramak üçin köp daýhanlar zerur diýip hasaplaýarlar.Tekstdäki üzümler üçin ony doly ýapyp bolýar we güýçli haýwanlara garşy we guşlara garşy tor ulanmak has ýerliklidir we çaltlygy has gowudyr.Haýwan torlary ekinleri dürli ýabany haýwanlardan zyýandan goraýar we hasyl ýygnamagy üpjün edýär.Japaneseapon bazarynda giňden ulanylýar.

 • Anti-bee mesh net high-density anti-bite

  Arylara garşy tor ýokary dykyzlyga garşy tor

  Arylara garşy tor ýokary dykyzlykly PE siminden ýasalýar.UV stabilizatory bilen HDPE-den ýasaldy.30% ~ 90% kölege faktory, arylary saklamazlyk üçin kiçijik mesh, ýöne gülleýän wagty gün şöhlesiniň agaçdan geçmegine rugsat beriň.Tor döwülmeginiň öňüni almak we toruň köp möwsümde ulanylmagyny üpjün etmek üçin UV goragy bilen bejerilýär.

 • Anti Insect net high density for vegetables and fruits

  Gök önümler we miweler üçin mör-möjeklere garşy ýokary dykyzlyk

  Mör-möjeklere garşy tor monofilamentden, monofilament bolsa ultramelewşe garşy ýörite materialdan ýasalyp, toruň berkligini we hyzmat ediş möhletini döredýär.Güýçli gyralary bar, çeýe, ýeňil we ýaýramak aňsat.HDPE material mör-möjeklere gözegçilik torlary 20 mesh, 30 mesh, 40 mesh, 50 mesh, 60 mesh we beýleki spesifikasiýalarda bar.(Isleg boýunça beýleki giňlikler)

 • Chicken plastic nets for poultry farming

  Guş ösdürip ýetişdirmek üçin towuk plastik torlary

  Plastiki towuk torunyň güne garşylygy, garrylyga garşylygy, ýokary berkligi, uzak ömri, poslama garşylygy, uly dartyş güýji, ýel we güne garşylygy we uzak ömri ýaly artykmaçlyklary bar. Çyn we çydamly towuk torlary guşlaryň beýleki görnüşlerini saklaýar / jüýjeleri ösdürip ýetişdirmekden başga-da, gün şöhlesine we suwa girmäge mümkinçilik berýän haýwanlar;miweli agaçlaryňyzy, miweli gyrymsy agaçlaryňyzy we beýleki ösümlikleriňizi bagban / bag / üzümçilik diwary hökmünde garakçylar, garaguşlar, towşanlar, mollar we beýleki ownuk haýwanlar tarapyndan ýokaşmakdan goramakdan başga-da;guşlara we beýleki mör-möjeklere we haýwanlara zyýan bermezden iň ýokary goragy üpjün edýär;kesele garşy göreşmäge kömek edýär / Zyýan berijilerden goramagyň ýaýramagy, ekinleriňiziň has gowy ösmegi üçin goramak.

 • Anti-Bird Net For Orchard and Farm

  Bag we ferma üçin guşlara garşy tor

  Guşlara garşy tor neýlon we polietilen ýüplüklerden ýasalyp, guşlaryň belli bir ýerlere girmeginiň öňüni alýan tordyr.Oba hojalygynda giňden ulanylýan toruň täze görnüşi.Bu torda dürli tor portlary bar we her dürli guşlara gözegçilik edip bilýär.Mundan başga-da, guşlaryň köpeltmek we ýaýratmak ugurlaryny kesip, himiki pestisidleriň ulanylyşyny azaldyp, ýokary hilli, sagdyn we ýaşyl önümleri üpjün edip biler.