sahypa_banner

habarlar

Soňky ýyllarda gorag örtüginiň täze görnüşi hökmünde gün ekrany dürli oba hojalygy önümçiliginde we durmuşynda giňden ulanyldy.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen gün şöhleleriniň ähli görnüşleri ýurduň çar künjeginde satylýar we ulanyjylar tarapyndan gowy garşylanýar.

Tomusda yssy we üýtgäp bilýär, ýyldyrym çakmagyna, güýçli ýagyşa, doň we beýleki howalara ýykgyn edýän temperatura ýokary.Şeýle howa şertlerinde ekinler, gök önümler we beýleki ekinler üçin gorag çäreleri görmek aýratyn möhümdir.Daşky gurşaw özüne çekiji meseläni gowy çözüp biler we kölegeli toruň ulanylmagy ekin hasylyny ep-esli ýokarlandyryp, daýhanlara ep-esli peýda getirip biler.

Orta aralykda howa yssy we üýtgäp biler, temperatura ýokarydyr we ýyldyrymlar, ýagyş tupanlary, doň we beýleki howa wagtal-wagtal ýüze çykýar.Bu howa şertlerinde gülleri, gök önümleri we beýleki ekinleri goramak çäreleri aýratyn möhümdir.Ulanylyşykölegeli torenjamy gizlemek üçin ýüz tutmak meselesini gowy çözüp biler.Ulanylyşykölegeli torekinleriň hasyllylygyny ep-esli ýokarlandyryp we daýhanlara görnükli peýdalary getirip biler.

Gereksiz önüm hökmündegüneşli tortomusda ulanylýan kölegede rol oýnamak, sowatmagyň, nemlendirmegiň, tupanlara we zyýan berijilere gözegçilik etmegiň, esasanam zyýan berijileriň hereketi sebäpli zyýan berijileriň ýitmeginiň öňüni alyp biler.Gyşdan peýdalanmak ýylylygy tygşytlamakda we çyglylykda rol oýnap biler, şeýle hem guşlaryň ekinlere zeper ýetirmeginiň öňüni alyp biler.Diňe oba hojalygy däl, gozgalmaýan emläk pudagy hem emläk howpsuzlygy toruny ulanýar.Howpsuzlyk tory we reňk torlary önümleriň bir görnüşidir.Gurluşyk howpsuzlygy torunyň ulanylmagy gurluşyk pudagynyň gurluşyk howpsuzlygyny ýokarlandyryp we gurluşygyň öňüni alyp biler.Bu amalda adamlar we daşary ýurtly zatlar howada düşýär we işlemek howpuny azaldýar.Taslamada ulanylýan tozana meňzeş dürli materiallar, gum ekrany arkaly ýeliň öňüni almak, medeniyetli we howpsuz gurluşygy amala aşyrmak, daşky gurşawy goramak we şäheri abadanlaşdyrmak üçin ulanylyp bilner.


Iş wagty: 20-2023-nji fewral