sahypa_banner

önümleri

Awertudana goldaw gapagy tory goraýar

gysga düşündiriş:

Awertudana goldaw ulgamy ýokary howa geçirijiligi bilen ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) materialy kabul edýär.Material howpsuz, zäherli we tagamsyz.Gowy ýylylyga garşylyk we sowuga garşylyk, uzak ömri.Bu material suwy aňsatlyk bilen siňdirmeýär, şonuň üçin çilek miwesini guratmaga kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maddy aýratynlyklar

Awertudana goldaw ulgamy ýokary howa geçirijiligi bilen ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) materialy kabul edýär.Material howpsuz, zäherli we tagamsyz.Gowy ýylylyga garşylyk we sowuga garşylyk, uzak ömri.Bu material suwy aňsatlyk bilen siňdirmeýär, şonuň üçin çilek miwesini guratmaga kömek edýär.

Düşündiriş we wezipeler

1. rawer bilen gönüden-göni gatnaşyga girmezlikleri üçin toprakdan bölüň.Çygly toprak bilen gatnaşygy azaldyň we qulupnay çigidini azaldyň.Rawulekleriň öz agramynyň aşagyna düşmezligi üçin goldaw berýär.Düwürtmek ýeriň temperaturasyny, ýagtylygyň pes geçmegini peseldip we haşal otlaryň ösmegini saklap biler.Nemlendiriji, mör-möjeklere garşy we beýleki täsirler bilen.Miwe reňklemegine amatly ýerden şöhlelenýän ýagtylygy artdyryň.Ekinleri güýçli ediň we reňkli şekeri gowulaşdyryň.Garylandan soň, toprak suwunyň bugarmagy az bolup, toprak suwunyň uzak wagtlap durnuklylygyny saklap we toprak suwunyň bugarmagynyň öňüni alyp biler.Topragyň temperaturasy we çyglylygy amatly, mikrob işjeňligi güýçli we ýokumly maddalaryň dargamagy çalt bolýar, şonuň üçin açyk meýdan bilen deňeşdirilende azotyň, fosforyň, kaliýiň we beýleki ýokumly maddalaryň mukdary köpelýär.

2. windeliň we ýagyşyň topragyň täsirinden gaça durup, ekin ekmek, otlamak, dökünlemek we suwarmak ýaly emeli we mehaniki amallar netijesinde dörän topragyň gysylmagyny azaldyp biler.Lightagtylygy ýokarlandyrýar, qulupnay ösümliklerinde fotosintez edýär we önümiň ýygnanmagyny ýokarlandyrýar.Şeýle hem teplisadaky howanyň çyglylygyny peseldip, keselleriň we mör-möjek zyýankeşleriniň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.Rawulek üçin oňat ösüş şertlerini döretmek üçin, qulupnay kök ulgamynyň ösmegine, qulupnagyň ösmegine berk, özüňe garşylygy ýokarlandyrmaga kömek ediň.

3. Çilek miwesini toprakdan bölüň, qulupna miwesiniň ýüzüne birikdirilen toprakdaky hapany azaldyň, zaýalanmaýan görnüşine täsir edýär we çilek miwesiniň daşky görnüşini ep-esli ýokarlandyrýar.Rawuleklere has doly ýer beriň, çilekleriň hasyllylygyny we hilini ýokarlandyryň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň