sahypa_banner

habarlar

Tomus ýylyň dört möwsüminde güýçli gün şöhlesiniň we ýokary temperaturanyň möwsümidir.Gün şöhlesiniň esasy wezipesi Güni ýapmakdyr.Indi güýz, temperatura we ýagtylygyň intensiwligi kem-kemden peselýär.Käbir ýerler gün şöhlesini aýyrdy.Köp adamlar tomus geçdi we satuwlar diýip pikir edýärlergün şöhlesitor ep-esli azalar we güneşli bazar durmuş we ölüm döwrüne girdi.Bu hakykatmy?

Aslynda beýle däl.Sebäbi adamlaryň köpüsi henizem adaty düşünjede galýarlargün şöhlesitor, we güneşli tor diňe güne kölege berip biler we başga roly ýok diýip pikir ediň.Şeýle-de bolsa, soňky ýyllarda gün şöhlesiniň çalt ösmeginden soň täze döwre gadam basdy.Gün şöhlesiniň torlary dürli we has amatly boldy.Oba hojalygynda kölege bermekden başga-da, güneşli torlar ýylylygy tygşytlamak, çyglylygy goramak, aýazyň öňüni almak, mör-möjekleriň öňüni almak, guş zyýankeşleriniň öňüni almak, ýagyş tupanynyň öňüni almak, ekinlere doň zyýany ýaly birnäçe rol oýnaýar.Güýzde köp ekinler hasyl möwsümine ýetdi, şonuň üçin mör-möjeklere we guşlara ekinlere zyýan ýetirmezligi üçin mör-möjeklere garşy güneşli torlar we guşlara garşy güneşli torlar ulanylmaly.Springazda we güýzde gije bilen gündiziň arasyndaky temperatura tapawudy uly, şonuň üçin güneşli torlar ýylylygy tygşytlamakda, ekinleri aýazdan goraýar.

Gün şöhlesini ulanmak diňe oba hojalygy bilen çäklenmeýär.Gün şöhlesiniň ýykylmagyna garşy dürli ulanylyşy ösdigüneşli tor, şäher gurluşygy üçin tozan geçirmeýän gün şöhlesi we ýel geçirmeýän gün şöhlesi;Şeýle hem, güneşli torlar agaç nahallaryny goramak we gazony ýyly saklamak üçin şäher abadanlaşdyryşynda ulanylýar.Gün şöhlesiniň torlaryny öndürijiler sportda ulanylýan futbol torlary, woleýbol torlary, badminton torlary, stol tennisi torlary we ş.m. gün şöhlesiniň torlaryny satmak bilen çäklenmeýär, köpüsi gün şöhlesiniň öndürijileri tarapyndan öndürilýär, şonuň üçin güneşli torlaryň satuwy. indi pasyllara öňküsi ýaly täsir etmeýär.Indi haýsy möwsüme garamazdan, gün şöhlesiniň bazary gaty yssy.Recentlyakynda kompaniýamyz tarapyndan alnan gün şöhlesiniň sargytlarynyň köpüsi termiki izolýasiýa üçin.Diňe gün şöhlesiniň ulanylyşy pasyllar bilen üýtgär.Gün şöhlesiniň torunyň satuwy esasan täsir etmez.Gün şöhlesiniň bazarynda möwsüm ýok.


Iş wagty: Mart-02-2023