sahypa_banner

habarlar

Gün şöhlesiniň torunda güýçli ýagtylygyň kölegesi, ýokary temperaturany peseltmek, ýagyş tupany, doň, sowuk we aýazyň öňüni almak wezipeleri bar.Nädip ulanmalygüneşli tor?

Gün şöhlesini dogry ulanmak:

1 correct dogry saýlamak üçinkölegeli ekran,bazardaky kölegeli ekranyň reňkleri esasan gara we kümüş çal.Gara kölegäniň derejesi ýokary we sowadyş täsiri gowy, ýöne fotosintezde uly täsir edýär.Leafaprakly gök önümlerde ulanmak üçin has amatlydyr.Lightagtylygy söýýän gök önümleriň käbirinde ulanylsa, örtük wagty azaldylmalydyr.Kümüş çal reňkli ekranyň sowadyjy täsiri gara ýaly gowy bolmasa-da, gök önümleriň fotosintezine az täsir edýär, baklawa we miweler ýaly ýeňil söýýän gök önümlerde ulanylyp bilner.

2 sun Gün şöhlesini dogry ulanmak üçin iki usul bargün şöhlesigurşaw: doly gurşaw wegün şöhlesiniň örtügi.Amaly ulanylanda, howanyň aýlanyşygy we sowadyş täsiri sebäpli gün şöhlesiniň örtügi has giňden ulanylýar.Specificörite usul, ýokarky gün ekranyny ýapmak üçin arka dökülýän süňkleri ulanmak we üstünde 60-80 sm howa çalşygy guşagyny goýmakdyr.Film örtülen bolsa, gün ekrany filmiň üstünde göni örtülip bilinmez we şemalyň sowamagy üçin 20 sm-den gowrak boşluk galmalydyr.

3 coveringgün ekranytemperaturany peseldip biler, ýagtylygyň intensiwligini peseldýär we gök önümleriň fotosintezine ýaramaz täsir edýär, şonuň üçin örtmek wagty hem möhümdir.Bütin günüňi gurşap almakdan saklanmaly.Temperatura görä irden 10-dan agşam 16-a çenli ýapylyp bilner.Temperatura 30 to çenli peselende, gün ekrany aýrylyp bilner we gök önümlere ýaramaz täsirini azaltmak üçin gümürtik günlerde ýapylmaly däldir.


Iş wagty: Mart-02-2023