page_banner

önümleri

Awertudana goldaw gapagy tory goraýar

gysga düşündiriş:

Awertudana goldaw ulgamy ýokary howa geçirijiligi bilen ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) materialy kabul edýär.Material ygtybarly, zäherli we tagamsyz.Gowy ýylylyga garşylyk we sowuga garşylyk, uzak ömri.Bu material suwy aňsatlyk bilen siňdirmeýär, şonuň üçin çilek miwesini guratmaga kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maddy aýratynlyklar

Awertudana goldaw ulgamy ýokary howa geçirijiligi bilen ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) materialy kabul edýär.Material ygtybarly, zäherli we tagamsyz.Gowy ýylylyga garşylyk we sowuga garşylyk, uzak ömri.Bu material suwy aňsatlyk bilen siňdirmeýär, şonuň üçin çilek miwesini guratmaga kömek edýär.

Düşündiriş we wezipeler

1. rawer bilen göni aragatnaşyga girmezlikleri üçin, çagajyklary toprakdan bölüň.Çygly toprak bilen gatnaşygy azaldyň we çilek çigidini azaldyň.Rawulekleri öz agramyna düşmezligi üçin goldaýar.Düwürtmek ýeriň temperaturasyny, ýagtylygyň pes geçmegini peseldip, haşal otlaryň ösmegine päsgel berip biler.Nemlendiriji, mör-möjeklerden goraýan we beýleki täsirler bilen.Miwe reňklenmegine amatly ýerden şöhlelenýän ýagtylygy köpeldiň.Ekinleri güýçlendiriň we reňkli şekeri gowulaşdyryň.Tohumdan soň toprak suwunyň bugarmagy az bolýar, bu toprak suwuny uzak wagtlap durnukly saklap we toprak suwunyň bugarmagynyň öňüni alyp biler.Topragyň temperaturasy we çyglylygy amatly, mikroblaryň işjeňligi güýçli we ýokumly maddalaryň dargamagy çalt bolýar, şonuň üçin açyk meýdan bilen deňeşdirilende azotyň, fosforyň, kaliýiň we beýleki ýokumly maddalaryň mukdary köpelýär.

2.Bu ýel we ýagyşyň topragyň täsirinden gaça durup, ekin ekmek, otlamak, dökünlemek we suwarmak ýaly emeli we mehaniki amallar sebäpli dörän topragyň gysylmagyny azaldyp biler.Lightagtylygy artdyrýar, çilek ösümliklerinde fotosinteziň işini ýeňilleşdirýär we önümiň ýygnanmagyny ýokarlandyrýar.Şeýle hem teplisadaky howanyň çyglylygyny peseldip, keselleriň we mör-möjek zyýankeşleriniň döremeginiň öňüni alyp biler.Rawulek üçin oňat ösüş şertlerini döretmek üçin, qulupnay kök ulgamynyň ösmegine kömek ediň, qulupnagyň ösmegine berk, özüňe garşylygy güýçlendiriň.

3. Çilek miwesini toprakdan bölüň, qulupna miwesiniň ýüzüne birikdirilen toprakdaky hapany azaldyň, zaýalanmaýan görnüşine täsir edýär we çilek miwesiniň daşky görnüşini ep-esli ýokarlandyrýar.Rawuleklere has doly ýer beriň, çilekleriň hasyllylygyny we hilini ýokarlandyryň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň