sahypa_banner

habarlar

Diňe guşlara garşylyk häsiýetleri bilen çäklenmän, mör-möjeklere garşylyk häsiýetleri hem bar.Esasan esasy çig mal hökmünde garrylyga garşy, UV garşylygy we beýleki himiki goşundylar bilen polietilen ýa-da polat sim ýüpüni ulanýar we sim çyzgysy arkaly mata matasyndan ýasalýar.Highokary dartyş güýji, ýylylyga garşylyk, suwa garşylyk, poslama garşylyk, garrylyga garşylyk, zäherli we yssyz, galyndylary zyňmak aňsatlygy ýaly artykmaçlyklara eýedir.

Polietilen barada degişli bilimlerguşlaryň öňüni alyş torlaryaşakdaky ýaly jikme-jik görkezilýär:

1. Mör-möjekleriň öňüni almak Wirus keselleriniň öňüni almak üçin mör-möjekleriň öňüni alyş toruny ýapandan soň, esasan, kelem tomzagy, göwher güjük, kelem goşun gurçugy, zolakly gurçuk, sary balyk tomzagy, maýmyn ýapragy tomzagy, şire we ş.m. ýaly dürli zyýan berijileriň zyýanyny ýok edip biler. we zyýankeşleriň ýaýramagyndan döreýän wirus keselleriniň ýaýramagyna gözegçilik ediň.

2. Temperaturany we ýeriň temperaturasyny sazlamak tejribesi 25 meshiň aşagynda akdygyny görkezdimör-möjekleriň öňüni alyş tor, teplisanyň temperaturasy ertir we agşam açyk meýdanyňky bilen deň derejede, güneşli gün bolsa günortan ýokary temperatura şertlerinde toruň içindäki temperatura açykdan 1 about ýokarydy. meýdan;Teplisadaky 10 sm üstüň temperaturasy irden we agşam açyk meýdanda, günortan açyk meýdanda has pesdir.Gözegçilige görä, mart aýynyň ahyryndan aprel aýynyň başyna bahar aýynyň başynda, mör-möjek torunyň içindäki ýyladyşhana ýyladyşhananyň açyk meýdanyndan 1-2 ℃ ýokary, 5 sm ýeriň temperaturasy bolsa 0,5-1 ℃ ýokarydyr. aýazyň öňüni alyp bilýän açyk ýer.

3. Umuman aýdanyňda, 25 sany ak mör-möjek torunyň kölegeli derejesi 15% -20%, bu oba hojalygynyň filmlerinden pes wekölegeli tor..Apylansoňmör-möjek tortoruň içindäki howanyň otnositel çyglylygy açyk howadakydan takmynan 5% ýokary we belli bir nemlendiriji täsire eýe bolan suwarylandan soň takmynan 10% ýokarydyr.


Iş wagty: Maý-06-2023