sahypa_banner

habarlar

Kölegeli tor, tegelek simli kölegeli tor, tekiz simlere bölünip bilnerkölegeli torreňkine, kölegesiniň tizligine we inine görä saýlanan tegelek tekiz sim kölegeli tor.

1. Gün şöhlesi tor, güneşli tor diýlip hem atlandyrylýar, oba hojalygy, balykçylyk, maldarçylyk, ýel öwüsmegi, ýer örtügi we ş.m. üçin ýörite gorag örtügi bolup durýar. we dokma tekiz simdir.Gün şöhlesi dokalan tor, tegelek tekiz simli gün şöhlesidir.Thegüneşli torpolietilen, ýokary dykyzlykly polietilen, PE, PB, PVC, gaýtadan işlenen materiallar, täze materiallar, polietilen propilen we beýleki çig mallardan ýasalýar.Ultramelewşe stabilizatorlardan we okislenmä garşy bejergiden soň, güýçli dartyş garşylygy, garramaga garşylyk, poslama garşylyk, radiasiýa garşylygy, göterijilik we ş.m. bilen häsiýetlendirilýär.

2. Gün şöhlesi tor, tomusda kölege we ýylylygy azaltmak, şeýle hem gyşda ýylylygy tygşytlamak we çyglylygy goramak ýaly belli bir garramaga garşy serişde bilen goşulan polietilen materialdan ýasalýar.Ol çig mal hökmünde poliolefin rezinden ýasalýar, gaýtadan işlenýär we çyzylýar we ýeňil, ýokary güýçli, garramaga garşy täze plastmassa örtük materialyna dokalan.

3. principleörelge, gün şöhlesi ýapylansoň, sowadyş we ýeliň goragy täsiri sebäpli, ýapyk ýerdäki howanyň we daşarky dünýädäki aragatnaşygyň tizligi peselýär, howanyň otnositel çyglylygy ep-esli ýokarlanýar.Gün şöhlesiniň dürli reňkler bilen ýeňil geçirijiligi başga.Mysal üçin, gara gün şöhlesiniň ýeňil geçişi kümüş çal reňklerden ep-esli pesdirkölege.Gün şöhlesi ýagtylygyň intensiwligini we ýagtylygyň ýagty ýylylygyny peseldýändigi sebäpli, sowatmagyň ep-esli täsiri bar we daşarky temperatura näçe ýokary bolsa, sowatmagyň täsiri şonça-da aýdyňdyr.

 


Iş wagty: Apr-01-2023